Livet-i-vest.dk : Vi kæmper for Danmarks bedste sygehus
Tilsted Com

Send din mening

Din mening

Vi ser frem til at høre din mening.
Vi vil gerne vide, hvor du helst ser det nye regionshospital bygget. 

Klik her og skriv din mening

Du kan også sende os din mening til os via mail - klik her.
Vi uploader indlæg her på siden, hvor afsenderfeltet er udfyldt med korrekte informationer.

Indlæg uden navn og adresse accepteres ikke.


Din mening - skriv nyt indlæg

Fredag d. 11. juni 2010
Ytringsfrihed
Skrevet af: Kristen Touborg, Folketinget, KBH.
Grundlovsdag er fest, fællesskab, sang, samvær. En markering og fejring af Grundloven som grundlag for vores demokrati og frihed.
Det er derfor altid en ære at få lov til at være grundlovstaler.
At være grundlovstaler på Bovbjerg Fyr er en særlig ære.
Det har jeg glædet mig til længe.

I de demokratiske samfund er ytringsfriheden en del af fundamentet i samfundets konstituering – dvs. en del af Grundloven.
Sådan er det da også i Danmark.
Det er dog ikke ensbetydende med, at der altid har været enighed om indhold og graden af ytringsfrihed.
Med Grundlovens indførelse var man ikke i tvivl om, at man havde etableret et demokratisk samfund. Alligevel har Grundloven undergået væsentlige ændringer i løbet af de godt 150 år, der er gået siden dens indførelse. Den er blevet udvidet, så den i dag er mere omfattende. Det samme gælder dens indhold om ytringsfrihed.
Det er faktisk ikke mange år siden, censuren blev ophævet. Vi har stadig nogle reminiscenser af censur for at beskytte børn.
Ytringsfriheden har altid været til debat.
I min ungdom blev censuren ophævet i forhold til tekster og billeder med pornografisk indhold.
Det foregik efter en ophedet debat.
Ophævelsen skete ikke, fordi vi alle havde et ønske om at blive præsenteret for pornografi på alle gadehjørner, men fordi man ikke kan sætte grænser for ytringsfriheden uden at foretage voldsomme indgreb i bl.a. kunst og kultur.

Med ytringsfriheden har vi, med andre ord en ret til at ytre os.
Det bliver dog misforstået i vid udstrækning.
Man tror, man har en pligt - - - til at udtale alle tanker og overvejelser i den offentlige debat – uanset konsekvenser for grupper og enkeltpersoner.

Ingen vil vist postulere, at det svenske samfund er mindre demokratisk end det danske, selv om man i Sverige har en højere etisk standard for, hvad man siger og hvilke grupper, man hænger ud i den offentlige debat.
I Danmark bryster vi os af vores liberalitet – at vi ingen begrænsninger har i den offentlige debat. Vi opfatter det som utroligt sundt, at alt bliver sagt.
Det er dog i høj grad et spørgsmål, om denne opfattelse deles af de grupper, det går ud over. Der tales ofte om problemer med mobning på arbejdspladser, men i det offentlige rum er alt tilladt.
Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved vores rettigheder, og jeg ønsker ingen indskrænkning af dem, men jeg lægger op til en etisk forpligtelse i anvendelse af ytringsfriheden.
Til tider bliver man pinligt berørt over at være dansker, på baggrund af det, der udtales offentligt og ofte bliver til lovgivning.

Jeg har altid været optaget af revyen, fordi den giver en mulighed for et skævt smil ved at sætte fokus på skæverterne hos enkeltpersoner eller i det sociale samspil.
Det er kendetegnende for revyen, at det er de herskende, man griner af og ikke de nederste i hierarkiet. Det er ikke morsomt at grine af dem, der ligger ned i forvejen.
Vi har alle oplevet en revy, der overskred den hårfine grænse. Latteren sætter sig på tværs i halsen, og vi bliver nærmest skamfulde. Det er således ikke morsomt at grine af minoriteter, der har vanskeligt ved at blive en del af samfundet. Ved at grine af dem, lukker vi dem ude af fællesskabet.
Principperne for den gode revy kunne med rimelighed overføres til anvendelse af ytringer i det offentlige rum, i forhold til de laveste i samfundet.
Til gengæld har humoren og grinet en væsentlig rolle i den demokratiske udvikling. Vi husker alle, da Trille sang visen om ”Øjet i det høje”.
Det var skrap kost for nogle religiøse minoriteter.
Tilsvarende, da Jens Jørgen Thorsen fremstillede Kristus med et erigeret lem.
Med henvisning til blasfemiparagraffer, blev der råbt højt om indskrænkning af ytringsfriheden.
Efter denne debat har der udviklet sig en langt mere åben forholden sig til religiøse spørgsmål og grænser i det åbne rum.
Det må tilsvarende være et mål og krav, at andre religiøse minoriteter end de kristne på samme måde må acceptere, at deres grænser for ytringsfrihed udvides.
Princippet om lighed for Loke såvel som for Thor må også gælde i denne sammenhæng.

Vi har inden for de sidste år haft en skinger debat om ytringsfriheden.
Det er tankevækkende, at de største fortalere for ytringsfriheden agerer særdeles ømfindtligt, når det berører deres egne holdninger og synspunkter. Det er som om, de så pludselig har svært ved at leve med den. I stedet for at indgå i en konstruktiv debat, søger de at lukke munden på personer med divergerende synspunkter.
Hans Jørgen Bonnichsen blev således truet med bål og brand, fordi han udtalte nogle almene synspunkter om efterretningsvæsenet.
Kim Larsen fik besked på at undlade at åbne munden for andet end sang i det offentlige rum, og direktøren for et medicinalfirma blev angrebet, fordi han udtalte sig det forkerte sted. Han måtte da slet ikke optræde på landsmøde hos et parti i opposition.
Og helt galt er det åbenbart at bruge sin ytringsfrihed, når det har med menneskerettigheder at gøre.
Den tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum blev nærmest sparket på porten, fordi han var én af de såkaldte ”smagsdommere”, som vi ikke vil have i vores midte.
Hans efterfølger Jonas Christoffersen har lige fået at vide, at han skal huske, at hans institut er offentligt støttet.
Nærmere kommer man vist ikke magtfuldkommenhed.
At true offentligt ansatte på deres brød, fordi de bruger deres ret til ytringsfrihed er censur – intet andet.
De samme politikere, der ved højtidelige lejligheder svinger ytringsfrihedens fane, deler flittigt mundkurve ud!
Dobbeltmoral blomstrer lystigt inden for ytringsfriheden.

Hvordan bruges ytringsfriheden i vores demokratiske samfund?
Ideelt set skulle den anvendes til, at vi alle blev mere og mere oplyst. Det sker naturligvis i væsentlig udstrækning, men den anvendes i høj grad til at vildlede og forføre os.
Den politiske debat præges i dag af spindoktorer, hvis opgave ikke blot består i at støtte politikere til en optimal fremlæggelse af synspunkter, men i høj grad til at misinformere og dreje en offentlig debat bort fra prekære emner. Et ministerium kan anvende et tocifret antal spindoktorer på at fordreje debatten om en kritisk film.
Er det værdigt i et demokratisk samfund?
Man går ikke ind i debatten om filmens rejste kritik, man afværger og afsporer den i stedet.
I forbindelse med offentlige debatter mellem politikere foretager man opinionsmålinger på, hvordan politikerne klarer sig i debatten. Det bliver overskriften de følgende dage.
Politikernes synspunkter og forslag til samfundsløsninger bliver skudt i baggrunden.
Tilsvarende foretager alle offentlige medier analyser af politikeres deltagelse i offentlig debat, hvor analysen først og fremmest fokuserer på det taktiske spil i den politiske debat, frem for på synspunkterne.
Det er som om de grundlæggende politiske ideer er underordnede, mens spillet om magten er overordnet.
Det er en selvforstærkende situation, der kræver mere og mere spin og tilsvarende analyser.
Billedet af politikeren og de politiske synspunkter forvrænges, hvor politiske målsætninger om f.eks. samfundsforandringer og målet med samfundet glider i baggrunden i et beskidt spil om personlig magt.

I princippet har vi alle en mulighed for at præge den offentlige debat – for vi har jo ytringsfriheden.
Det hænder da også, at enkelte personers synspunkter kan komme til at præge debatten, men det ændrer ikke ved, at nogle har en større magt til at komme til orde end andre.
Det har betydning, fordi ytringer har en selvforstærkende virkning.
Ordene skaber virkeligheden.
Der er f.eks. ingen tvivl om, at betegnelsen ”Den rådne banan” og den efterfølgende debat om flugten fra udkantsområder virker selvforstærkende.
Hvorfor afvente, at man er den sidste på en synkende skude uden mulighed for uddannelse, efteruddannelse og arbejde.
På den måde taler man sig til retten til at centralisere og udradere Vestjylland.
Der skabes bevidst skel mellem ”dem og os”.
Vi er dem, man taler om og ikke med.
Alle optimistiske og smukke beskrivelser drukner let i mediers ensrettede fokus.
Sandheden er altid sammensat og nuanceret.
Vores medier har ikke megen plads til nuancerne. Med den stadig større konkurrence på medieområdet skal synspunkter helst skæres ned til at kunne fremføres på få sekunder. Det drejer sig først og fremmest om at fastholde publikum længst muligt af hensyn til seertal eller annoncesalg.
Alt måles i kvantitet frem for kvalitet.

Hvor er den kritiske journalistik i denne virkelighed?
Der udgives langt mere i dag end tidligere. Det er spredt over et utal af medier, men samtidig er der langt færre journalister end for nogle få år siden. Enten er journalisterne blevet flittigere og dygtigere end tidligere, eller de er blevet mere overfladiske.
Vi har fået indført begrebet mikrofonholder, hvilket ikke er tilfældigt.
Vi har set en række eksempler på, hvordan både ministre, erhvervsdrivende og kriminelle har haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter, uden at journalisten har ytret blot en enkelt kritisk bemærkning.

Grundloven og ytringsfriheden bør konstant udsættes for en kritisk vurdering. Dermed være ikke sagt, at Grundloven ikke som noget grundlæggende i vores samfund er godt tænkt. Det er utroligt, at en lov grundlæggende har kunnet fungere i 150 år og stadig være holdbar.
Bemærk, hvordan lovgivningen i øvrigt er påvirket af øjeblikkelige stemninger og hovsaforslag på baggrund af f.eks. en fjernsynsudsendelse. Hvis TV-avisen rejser et problem, stilles der krav om poliske reformer næste morgen.
Inden for en årrække har vi fået kommunalreform, skattereform og politireform.
De har intet løst – tværtimod.
Nej, for 150 år siden kunne man tænke langsigtet og gennemføre en lovgivning, der var langtidsholdbar.
En rammelovgivning og ingen detailstyring af længden på kartoffelknive.Grundloven er tænkt som grundlag for frihed og lighed, som grundlag for opbygning af fællesskab i samfundet.
Vi finder mange eksempler på disse fællesskaber.
Jeg vil slutte af med et enkelt lysende eksempel: Bovbjerg Fyr.
I dette fællesskab giver man lov til forskellighed, man opbygger styrken ved det forskelligartede. Der er en ligeværdighed, for alle er nødvendige, alle bidrager med lidt eller meget, afhængigt af evne, styrke eller tidligere erfaringer. Alle har indflydelse på resultatet. Der giver stor glæde, for alle får lov.
På denne måde er Bovbjerg Fyr et eksempel for hele samfundet – Det viser, hvordan man kan gribe en demokratisk proces an – her i Vestjylland.

Rigtig god fyr - og grundlovsfest til jer alle.
Fredag d. 11. juni 2010
Skriftlig Spørgsmål til Finansministeren
Skrevet af: Jens Peter Vernersen, Folketinget, KBH.
Ministeren bedes oplyse, hvad udgiften vil være til at udbygge det nyrenoverede regions hospital i Holstebro således at senge kapaciteten øges fra 200 sengepladser til 400 sengepladser, og der bygges en ny akutmodtagelse, idet det forudsættes, at byggeriet kan ske på den matrikel regions hospitalet i Holstebro er beliggende på, samt på de tilstødende kommunale arealer som Holstebro kommune stiller til rådighed for byggeriet.

Ministeren bedes oplyse hvad prisen vil være for at bygge et nyt regions hospital som påtænkt i Gødstrup med 400 senge inkl. udgifter til grund køb og byggemodning af grunden.

Svarfrist inden 1. juli
Fredag d. 12. februar 2010
Lukninger breder sig som ringe i vandet.
Skrevet af: Ian Jordan, Fælledvej 6, Thyholm
Det begyndte i 2001. ”Smagsdommere skulle ud”. Men bag ved lå en anden dagsorden, der har betydet afvikling på afvikling i Vestjylland.

Når man lukker en omsætningsfaktor i en lille by, så bliver der mindre til resten af byen.

Og falder det økonomiske grundlag, så rejser flere og flere væk. Til sidst er husene billigt til salg.

Den negative spiral , der har lukket butikker , posthuse, skoler og meget mere ligesom tager til i styrke . Byer der engang havde 14 erhvervs aktiviteter har i dag måske kun en kiosk tilbage. Og hele udviklingen styres eller blev styret udefra af kommuner, amter, regioner og folketing.

Fjerner man 10 lærere fra en skole så fjerner man også 10 familier fra lokal Brugsen. Så lukningen af en skole giver smalhans andre steder. Lukning af apotekerudsalg giver transportudgifter til de tilbageværende, Lukning af posthuse , dagligvareforretninger ,jernbanestationer, busruter, kommunekontorer og sygehuse speeder processen op.

Man taler om rationalisering. Men i virkeligheden er der tale om aktiviteter , der kommer til at koste den enkelte borger forholdsvis mere. Når lægehuset lukkes, når specialer flyttes til Herning og Århus, når biblioteker forsvinder og når tekniske skoler flyttes væk.

Det koster mere og mere ventetid og transporttid for den enkelte.

Følges det så op af virksomhedslukning af mejerier ,slagterier og produktionsfabrikker, så synker omsætningen yderligere. Og de nye ”store” enheder ”storkommunerne” vil løbe ind i de samme problemer.

Nu er det så Nørre Nissum Seminarium og Hf , der skal afvikles. Man kan spørge, hvad bliver det næste. Og svaret er hele den jyske længdebane. Der skal ikke tog til Holstebro ,Struer og Thisted mere, hvis det står til troende. Og bagefter er der en række store virksomheder, der får kniven.

Den udvikling er ikke hensigtsmæssig. Vi har ikke vores eget amt mere. Og har mistet et betydningsfuldt skjold. De enkelte sogne har ikke kræfter til at løfte sig mod udviklingen og kommunerne viser ikke lederskab endnu.

Da vindmølleudviklingen var på det højeste lige får 2000 faldt der pludselig en masse penge lokalt, der tidligere var drænet ud af området. Vi kunne selv beholde overskuddet fra elektriciteten. Men da man lukkede for udbygningen på land i 2001 og nedsatte afregningen mistede vi pengene igen.

Så man kan skabe ny omsætning.

Derfor er det vigtigt ikke at acceptere fortsat afvikling. Lukning af Nørre Nissum vil betyde omsætnings tab i både Struer og Lemvig . Måske betyder forbruget af nogle hundrede studerende og over 50 lærere ikke noget særligt lige nu . Men de 5 procent omsætning der forsvinder, sammen med 10 procent fra de nedlagte slagterier og 10 procent fra de nedlagte fabrikker bliver til slut et stort problem.

Og der kommer åbenbart ikke noget nyt til , hvor de gamle faldt. Vi må til at tage os sammen for at vende udviklingen.
Fredag d. 29. januar 2010
Regeringen lukker og slukker udkantsområderne
Skrevet af: Kristen Touborg, Klostermøllevej 4, Gudum, 7620 Lemvig
Det vil være dybt god nat, hvis regeringen fortsætter sin udsultning af udkantsområderne ved f.eks. at flytte læreruddannelsen i Nr. Nissum og Skive til Holstebro.

SF vil gøre alt for at stoppe lukningen af seminarier i udkantsområderne, og vi starter med at sætte fokus på sagen overfor undervisningsministeren, med en forespørgselsdebat i folketinget i nærmeste fremtid.

Vi ønsker at få at vide, hvordan ministeren vil sikre, at professionshøjskolerne får mulighed for at leve op til deres lovbestemte forpligtelser til at sikre uddannelsesforsyning i alle egne af landet – også udkantsområderne – f.eks. uddannelsen til lærer og pædagog, herunder eventuelt ændre taxametersystemet, så det gør det muligt at leve op til denne forpligtelse?

Regeringen må stoppe med den politik, der affolker udkantsområderne. I forvejen er der ikke for meget liv og vækst, og der er i den grad brug for en visionær politik, der kan sætte gang i udviklingen, så mennesker og virksomheder, får lyst til at slå sig ned i de tyndt befolkede områder.

Vi synes simpelthen, det er for dårligt, at hver gang der sættes fokus på udkantsområderne, så er det i negativ retning, hvor velfungerende offentlige institutioner skal flyttes ud fra nærområderne og hen til de store vækstcentre.

Jeg støtter fuldt ud, at både Lemvig – og Skive Kommune ønsker at fastholde en uddannelsesinstitution i deres område.

Den fysiske placering af læreruddannelsen har nemlig stor betydning for rekruttering af lærere til områdets skoler. Desuden er hovedparten af kommunens lærere uddannet i Nr. Nissum og Skive Seminarium og læreruddannelsen har været med til at sikre, at der kun ansættes uddannet personale. Ligeledes er muligheden for videreuddannelse i nærområdet med til at fastholde yderligere kvalificerede i lærerkorpset, der er med til at sikre børnene i folkeskolen en god start på deres skoleforløb.

Hvis regeringen overhovedet tager udkantsproblematikken en smule alvorligt, så må den nedrosle sine forkromede ”campus”planer og bruge sin bogholderi –mentalitet på andre projekter.
Fredag d. 29. januar 2010
Utrygheden i Vestjylland skal tages alvorligt
Skrevet af: Svend Erik Skytte, Ejsingholmvej 33, 7830 Vinderup
Et Svar til den præhospitale leder Erika Frischknecht Christensen, mener ikke der er huller i beredskabet. Du skiver at du gerne vil have lægehelikopter til udkantsområderne, og så skriver du at du gerne vil have flere ambulancer, og så skriver du, jeg tror på det mobile hospital, hvor lægebiller, paramedicinere supplerer ambulancerne på stedet.

Det lyder nok rigtig godt for nogen, men sådan fungere det bare ikke i virkeligheden, når man ikke vil ofre de penge som der skal til for at opretholde en anstændig akutdækning i den vestlige del af regionen, hvor man tror man kan spare på antal af ambulancer samtidig med man har flyttet hospitalet 35km længere væk, det er jo lige det modsatte man skulle have gjort, det stører afstanden er, så tager det jo længere tid at vende tilbage sit område, ja så har vi spørgsmålet med helikopter, jeg har da ikke noget imod at der står en helikopter i Karup, men det må for alt i verden ikke gå ud over ambulancer dækning, for så ville det være en falsk tryghed, for vi ved jo at helikopterne er et usikkert beredskab, hvor vejret kan spilde ind om den kan lande, og nogle steder i byerne er der ikke plads til at lande, og så er man afhængig af ambulancen til at kører patienten ud til helikopteren.

Helikopter beredskab kan ikke fungere optimalt uden der et fuldt udbygget Ambulance beredskab.
For nylig kørte vi forbi Brande, jeg så på klokken, jeg sagde til min kone nu vil jeg se hvor lang tid det tager at kører til Gødstrup, det tog 21min, og så er det utrolig at dem fra den anden side skal finde sig i at vente lang tid på en ambulance, og dernæst en køretur på ca. 70 min.

Det er utroligt at os vestjyder, skal dikteres af midt og østjyder, bare fordi de er de fleste, vi er jo mennesker og har krav på en anstændig og trygt tilværelse, hvor de ikke vil indrømme at det rigtige sted er ved Holstebro.
Mandag d. 2. november 2009
Jakob – hør nu efter!
Skrevet af: Søren O. Sloth, Direktør, KINCO CORP. ApS, c, c
Under overskriften ”En syg Plan” satte JP i lederen søndag d. 25. Oktober med rette fokus på det forkerte i Regeringens sygehusplan, om placeringen af et nyt storsygehus i Gødstrup øst for Herning i Midtjylland.

I over et år har befolkningen i Nordvestjylland indædt kæmpet for en placering, som bedre tilgodeser borgerne i Holstebro, Struer og Lemvig med skyldig hensyn til borgerne ved Vestkysten herunder Thyborøn. En optimal placering vil være tæt v. Holstebro, hvilket også blev udpeget i COWI-rapporten, da den geografisk tilgodeser flest mulige borgere. Det gør en placering v. Gødstrup ikke, da den betyder op til 100 km i transport, hvilket er fuldstændig uacceptabelt, når en ambulance skal køre udrykningskørsel via landeveje og gennem landsbyer med rundkørsler, vejbump og andre fartbegrænsende barrierer. Afstand dræber – det er bevist!

Holstebro Sygehus, der i 2007 blev kåret til landets bedste sygehus, har i derudover tilknyttet en lang række uddannelser indenfor sygepleje, samt fysioterapeut og ergoterapeut skolen. Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen til at omgøre beslutningen om placeringen af et nyt storsygehus v. Gødstrup. Den er ganske enkelt forkert og uansvarlig i forhold til os borgere i Nordvestjylland, som også betaler skat og med rette kan forvente lidt mere substans i visionerne om et land i balance.
Kunne du Jakob tænke dig at dit barn, skulle transporteres op til 100 km med en blindtarm, kraniebrud eller andet?

Nej, vel - vis dig derfor som et mandfolk og lav planen om. Og lad os så få afskaffet de regioner, hvilket i øvrigt blev vedtaget som konservativ landspolitik, jævnfør beslutningen på De Konservatives Landsrådmøde d. 13. September i Bella Centret.. De er for dyre og for dårlige og et overflødigt bureaukratisk lag mellem Stat og Kommuner i et lille land som Danmark. Hensynsløse magtmennesker, som socialdemokraten og Regionsrådsformand Bent Hansen (A) er ganske enkelt overflødige. Derfor Hr. Sundhedsminister – hør nu efter! Et velfærdssamfund med 100 km til nærmeste sygehus er ganske enkelt uholdbart og ødelæggende for vores landsdels fremtid!

Søren O. Sloth, Direktør, KINCO CORP. ApS
Byrådskandidat for de Konservative i Holstebro.
Fredag d. 9. oktober 2009
Stem strategisk til regionsvalg
Skrevet af: Ruth Dalsgaard, Lundgade 7, 6990 Ulfborg
Det var en grim øjenåbner for os i den vestlige del af regionen, da Lars Løkke i Folketingets åbningstale cementerede et superhospital i Gødstrup. Men jeg synes ikke, der er grund til at fortvivle eller resignere, som jeg synes Fælleslistens kandidat Esther Jacobsen gør i Holstebro Dagblad. Jeg synes heller ikke at man skal melde sig ud af sit parti, som to venstremedlemmer vil det. Vi skal hellere give rådsmedlemmerne en huskekage. Vi har valgt dem, og de står til ansvar for os.

Vi bør nu forholde os strategisk til det kommende valg. Hvis valget ikke ændrer meget ved regionsrådets sammensætning, så vil V og S få ca. 14 pladser hver. Hvis partierne har partiopstilling, nytter det ikke meget at forkæmperkandidaterne for et supersygehus i Holstebro står langt nede på listen, så må man hellere stemme på Fælleslisten. Hvis der er sideordnet opstilling, er det principielt muligt at stemme en kandidat nede på listen højere op, men erfaringer viser, at vælgere alligevel sætter krydset ved de øverste.

Derfor anbefaler De Grønne, som denne gang ikke stiller op, at stemme på Fælleslisten. Der er så meget på spil, at andre hensyn må træde i baggrunden. Vi trænger i den grad til decentralisering, nærdemokrati og indflydelse på vores del af regionen. Magtarrogance og ansvarsforflygtigelse skal stoppes nu.
Onsdag d. 30. september 2009
Beskæmmende
Skrevet af: Erling Melton, Porsevej 129, 7620 Lemvig
Det er beskæmmende at høre, at man i København bliver meget ophidset over, at det nu tager dobbelt så lang tid, før en ambulance kan være fremme, nemlig op til 14 - 16 minutter. En læge udtaler, at for hvert minut forringes patientens chancer for overlevelse med 10%. Det vil altså sige, at en patient fra Thyborøn kan være helt sikker på at dø længe før, ambulancen når frem.
Uanset sådanne beregninger vil jeg opfordre alle til at stemme på Fælleslisten ved det forestående regionsrådsvalg, det er åbenbart de eneste, der kan se klart.
Fredag d. 25. september 2009
Hvad hr Lings kæmper for
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, Herning 7400
Jeg kæmper kun for Akutfunktionen på
Holstebro Sygehus skriver hr Jens Kr Ling

Kære Jens Kr Lings jeg har fulgt dit råd og
læst dit indlæg igen,og fundet et par ting
du efter min mening også kæmper for.
eller er imod. som følger.

pkt.1.afskaffelse af strejke retten
pkt.2.imod sygeplejerskes strejkekasse
pkt.3.imod EU-licitation (korrupte Italienere)
pkt.4.imod specialister (f.eks. hjertespecialister?)
pkt.5.tilbage til fortiden (små sygehuse tilbage )

Det var bare 5 pkt. som JKL kæmper imod
så hukommelsen må være kort,når hr Lings udtaler
at det kun er akutmodtagelsen på Holstebro Sygehus
han kæmper for, (der findes åbenbart mange flere)

Alt for meget transport skriver hr Lings

Det kan da kun være en afstandstagen fra Herning,
at argumentere på denne måde,akkurat samme argumenter,
kan jo stort set overføres til hele det danske samfund
" afstanden fra den sydlige del af Ikast- Brande.kommune
til Holstebro er ikke under 65 km"hvad med det Hr Lings.Onsdag d. 23. september 2009
"Fordrejninger krydret med fantasier"
Skrevet af: Jens Kristian Lings, Kjeldbjergvej 34, Fjaltring, 7620 Lemvig
Hr. Jens-Jørgen Christensen konstaterer den 18.9., at jeg har skrevet et langt indlæg. Jeg kan forstå, at det har været for langt for ham, til at han efter gennemlæsningen af det har kunnet huske, at jeg ikke på noget tidspunkt i indlægget sætter mig imod, at Herning skal have et supersygehus. Kære Jens-Jørgen Christensen, prøv at læse mit indlæg igen, så vil du opdage, at jeg udelukkende kæmper for, at Holstebro Sygehus skal bevares, og at det skal beholde sin akutfunktion.
Fredag d. 18. september 2009
Hr Lings fordomme
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, Herning
Jens kr. Lings
fordrejninger krydret med fantasier

Jens Kr. Lings Fjaltring har skrevet et
lang.....t indlæg ,om hvordan man i Vestjylland
"der åbenbart kun er for Venstrefolk"er blevet
kuppet af et flertal med Bent Hansen i spidsen.

Nu er et kup/ kupforsøg en ulovlig handling, og
Regionsrådets flertal er mig bekendt lovligt
valgt, til at tage de beslutninger man finder best.
selv om det Venstre-dominerede Vestjylland
er imod Herning som sygehusby. er valget både
lovligt og Demokratisk

Jens Kr. Ling argumenterer og konkluderer at
Demokratiet er blevet misbrugt, af en enkelt
Beton socialdemokrat (Bent Hansen),( så enkelt
kan virkligheden fremstilles fra Nordvestjylland).


Jens Kr. Lings, mangler nu bare, at overbevise
Venstre folk i Herning, og omegn om at valget
af deres by som Sygehus by, er Udemokratisk
og et Betonsocialdemokratisk kup

Oven på hr Lings Udlægning af virkligheden
kan Bent hansen kun være stolt over betegnelsen
”Beton socialdemokrat”

Spidskandidat for Soc dem i Holstebro HC Østerby
Udtaler ifølge Dr Midt-Vesr 18.Sep 2009
Hvis Holstebro og Herning ikke arbejder mere sammen
Risikerer Holsebro at blive en isoleret udkantsby.
Nogle opfatter Herning som det onde dyr i åbenbaringen
Der tager alt fra Holstebro,det er på tide vi gør op med den
Fordom ,og i stedet focuserer på hvad Herning kan gøre for
Os udtaler Hc. Østerby,citat slut. Kloge ord fra en mand der
Bevæger sig i realiteternes verden modsat Hr Ling.Søndag d. 6. september 2009
Fyreseddel til Bent Hansen
Skrevet af: Jens Kristian Lings, Kjeldbjergvej 34, Fjaltring, 7620 Lemvig
31.08.09

Katastroferne vil få hjemsted i Vestjylland

Af Jens Kr. Lings
Kjeldbjergvej 34, Fjaltring

Når selv fredelige vestjyder får tiks og trækninger i armmusklerne ved at høre navnet Bent Hansen, må noget være galt.
Denne formand tvang flere af sine socialdemokratiske regionsrådsmedlemmer til medvirken i at kuppe det venstre-dominerede Vestjylland, så 3 akutsygehuse nu skal placeres i regionens østdel, ét i Viborg og ét i Herning, og så akutmodtagelsen på Holstebro Sygehus allerede er nedlagt. Havde Bent Hansen haft format, ville han have arbejdet for tryghed og udvikling i alle regionens områder. For ham er vestjyder tilsyneladende nogle, man blot skal overse og endog træde på ved med snak at forsøge at bilde dem ind, at det er en fordel for dem at miste deres sidste sygehus.

Misforstået opdeling
Vestjylland kan på demokratisk vis ikke gøre sig gældende i Region Midt, som er et klart eksempel på en misforstået regionsopdeling, fordi demokratiet kan misbruges af bare en enkelt betonsocialdemokrat, så Vestjylland bliver til et utrygt område at leve i.
Bygning af superhospitalerne vil utvivlsomt kræve EU-licitation. Så kan vi igen risikere, at et italiensk firma underbyder et dansk og derpå ikke blot lænser statskassen, forhaler byggeriet og tilfører vort sprog et nyt skandaleudtryk. Ud- og ombygning af mange af de værende og velfungerende hospitaler kan sandsynligvis gennemføres med dansk arbejdskraft og kun koste en brøkdel af de milliarder, man er parat til at poste i superhospitaler.
Bent Hansens stadige lovprisning af superhospitaler med specialister ængster desuden de praktiserende læger. De henviser straks til en specialist, så der skal stås i kø. Smerterne tager til, pilleforbruget stiger, sygdommen forværres, også fordi søvnen bliver dårligere. En ubetydelig sygdom kan accelerere og medføre andre sygdomme. Noget, som en kortvarig indlæggelse på et mindre hospital kunne have klaret, kan i værste fald koste patienter både helbred og liv og endog blive en dyr affære for samfundet.

Alt for meget transport
Få har talt om forureningen fra de utallige timer, som lægeambulancer, patienttaxier og privatbiler fremover må køre fra Nordvestjylland til Herning med henblik på indlæggelse, akut behandling, forundersøgelse, behandling, ugentlig eller månedlig kontrol, patientbesøg osv.
I en ulykkessituation kan man selvfølgelig være heldig, at der er en ledig ambulance i nærheden, men hvis der pludselig er brug for to eller tre på samme tid? Er der da indbygget etagesenge i de vestjyske? Selv den, der er helt uden profetiske evner, kan forudse, at katastroferne vil få hjemsted i Vestjylland, og at gennemsnitslevealderen dér vil falde.
Frem for alt burde Bent Hansen koncentrere sig om en reform af ansættelsesforholdene på hospitalerne. Tilsyneladende foretager han sig intet, for at vi kan undgå en ny konflikt med f.eks. sygeplejerskerne, som lige siden sidste strejke hver betaler 3-400 kr. om måneden til deres strejkekasse, så de kan være rustet til en ny kamp med endnu en årelang forlængelse af ventelisterne til følge. For at undgå dette kunne f.eks. sygeplejerskerne gøres til tjenestemænd uden strejkeret og med en løn, der ville få unge til at stå i kø for at få denne uddannelse.
Bent Hansen har formodentlig gode politiske evner, og hvis han forstod, at demokrati ikke bare er at føre kold partipolitik, men også betyder, at flertallet skaber tryghed for yderområdernes mindretal, kunne han måske gå over i historien som en personlighed. Som hans angstskabende adfærd er, burde han have en fyreseddel nu, inden det for alvor går galt.

Tirsdag d. 18. august 2009
Læserbrev - Ruth Dalsgaard - De grønne
Skrevet af: Ruth Dalsgaard, Lundgade 7, Ulfborg
Tak for læge Anders Kroghs veldokumenterede artikel i Holstebro Dagblad den 5.august.

Afstandene og rejsetiden for patienter og deres pårørende gør et stort indtryk, i visse livstruende tilfælde er det katastrofalt at bo for langt væk fra akuthjælp, som ikke kan klares fra en ambulance.

Det er resultatet af en svulmesygetankegang at alting bliver bedre, mere rationelt og billigere ved at slå enheder sammen. Men centralisering har sine omkostninger. I de senere år er der centraliseret for fuld skrue for at spare penge og gøre den offentlige sektor så smal som mulig. Små velfungerende sygehuse og akutmodtagelser er nedlagt, små skoler og små butikker lukker. Kommuner slås sammen, fabrikker outsources, offentlig transport nedskæres, landsbyer forlades og ligger øde hen. Danmark er skævvredet og har mistet mange værdier siden strukturændringerne tog fart.

I regionerne mangler en helhedspolitik, der tilgodeser levende lokalsamfund over hele området. Ved at placere et storhospital i det nord-vestjyske område skabes mere nærhed og arbejdspladser i et område, der trues af affolkning. Når så oven i købet en COWI undersøgelse viser, at på mange parametre er den bedste placering i Aulum eller syd for Holstebro, bør et nyt regionsråd omstøde Gødstrupbeslutningen.
Fredag d. 14. august 2009
Nu må vi gå i tænkeboks
Skrevet af: Evald Kjeldberg, Granbakken, 7500 Holstebro
Det var ordene vores sundhedsminister Jakob Axel Nielsen kom med på mødet i Lemvig den 17. juni. Han virkede ikke upåvirket af presset af de 1400 utilfredse vestjyder. Han var inde på beskyttelse af mindretallet, og at man skulle gøre noget for ikke at få et skævt Danmark.

Lad os håbe, der snart kommer nogle brugbare løsninger, efter at det politiske system har været i tænkeboks. Vi skal have akutberedskabet tilbage til Holstebro Sygehus. Vi skal bevare et velfungerende Holstebro Sygehus til et nyt storsygehus står klar i Vestjylland.

Gødstrup er død.
Alternativet med en udbygning af regionshospitalet Holstebro er en mulighed i en kile ud mod byens ringvej.

Det er godt initiativ borgerne bag Fælleslisten ­ Vest har taget. Det er sket i en protest mod regionsrådets sygehusplan, der i særdeleshed tilsidesætter den nordvestlige del af regionen, Protesten har tilsyneladende medvind. Det var virkeligt rart konstatere, at Esther Jakobsen fra Thyholm stiller op for listen. Hun har am nogen været bannerfører for vestjydernes protest mod det fremtidige sundheds-beredskab i regionen, Nu har jeg aldrig haft den store tiltro til borger/protestlister. Men med Fælleslisten Vest er der et klart mål og et klart budskab bag initiativet.

Det er den eneste måde, vi borgere kan fortælle politikerne, at vi vil ike finde os i at blive kørt over.
Fælleslisten Vest bør derfor kun koncentrere sig om en ting, nemlig at protestere mod regionsrådets sygehusplan og desuden kæmpe for, at Holstebro Sygehus får sit akutberedskab tilbage. Hold fast i det, så står I stærkt. Det er godt, der er nogle, der vil fortælle regionspolitikerne, at nu er det nok. De politiske partier fortjener ikke opbakning i regionsråds sammenhæng.
Søndag d. 9. august 2009
Forkerte tal bliver ikke rigtigere, af at blive gentaget
Skrevet af: J. Jensen, sønderengen 1, 6973 ørnhøj
Så ser vi egen nogle mærkværdige talberegninger, fra en af de utallige "taljonglører" i Nordvestjylland.

Forkerte beregninger bliver jo ikke mere rigtige af at blive gentaget - heller ikke selv om de kommer fra en pensioneret praktiserende læge.
Tal er jo virkelig taknemmelige, da de altid kan vendes og drejes, så det passer til enhver mening!
Fredag d. 7. august 2009
Revurdering af sygehusplaceringen efter Gødstrup
Skrevet af: Anders Krogh, Havrevænget 22, 7500 Holstebro
Til Regionrådsmedlemmerne i Region Midt


Revurdering af sygehusplaceringen efter Gødstrup.

Gødstrup blev opgivet af Juhl-udvalget på ”det foreliggende grundlag”. Revurdering af problematikken må nu nødvendigvis omfatte Holstebro sygehus.

Det hævdes, at der bor flere mennesker omkring Herning, end omkring Holstebro. Cowi I er udtryk for, at det er lige omvendt: Aulum/ Holstebro, er i centrum både geografisk og målt på kortest køretid for de fleste. Når hospitalerne som nedenfor anført placeres på nuværende matrikler bliver forskellen i køretid mere udtalt. (Kilder Wikipedia.org og Google maps).

I Holstebro/Struer/Lemvig bor der 102.000, og i Herning/Ikast-Brande 125.000 pers. Men den del af Herning kommune, der kommer fra tidl. Trehøje kommune, er kun 8 km fra Holstebro bygrænse. I 2/3 af arealet med byerne Vind, Sørvad, Ørnhøj og Abildå er der meget kortere køretid til Holstebro. I tidl. Aulum-Haderup kommune ligger godt halvdelen af arealet nærmest Holstebro, og her er alle områdets byer (Hodsager, Aulum, Feldborg og Haderup) placeret.
Derved har ca. 9.000 pers. i Herning kommune kortest køretid til Holstebro sygehus.

Google map viser, at alle der bor langs vestkysten fra Thyborøn i nord til Bjerregård og Bork i syd har kortere køretid til Holstebro sygehus end til Herning sygehus.

I tidl. Ringkøbing og Holmsland kommuner har alle ca. 23.000 pers. kortest køretid til Holstebro sygehus.

I tidl. Skjern og Egvad kommuner har ca. 14.000 pers. langs hovedvej 11 op til Hanning inklusive byerne Tarm og Skjern ens køretid til Holstebro og Herning. Vest herfor (Bork, Lønborg, Hemmet, Stauning og Dejbjerg), og nord for Hanning har 4.500 pers. kortest køretid til Holstebro. Øst herfor har 4.500 pers. kortest køretid til Herning.
I tidligere Videbæk kommune har ca. 2.000 pers. (Brejning, Spjald og Grønbjerg) kortest køretid til Holstebro. Resten ca. 10.000 pers. har kortest køretid til Herning.

Dvs.
Kortest køretid til Holstebro sygehus (102.000 + 9.000 + 23.000 + 4.500 + 2.000) = 140.500 personer
Kortest køretid til Herning sygehus ( 125.000 – 9.000 + 4.500 + 10.000) = 130.500 personer
Neutral = 14.000 Personer

Der er altså et flertal, der har kortere køretid til Holstebro end til Herning sygehus. Men herudover er der meget store forskelle i de konkrete køretider til de to sygehuse.

Mod nord og vest har rigtig mange dvs. ca. 30.000 pers. (vestligste Holstebro kommune, Lemvig kommune og Thyholm) over 60 min., heraf 25.000 over 70 min., heraf 22.000 over 75 - 80 min., og heraf igen 4.500 mennesker på Harboøre Tange og Cheminova fra 90 - 100 min. køretid til Herning sygehus.

Mod sydøst har ca. 5000 pers. (Ådum, Hoven, Sdr. Felding, Blåhøj m.fl.) over 60 min. køretid til Holstebro. Kun få ca. 1.000 har over 65 min. og ingen over 70 min. i køretid til Holstebro.

Mod sydvest omkring Ringkøbing fjord bor ca.7.000 personer med over 60 min. til både Herning og Holstebro men med kortest køretid til Holstebro.

Sommerhuse og turister. I 2003 var der 15.000 sommerhuse i Ringkøbing amt, heraf 10.000 langs kysten. Der var 4.5 millioner årlige overnatninger i sommerhuse (ejere og lejere) og langt de fleste langs vestkysten.
(Arbejdsnotat fra Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen fra 2003).
Alle disse gæster har, sammen med camping – og hotelturister, mellem 10 og 40 min. længere transporttid til Herning end til Holstebro sygehus.


Konklusion:
1) Flertallet har kortere køretid til Holstebro sygehus end til Herning sygehus. Alle fastboende langs vestkysten og ved Ringkøbing Fjord samt langt de fleste af de overnattende ved 4.5 millioner overnatninger i sommerhuse har kortest køretid til Holstebro sygehus. Mod sydøst har kun 1000 pers. lidt over 65 min. til Holstebro sygehus.
2) Modsat har 30.000 pers.(og Cheminova) mod nordvest køretider på 60 – 70 – 80 – 90 – 100 min. til Herning sygehus.
3) Det er lettere at bygge til og skabe adgangsveje til nuværende matrikel i Holstebro end i Herning.

Objektive kendsgerninger peger således entydigt på en placering i Holstebro af akutfunktionen.

Når der kan etableres fuld akutfunktion for 183.000 (akutplan 2007) i Horsens ved den jyske motorvej, med akuthospitaler på snor, hvorfor skal der så næsten 300.000 til samme akutfunktion i den tyndest befolkede del af Region Midt med de længste afstande og de dårligste veje?

Motorvejene ved Herning gavner det mindretal, der bor øst og sydøst for Herning uanset om akutfunktionen er i Holstebro eller Herning. Men disse veje hjælper slet ikke det meget, meget store flertal, der bor nord og vest for Herning i en akut situation.

Regionsrådet kunne lade Cowi undersøge også Holstebro matriklen og køretiderne til begge nuværende sygehus placeringer.

Om akut præhospital behandling.

Akutfunktion bør også af hensyn til den præhospitale behandling placeres mest mulig central for de fleste mennesker. Derved opnås en minimering af de potentielt kritiske respons – og køretider.

Jeg vil gerne herudover spørge politikkerne. Hvad menes der med, at ”lokale skadeklinikker” og ”en styrkelse af den primære sundhedstjeneste” skal spille en rolle i den præhospitale indsats i forbindelse med, at man har fjernet den kirugiske del af akutfunktionen fra hele Nordvestjylland?

I al den tid jeg har været praktiserende læge i Holstebro dvs. 1974 – 2006 har der, i modsætning til andre steder i landet, været lukkede skadestuer i Ringkøbing amt, der bortset fra større skader har fungeret efter henvisning fra praktiserende læger. F.eks. til røntgen ved mistanke om brud.
I al den tid har vi i primærsektoren, i hverdagen og i vagten, selv behandlet småskader. Dvs.: Vi har behandlet forstuvninger, syet sår, behandlet mindre forbrændinger, fjernet fremmedlegemer fra øjne, ører, næse, hals, hud og negle. Vi har anlagt bandager, skåret bylder, fjernet blodunderløbne negle osv. Vi har også altid i hverdagen og på vagterne kørt til svært akut syge patienter i hjemmet og andre steder.
Hvilke konkrete sygdomstilstande mener politikkerne, at de praktiserende læger skal tage sig af ud over ovenstående, så det på afgørende vis kan forsvare lukningen af akutfunktionen i Nordvestjylland?

Lukningen af den kirurgiske del af akutfunktionen har i øvrigt medført, at ambulancerne fra 100.000 nordvestjyder skal ud i tæt, til tider ufremkommelig trafik på en smal vej mellem Holstebro og Herning, hvilket alt andet lige, er en meget betydelig forringelse af den præhospitale indsats i Nordvestjylland. Helt i modsætning til sundhedsstyrelsen intension.

Med venlig hilsen
Anders Krogh (pensioneret praktiserende læge i Holstebro)

Sendes også til: Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen
Partiformand Pia Kjærsgaard
Forsvarsminister Søren Gade
Folketingets Sundhedsudvalg
”Livet i Nordvest” og ”Aktionsgruppen til bevarelse af akutfunktion på Holstebro Sygehus”
Tirsdag d. 4. august 2009
Et helt Vestjylland
Skrevet af: Karsten Filsø, Sønderkjærvej 8,, Ulfborg
Sygehusslagsmålet er ødelæggende for Vestjylland, udtaler Venstres regionsrådsmedlem Harry Jensen (HJ) forleden i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.
Det er jeg enig i. HJ mener man om nogle år risikerer at stå helt uden akutmodtagelse i Vestjylland, når ikke man kan enes. Måske har han ret. HJ mener byrådene i Holstebro og Herning bør sætte sig sammen og stoppe stridighederne, underforstået at Holstebro skal klappe hælene sammen og acceptere Regionsrådets uacceptable indstilling om Gødstrup. Her er jeg uenig. Det er netop en indstilling og ikke en beslutning. Regionsrådene har ikke selv nogen penge at opføre sygehus for og skal derfor bevilges penge fra Folketinget. Så længe vi i Holstebro Byråd sammen med byrådene i Lemvig og Struer kan påvirke folketingspolitikerne før en beslutning, vil vi gøre det. Vi kan og vil ikke leve med en beslutning om Gødstrup eller Herning. Vi lever hellere med 2 fortsatte sygehuse i Holstebro og Herning og afventer Regionsrådenes nedlæggelse. De har ingen berettigelse, når ikke man magter at varetage hele befolkningens interesser.

Cowi rapporten pegede meget klart på en placering i Holstebros østlige udkant som den bedste placering ud fra en række centrale krav. Aulum fik også en ok score, om end lavere end Holstebro placeringen. Gødstrup fik en meget lavere karakter end de to nævnte.
Alle kunne leve med Aulum. Alle undtaget Bent Hansen fra Viborg. En Aulumplacering ville betyde ro mellem Holstebro og Herning, hvilket ville medføre problemer for Viborg Sygehus. Dette sygehus ville nemt kunne undværes, hvis man som Regionsrådet ser bort fra afstandskravet til sygehuset. Selv ved en nedlæggelse af Viborg Sygehus ville ingen borgere få bare halv så langt til en akutmodtagelse på et nabosygehus, som borgerne i Thyborøn nu har Herning. Bent Hansen har haft en interesse i konflikten mellem de to byer.

Det undrer mig, at Venstre i Regionsrådet er så slappe i sygehus spørgsmålet. Man magtede ikke at stemme imod det snævre flertal for Gødstrup men undlod i stedet at stemme, og nu er man faldet til patten og arbejder for Gødstrup. Venstre og HJ har i allerhøjeste grad et medansvar for den suppedas, Vestjylland er havnet i. Nu er man blot halehæng til flertallet.

Modsat hvad Regionsrådet fortæller os, så har afstanden og tiden til behandlingen på sygehuset en betydning. Ellers er der vel ingen grund til at ambulancerne kører med udrykning tilbage til sygehuset fra skadestedet. Der er jo ikke så langt mellem Aulum og Gødstrup vil nogen hævde. Hvis elastikken er fra Nordvest kommunerne er strukket til det yderste med Aulum, så sprænger elastikken med de ekstra 16 kilometer til Gødstrup.

For mig er tæller befolkningens sikkerhed for hjælp og behandling mest. At 30.000 borgere får mere ned en times ambulancekørsel til nærmeste akutsygehus er uacceptabel. Hertil skal man jo huske at lægge ambulancernes responstid til. Sundhedsministerens løfte om max. 15 minutters ventetid på ambulancen er en vittighed i Vestjylland. Det lader sig ikke gøre.

Jeg vil afslutte med at give HJ ret i at sagen også handler om andet end det sundhedsmæssige, om end det er det klart vigtigste. Rekrutteringen af privatpraktiserende læger vil være lettere med et vestjysk sygehus og de mange sundhedsfaglige uddannelser i Holstebro vil kunne overleve, hvis man bevarer et sygehus i nærheden. Der er mange ting i spil.
Mandag d. 3. august 2009
e-mail til Jacob Axel Nielsen 25 juni 09
Skrevet af: Gerhard Petersen, Leharsvej 46, Holstebro
Tak for dit indlæg i Dagbladet i dag.
Du siger at du godt forstår vor utryghed. Det var da rart.
Jeg har været med til begge dine møder og jeg kan forsikre dig at jeg godt forstår dig. Jeg kan godt se, at det er nødvendigt at samle speciallægerne og specialerne på større enheder.
Jeg har to gange været akutlindlagt – første gang med blodprop i hjertet og anden gang med en blodprop i hjernen. Begge gange blev jeg reddet af lægerne på sygehuset i Holstebro og den sidste gang med et 3-4 ugers genoptræningsophold på det fremragende sygehus i Lemvig. Det ophold vil jeg aldrig glemme. Det er nu 4 år siden men det blev mit andet hjem i de 3 uger og et bedre hjem har jeg aldrig haft. Alle kæmpede sammen om den samme ting: de indlagte, terapeuter, sygeplejersker – ja selv rengøringspersonalet. Vi følte os alle som en stor familie.
Nå, men det var et sentimentalt sidespring.

Det jeg gerne ville have sagt er, at vi ikke har noget imod at akutfunktionen skal samles i større enheder. Det vi har noget i mod er, at der ikke sker i Vestjylland.
Du siger ordret:
Derfor skal alt kvalificeret personale og teknologi være til stede, når vi kommer ind på akutmodtagelsen. Og det skal der være 24 timer i døgnet og 365 dage året rundt.
Det er det, der skal til, hvis patienter skal have den bedst mulige behandling. Og det skal de – også i Vestjylland. Hvis jeg ikke stod fast på det, ville jeg ikke være hele landets sundhedsminister.

Hvor er det dog sandt og godt at høre. For det betyder, at du har indset, at akutmodtagelsen forsat også skal være i Vestjylland – og dermed Gødstrup dødsdømt som stedet for et nyt Super akutsygehus. Det ligger jo ikke i Vestjylland.
Så er der kun Holstebro tilbage.
Mange tak for det!

Så omtaler du igen Nordjylland som eksempel og siger at patienter fra Nykøbing Mors skal køres til Aalborg for ballonudvidelse.
Ja, men kære minister. Så vidt jeg ved, er det aftalt at der skal være en akutmodtagelse i Thisted og det ligger kun 30 km fra Nykøbing Mors.
Vi har ikke spor imod at skulle blive transporteret langt – gerne Skejby, hvis det er større indgreb – men ikke hvis det er her og nu – altså akut.

Jeres snak om lægeambulancer etc., etc. er meget godt, men det sker jo desværre ret ofte, at der sker mere end 1 uheld af gangen. Hvad så.

Vi taler stadig om mere end 100 000 beboere i det Nordvestjyske PLUS et meget stort antal turister om sommeren. Formodentlig er vi oppe i nærheden af 125 000, der vil få omkring 100 km til Herning – vel at mærke ad landevejen. Tyske turister er meget omhyggelige – Ordnung muss sein – så de kontrollerer alt inden de beslutter sig – og når de erfarer, at der slet ikke er noget sygehus i miles omkreds, så vælger de et andet sted – eller i værste fald – et andet land.

Så en gang til kære Jakob Axel Nielsen. Tak for tilsagnet om at også Vestjylland skal have akutmodtagelse døgnet rundt – året rundt.

Venlig hilsen
Gerhard Petersen

-> Se svaret fra sundhedsministeren her
Mandag d. 3. august 2009
e-mail til samtlige medlemmer af regionsrådet - 9 marts 09
Skrevet af: Gerhard Petersen, Leharsvej 46, Holstebro
Min e-mail til samtlige medlemmer af regionsrådet - 9 marts 09

Jeg hører nu til morgen at det er besluttet (den 25. Februar) at lade et ”uvildigt” firma finde argumenter for at der skal bygges et nyt sygehus i Gødstrup frem for at man skal bruge penge på at udbygge Herning sygehus.

Taget i betragtning
• at Sundhedsministeren i overværelse af ca 800 personer den 3. Marts udtalte at Gødstrup-tanken var død
• at mange hundrede tusinde mennesker i Vestjylland protesterer over placeringen af et nyt sygehus
• at Holstebro har fremlagt planer, der viser at det er billigere og bedre at udbygge Holstebro Sygehus end Herning
• at selv Herning ligger håbløst placeret i forhold til de kommende vestjyske patienter
• at der allerede er udarbejdet en rapport - fra Cowi Consult – bestilt af Regionsrådet – en rapport,
der klar peger på Holstebro Syd

så vil jeg gerne have en klar tilkendegivelse fra hvert medlem af Regionsrådet , hvad deres stilling er til dette nye tiltag. Jeg vil også gerne have oplyst hvem der betaler for denne nye rapport og jeg vil gerne have fastslået, at jeg som skatteborger ikke vil betale en krone for at få lavet en ny rapport om en død sild, så længe Holstebro Sygehus ikke er med i denne undersøgelse. Det er bytte en død sild med mange døde vestjyder.
Venlig hilsen
Gerhard Petersen

Jeg fik nogle få svar – bl.a. dette:

Kære Gerhard Petersen.

Sundhedsministeren trak dagen efter borgermødet sine ord delvist i sig igen. Han rettede sine udtalelser til ”på det foreliggende grundlag”, som også regeringen udtrykte det i deres henvendelse til os. Alt andet ville også have været aldeles uhørt. Ikke fordi det handler om Gødstrup, men fordi vi lige har aftalt med regeringen at vi skal have lov at bevise at det er bedre at bygge et nyt, end blot udbygge Regionshospital Herning.
For Venstre er det et nyt hospital der er vigtigt. Vi kan ikke leve med en udbygning af Herning. Det er desværre de to muligheder der er i spil, efter at et flertal i Regionsrådet besluttede at det nye hospital skal ligge i Gødstrup og efter at regeringens rådgivende udvalg har peget på at vi kan nøjes med at udbygge Regionshospital Herning.
Jeg vil gerne understrege vigtigheden af at vi får lov at bygge et nyt super-amitiøst hospital. Når der i fremtiden kommer en runde mere med samling af akutmodtagelser (og det tror jeg der gør) så vil det være af allerstørste betydning at der er stort fremtidssikret hospital andre steder end i Skejby. Ellers frygter jeg at vi mister dem alle undtaget Skejby.

Det er Regionsrådet der har bestilt analysen og det er Region Midtjylland, der betaler. Hvis analysen ikke beviser at et nyt hospital er det bedste, så er Regionsrådet enige om at vi har en ny situation og at akutforliget ikke længere står ved magt.
Vi skal aflevere analysen sidst i maj og får svar fra det rådgivende udvalg inden 1. juli.

Jeg ved at du helst vil have at jeg svarer, at vi ikke skal have analysen lavet og at vi skal bevare Holstebro. Situationen er blot den at uden analysen, kan vi være næsten sikre på at vi må nøjes med en udbygning af Herning. Så nu gælder det om at bevise at en udbygning af Regionshospital Herning ikke kan erstatte hospitalerne i både Holstebro og Herning.

Med venlig hilsen
Anne V. Kristensen
Torsdag d. 30. juli 2009
Stop kritikken af vestjydernes protester
Skrevet af: Ib Randrup, Ternevej 2, Bremdal, 7600 Struer
"Nu skal de stridige Vestjyder holde op med deres protester – hvis vestjyderne ikke kan acceptere et superhospital i Gødstrup , kan vestjyderne risikere, at de slet ikke får noget stor-hospital!"

Disse var ordene fra medlem af Regionsrådet Flensted Jensen (S) ved stormødet i Lemvig i juni måned , hvor 1400 bekymrede og angste vestjyder var mødt frem for at markere bekymring for, at Region- Midt har valgt at placere regionens samtlige 7 hospitaler i Øst- og Midtyjylland og ingen i Vestjylland.

Og nu følger en ægte vestjyde og mangeårigt medlem af det tidligere Ringkøbing Amt Harry Jensen (V) trop med samme budskab. " I gæve vestjyder – stop jeres protester mod Gødstrup-hospitalsplanen – det ender med at I ikke får noget hospital!"

Hvor er logikken i de to herrers udtalelser? Jeg spørger bare?

Socialdemokraterne har tilsyneladende fået overbevist en "troende" venstremand i sit eget område om, at vestjyderne, som de eneste i regionen, godt må have over 100 km. til nærmeste akutmodtagelse – og et par timers kørsel fra ulykke og sygdom til akuthospital.

Hverken Flensted-Jensen eller Harry Jensen kan argumentere for hospitalets placering i Gødstrup i forhold til Holstebro, hvilket er dybt problematisk og dybt utroværdigt.

Vestjyderne stopper gerne protesterne, hvis hospitalet placeres i Holstebro Syd, eller Holstebro City, hvor der begge steder er påvist plads til et stort regionshospital.

Denne placering vil være demokratisk retfærdig, og herningenserne vil kun have ca. en halv times kørset til hospitalet i Holstebro og lidt længere, hvis de ikke vælger at køre til det allerede etablerede stor-regions-hospital i Viborg.

Vestjyderne kan kun opfatte Harry Jensens og Flensted-Jensens udtalelser som trusler, der er uden hold i virkeligheden.

Det er dybt utroværdigt af disse to politikere at true med at udelukke hele Vestjylland fra et moderne akuthospital, fordi brugerne og skatteyderne, der udgør mere end 100.000 mennesker stiller krav om at flytte hospitalet 35 – 40 km. ind den landsdel, som hospitalet skal betjene.

Ovenstående politikere forsøger med deres udtalelser at få en holstebroplacering til at virke som om at et stor-sygehus i Holstebro bliver et dårligere sygehus end et stor-sygehus i Gødstrup.

Hvorfor? Spørgsmålet blafrer i vinden! Ingen kan eller vil svare.

Det reelle svar er vel nok, at et udvalg, der har anbefalet Gødstrup, ikke aldrig har været vest for den jyske højderyg og ikke har kendskab til Vestjyllands infrastruktur eller geografi.

Hvordan kan en afstand på 35 km. være en begrundelse for, om Vestjylland skal have et akuthospital?

Ib Randrup
Ternevej 2, Bremdal
7600 Struer
Torsdag d. 30. juli 2009
Åbent brev til Sundhedsministeren
Skrevet af: John Christoffersen, Rolighedsvej 18, 7790 Thyholm
Åbent brev til Sundhedsministeren
- tanker og refleksioner som ikke kunne udtrykkes på ét minut under stormødet i Lemvig.

Kære Jakob Axel Nielsen,
Det er tankevækkende, at du frasiger dig alt ansvar for et sygehusvæsen i Danmark, hvor alle borgere har lige ret til den nødvendige hjælp, hvis alvorlig sygdom eller ulykke opstår.

Du overlader beslutningen om de kommende sygehuse og akutberedskaber til Regionerne, som jo dybest set er et misfoster, som aldrig burde have set dagens lys i forbindelse med kommunalreformen. Et organ som reelt kun har én væsentlig opgave i samfundets organisering, nemlig at yde sundhedsfaglig hjælp til borgerne, når der er behov herfor. En opgave som var væsentligt bedre placeret direkte under Folketinget så den sognepolitik, vi ser Bent Hansen (BH) med flertal udøver på værste vis i Region Midtjylland, ville være undgået. En politik som i sit udgangspunkt hele tiden har haft BH’s hjemegn Viborg som omdrejningspunkt – først skulle Viborg sikres, og så måtte slagsmålet om resten af Midt- og Vestjylland føres blandt Herning og Holstebro. En klog strategi set med ”sognebrillerne” i Kjellerup.

Stemmerne er jo ikke så mange i Vestjylland, så hvis Viborg og Østjylland bare blev sikret tilfredsstillende vilkår, ja så går det jo nok alt sammen. Lidt hyleri fra mere end 100.000 mennesker i Nordvestjylland betyder ikke så meget så, og det går vel over igen på et eller andet tidspunkt.

Ét argument har BH med fæller brugt for at placere det kommende storsyghus ved Herning: At der ikke kunne skaffes personale til Holstebro - de få læger indenfor ringvejen i Aarhus, som evt. skulle komme pendlende hertil ville ikke køre så langt! Synes du ikke, det er utroligt med et så simpelt og tyndt argument, for til gengæld at efterlade mere end 100.000 borgere i et område, som bliver en sort plet på det sundhedsfaglige Danmarkskort? (For øvrigt transporterer personale fra Holstebro sig i øjeblikket vist nok til Herning, fordi der mangler arbejdskraft!!)

Udgangspunktet for den diskussion bør være, at hvis der etableres en spændende og udfordrende arbejdsplads med forskermiljø mm., selv i Holstebro, så skal personalet selvfølgelig nok være til stede.

Et vestjysk storsyghus placeret i Midtjylland! Synes du ikke selv det lyder ret grinagtigt? For at tydeliggøre det: Regionen placerer 2 storsyghuse i Midtjylland med kun 47 km imellem og 3 sygehuse i Østjylland, også med forholdsvis korte afstande – og hertil motorveje over hele linjen. Men intet sygehus til mere end 100.000 borgere i Vestjylland med op til 91 km. til det nærmeste sygehus. Det skriger jo til himlen!


Prøv lige at se på følgende afstande (ifølge Krak):

Thyborøn – Herning 91 km.
Thyholm – Herning 73 km

sammenlignet med

Viborg – Herning 47 km.
Viborg - Randers 41 km.
Viborg – Holstebro 52 km.

Herning – Holstebro 36 km.
Herning – Viborg 47 km.

Hvis sognerådspolitikken fra BH i Viborg tilsidesættes, vil en placering med et sygehus i Holstebro og et i enten Herning eller Viborg jo være et klart og indlysende valg. Så ville alle borgere i Region Midtjylland få et acceptabelt tilbud om lige muligheder for sundhedsfaglig service.


Kære minister, du frasiger dig dette ansvar med henvisning til, at der foreligger en aftale i Folketinget om, at placering af de kommende sygehuse skal bestemmes af Regionerne. Så skynd dig dog at indkalde forligspartierne til en fornyet drøftelse, så I kan få ændret på denne aftale – før det er for sent og Region Midtjylland har begået harakiri på den vestjyske befolkning.

Du er den øverste ansvarlige for sundhedsvæsenet i Danmark og bør træde i karakter, når du kan se åbenlyse urimeligheder.

Det er fint nok med al din og andres snak om en forbedret præhospital indsats, men der er jo ingen faglig begrundelse for at gøre den mere omfattende og dyrere end nødvendigt ved at bruge sund fornuft, vel?


Når det drejer sig om indblanding fra Regeringen i kommunale anliggender, så har I ingen problemer med hverken at topstyre eller detailstyre, hvad vi må, kan og skal. Så kan du vel også i sidste ende bestemme, hvad Regionerne skal. Især hvis de er ved at begå uoprettelig skade på det danske sundhedsvæsen i Vestjylland.

Håber at du og ekspertudvalget vil tage sagen meget alvorligt og ikke bare gemme jeg bag, hvad BH og Region Midtjylland sender til Jer. I har ansvaret for et velfungerende sygehusvæsen i hele Danmark – uanset hvad BH med fæller laver af rævekager – og hvis proaktiv handling fra Jer er nødvendigt, så er det det, I må gøre.


Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer,

John Christoffersen (A)
Socialudvalgsformand
Struer Kommune

Privat:
Rolighedsvej 18,
7790 Thyholm
Tirsdag d. 28. juli 2009
Sen akuthjælp - også til Nordsjælland
Skrevet af: Esther Jakobsen, Frederiksgade 11, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Berlingske Tidende samt TvNews bragte lørdag meddelelsen om, at borgerne i forstæderne nord for København, må vente dobbelt så længe som borgere andre steder i hovedstadsregionen. Borgere i centrum af København kan forvente Akutlægebil i løbet af ca. 5 minutter, vil man i forstæderne have en ventetid på ca. 10 min. Disse 5 minutter kan betyde forskellen på liv og død, i tilfælde af alvorlig ulykker samt alvorlig sygdom.

For borgere i den Nordvestlige del af Region Midtjylland har det igennem de sidste par år, været normalt at ventetiden rækker ud over de 10 minutter.

Akutlæge Søren Loumann Nielsen udtaler: at i forbindelse med hjertestop, "vil chancen for at overleve falder med ti procent for hver minut, der ikke kommer ilt til hjernen".

Med vores ventetid, må vi sige det ser dystert ud for vort område her i den nordvestlige del af Region Midtjylland.

Region Hovedstaden skal nu tage stilling til et forslag, så hjælpen kan være fremme inden for de 5 minutter, hvormed man forventer større chancer for at overleve.

I forstæderne nord for København bor mange mennesker og det vil være logisk at sikre borgere i region Hovedstad en så ensartet hjælp som muligt, udtaler Søren Loumann Nielsen.

I den nordvestlige del af Region Midtjylland er der ikke så stor befolkningstæthed, men vi har til gengæld store afstande.

Nu har vi kæmpet i over 2 år, for at få Region Midtjyllands politikere til at forstå, vor utryghed blandt andet på grund af de store afstande, der er f.eks. fra Thyborøn til Herning, uden at de vil lytte til os.

Af hvilken grund syntes vore regions-politikere ikke at vi i den nordvestlige del, skal have samme mulighed for hurtig hjælp, som i den øvrige del af Region Midtjylland? Som alle andre spørgsmål til vore regionspolitikere skal vi sikkert ikke forvente et svar på spørgsmålet her.

At "afstand og tid dræber" er nu ikke blot en udtalelse fra en engelsk undersøgelse, men også en udtalelse fra en dansk Akutlæge. Vi har lange afstande og har ikke - og vil sikkert aldrig få motorveje - i den nordvestlige del af Region Midtjylland, og dermed er vi afhængig af afstanden til et Hospital samt at få hurtig hjælp

Nybo Bakke ved Holstebro er det bedste sted for en placering af et nyt stor hospital. Ved valg af denne placering, kan man til gode se mange borgere i hele regionen og Regions rådets beslutning om, at bygge et nyt stor hospital i Vestjylland, vil dermed være udført, hvilket beslutningen ikke vil være ved at bygge i Herning området.

Esther Jakobsen
Frederiksgade 11, Hvidbjerg
7790 Thyholm
Tlf. 40 58 25 07
Torsdag d. 9. juli 2009
Rønnebærrene er sure!
Skrevet af: J. Jensen, sønderengen 1, ørnhøj
Henrik Seliger

Tak for dit indlæg, med de interessante betragtninger.
Jeg skal gerne respektere dine holdninger, uden at jeg dog er enig med dig.

Dit indlæg er vist ud fra devisen: "Rønnebærrene er sure".

Alle og enhver (næsten) kan jo tydeligt se, at infrastrukturen i Herning, er langt bedre og veludbygget, end i Holstebro - og den bliver fortsat udbygget. Dette bliver vi dog nok ikke enige om, så lad bare det ligge.

Hvis ellers du har læst mine tidligere indlæg vil du kunne konstatere, at går ind for, at begge de meget velfungerende sygehuse i Holstebro og Herning, bliver bevaret - med akutfunktion. Denne løsning er der desværre, for længst, nogle politikere der har fået ødelagt - og flere af dem er netop valgt i Nordvestjylland!
Mandag d. 6. juli 2009
Hvem er det lige der vrøvler, hr, Jensen, Ørnhøj?
Skrevet af: Henrik Seliger, Fredericiagade 20, 7500
Kære J. Jensen, Ørnhøj
Hr. Jensen ynder at fremture med, den i hans øjne, nærmest middelalderagtige infrastruktur som Holstebro er belemret med. Samtidig fremhæves den fantastiske infrastruktur som Herning er i besiddelse af.
Hmm Jensen, spis brød til og puds brillerne. Jeg håber ikke, at hr. Jensen beskæftiger sig med transport og logistik i sit daglige virke, i så fald må det da være i Herning, for der skal godt nok nogle meget slørede briller til for at se det geniale i Hernings ”infrastruktur”.
Det er fuldstændig korrekt at Herning har fået motorveje øst og sydover. Vel at mærke motorveje som har fået solid støtte og opbakning fra den nordvestlige del at regionen.
Men hvilken gavn er den ”infrastruktur” til for befolkningen nord, vest og nordvest for Herning. Absolut ingen, set i sygehus sammenhæng. Man kan komme udenom Herning, javist, men komme ind i byen, er selv en københavners mareridt, for magen til uplanlagt vej og gadenet som et Herning kommune har disket op med de sidste 25 år, skal man nok til Rom for at finde.
Argumenter om at det er vigtig med en motorvej til Skejby holder til dels vand. Til dels fordi det selvfølgelig er vigtigt at meget alvorlige traumer skal bringes til Skejby. Men skal man køres akut til Skejby fra Lemvig er det jo den samme vej man skal køres, uanset om man så har bygget paladset i Gødstrup, Herning eller Holstebro. Holstebro kommune har faktisk siden midten af 60´erne BYPLANLAGT byens vækst. Derfor kan man den dag i dag fra hvilket som helst byskilt nå sygehuset, med dets nuværende placering, på mindre end 5 minutter, selv i myldretiden, og uden blå blink.
Hvilken gavn har borgere fra Lemvig & Thyholm af en motorvej fra den midtjyske by Herning til Vejle. Ingen, altså med mindre man skal til Vejle!
Jeg vil medgive at motorvejen er til gavn for bl.a. os i Holstebro, nu kan vi nemlig komme udenom Herning. Netop manglen på en motorvej fra Holstebro nord til Midtjylland(Herning), tilsiger jo netop at den placering man har valgt, med et snævert flertal, i årtiets værste politiske studehandel, er helt gal. Det betyder jo netop endnu længere transporttid fra yderområderne end en CENTRAL placering ved Holstebro.
Holstebro er, uanset om hr. Jensen fra Ørnhøj vil medgive det eller ej, den centrale store by i det Nordvestjyske område, Bl.a. fordi Holstebro ligger i VESTJYLLAND, modsat Herning, som jo med vold og magt vil være en midtjysk by.

Husk så også lige, at infrastruktur relaterer sig til det område der bindes sammen, ikke det område det omkranser. Så når vi taler motorveje omkring Herning, så taler vi om den regionale infrastruktur, og ikke om trafikkaos i Herning.
Mandag d. 6. juli 2009
Kære Jakob Axel Nielsen!
Skrevet af: Anette Elgaard Jensen, Parkvej 7, 7500 Holstebro
Tak for svaret på mit brev!

Jeg har i mellemtiden haft lyst til at skrive til dig igen, men nu kan du så få mit budskab som et svar på dit brev.

Siden jeg skrev til dig vedr. min og hele befokningens bekymring om det fremtidige akutberedskab i Vestjylland, har jeg selv haft "fornøjelsen" af en ambulancetur til Herning. Du argumenterer i dit brev meget med udbygningen af den præhospitale indsats og max. 15 minutters ventetid på en ambulance, uanset hvor i landet man bor.

Jeg venter mit andet barn og blev en søndag morgen for to uger siden kørt til Herning Sygehus med blødning og plukveer. Heldigvis gik det godt og der var ikke mere akut i dét, men tilfældigvis var Falckredderne jo mine gamle kolleger fra min tid i Akut Modtagelsen og Skadestuen på Holstebro Sygehus. Den ene Falckredder fortalte mig til min store forskrækkelse og undren, at ambulanceberedskabet ved Falck i Holstebro bliver halveret fra 1. december 2009! Det vil sige, at der fra 1. december i år kun er 3 ambulancer i Holstebro og 1 i Struer! Jeg gør opmærksom på, sker der eksempelvis et trafikuheld, kan 3 ambulancer hurtigt være besat. Og hva' så, hvis der er hjertestop et andet sted i Vestjylland??? Desuden vil jeg, som i mit sidste brev, igen minde dig om, at der for nuværende er 5 kvarters transport med fuld udrykning fra Thyborøn til Herning! At ambulanceberedskabet i Holstebro nu skæres ned - det er jo stik imod din og Bent Hansens lovning på at udbygge den præhospitale indsats! Det strider jo mod al sund fornuft og logik!

Som jeg skrev til dig sidst er en udbygget præhospital indsats endda falsk tryghed for befolkningen. Der er behandling, som IKKE kan foretages under transport i en ambulance! Som nævnt sidst - blodtransfusioner eller akutte operationer, som altså ska' være her og nu.... Det kan ikke lade sig gøre! Og det her vil koste liv!

Vi føler os her i Vestjylland magtesløse over, at I politikere ikke vil lytte til ekspertisens råd! Og ekspertisen ER altså læger, COWI-rapporten til millioner af kroner og både Engelske og Norske undersøgelser! Vi er ikke uenige i, at ekspertisen skal samles i de store byer. Sådan er det jo faktisk i forvejen. Har man hjerteproblemer, som kræver operation, kommer man til Skejby Sygehus. Har man en aneurisme, kommer man til Kommunehospitalet i Aarhus. Skal en aneurisme coil-behandles, kommer man til Odense. Er man traumatiseret efter stor trafikulykke eksempelvis, transporteres man til Neurokirurgisk Intensiv i Aarhus. Men det vi vil ha' er en akutfunktion til fiskeren i Thyborøn, som får revet sit ben af! Den akut syge og tilskadekomne, som behøver hjælp nu og her! Og desuden har vi i Danmark stadig en del patienter med ganske almindelige "velfærdssygdomme", som diabetes og blodpropper i hjertet, som sagtens kan behandles på et ganske almindeligt og lokalt sygehus - som ikke nødvendigvis behøver at blive transporteret hundredevis af kilometer væk.

Og hva' med Fru Jensen i Thyborøn, som ikke kan få taget afsked med sin mand ved hans død, fordi hun ikke har mulighed for at komme til Aarhus?

Der er mange aspekter og konsekvenser i lukning af sygehuse og ikke mindst akutte modtagefunktioner og skadestuer!

Vågn op! Inden det er for sent!
Mandag d. 6. juli 2009
Kære Jakob Axel Nielsen!
Skrevet af: Anette Elgaard Jensen, Parkvej 7, 7500 Holstebro
Tak for sidst - i aftes i Idræts- og Kulturcenter Lemvig, hvor jeg også var tilstede. Jeg ville egentlig ha' hilst på dig, nu hvor jeg har sendt flere breve til dig, men siden jeg er højgravid, havde jeg ikke lige mod på at stille mig op i køen med spørgsmål.

Det gjorde til gengæld min tidligere kollega fra Akut Modtagelsen, Holstebro, Anita Kjærgaard. Hun forsøgte at gøre dig nøjagtig de samme ting klart, som jeg ville ha' gjort, nemlig hvor meget tid og afstand til akut behandling betyder i mange situationer, eksempelvis hvis en patient har indre blødninger. Som Anita sagde, så kan man forsøge at stabilisere en patient blodtryksmæssigt i en ambulance med nogle præparater, som "fylder op" i blodbanen, men det er et spørgsmål om tid og det vil aldrig kunne erstatte blodtransfusion, som man ikke kan give i en ambulance.

Mit eksempel eller spørgsmål til dig skulle ha' været næsten det samme. Jeg ville nemlig ha' fortalt dig, at jeg flere gange i forbindelse med min ansættelse i akut modtagelsen har oplevet at jeg har måttet råbe ud ad døren til kolleger, at "den her patient skal på operationsbordet NU!". Det har drejet sig om eksempelvis patienter med blødende mavesår, simpelt hen flydende, frisk blødning ud af endetarmen. De er i forvejen undersøgt af læge og klargjort til operation. Vi har i samarbejde arbejdet med at stabilisere disse patienter, indtil de bliver kaldt til operation. Hårdt arbejde! Men som jeg skrev før - det er et spørgsmål om tid, før kroppen ikke længere kan følge med og, uanset hvad vi måtte gøre, vælter rent blodtryksmæssigt. Og så går det stærkt! Blodtrykket falder drastigt og den eneste hjælp er en kirurg, som kan lukke patienten op og stoppe blødningen.

Du har ret i, at en dygtig læge kan gøre meget i en ambulance. Du nævnte selv ordet "stabilisere" i aftes. Men der er ting, som ikke er mulige i en ambulance. For eksempel blodtransfusion og alle akutte operationer. Og netop disse to ting er livsreddende i mange, mange situationer.

Derfor fastholder jeg, uanset dine meget gode argumenter med ekspertisen samlet i store enheder, at en akut funktion i nærområdet er afgørende i spørgsmålet om liv og død. Som jeg skrev til dig i marts, så er vi vestjyder ikke uenige i, at ekspertisen skal samles. Sådan er det jo allerede! Skal man opereres i hjertet, kommer man til Skejby, har man en aneurisme (hjerneblødning), kommer man til Aarhus Kommunehospital og videre til Odense, hvis den skal coilbehandles.

Men at samle ekspertisen og spørgsmålet om en akut funktion inden for rimelig afstand, er to vidt forskellige ting!

Som der blev sagt i aftes, så behøver man ikke være professor for at udføre et akut kejsersnit, som i situationen vil kunne redde mor og barn!

Jeg håber jeg med mine eksempler/argumenter her endnu engang kan få dig til at overveje den alvorlige konsekvens, som lukningen af en akut funktion i Holstebro vil få. Eller den konsekvens det vil få, at et nyt sygehus placeres i Herning eller omegn.

Håber meget du vil overveje det, nu hvor du er gået i tænkeboks!
__

Er siden i formiddag, hvor jeg skrev til dig, kommet til at tænke på noget yderligere, som jeg lige vil kommentere.

Det er omkring de max. 15 minutters ventetid på en ambualnce, som du har lovet. I aftes sagde ud, at denne garanti selvfølgelig først træder i kraft, når den nye sygehusstruktur er klar om måske 10 år.

Du var i går på rundvisning på Holstebro Sygehus, og som du selv kommenterede i aftes, så oplevede du et sygehus i "fuld vigør". Altså - det var dit svar til, at det allerede er lukket, som der blev sagt i salen. Som jeg har fået det fortalt, så nogle bestemte politikere, som faktisk har stået for invitationen, blevet nægtet deltagelse i rundvisningen, mens det var sygehusledelsen, som sidder i Herning!, der viste rundt på UDVALGTE AFDELINGER. Du er således blevet vist rundt på blandt andet patologisk og øre - næse - hals afdelingen, har jeg fået fortalt. De få afdelinger, som du er blevet vist rundt på, fungerer stadig, men hvad du nok ikke er blevet fortalt er, at alle traumepatienter, alle hjertepatienter, alle gynækologiske patienter, alle kirurgiske patienter (fraset urinvejskirurgi) og alle børn, allerede i dag transporteres til og modtages på Herning Sygehus. INGEN af disse patienter modtages i Akut Modtagelsen i Holstebro, og det er faktisk overvejende alle patienter det drejer sig om. Det er dét vi mener med, at Akut Modtagelsen i det store hele allerede er lukket. Den har kun en meget begrænset akut funktion (primært småskader, brækkede arme og håndled, modtagelse af patienter med hoftenære brud og lignende) og dækkes af vagtlægen i nattetimerne.

... Og denne lukning er sket, FØR der er taget stilling til den endelige sygehusstruktur/sygehusplacering og FØR en garanteret ventetid på en ambulance på max. 15. minutter er indfriet.

Det er dét vi mener, når vi siger, at vi føler os overset her i Vestjylland.

I øvrigt synes jeg personligt det er meget skuffende, at du som Sundhedsminister bliver vist rundt på Holstebro Sygehus, uden at blive præsenteret for Akut Modtagelsen, når nu det netop er dén funktion, som er det centrale i debatten/bekymringen/frustrationen. Om ikke andet - du kunne jo selv ha' taget initiativ til at se det. Det er en ganske udmærket afdeling, som fungerede super godt, indtil det hele blev flyttet til Herning. Det er for nylig renoveret for 5 millioner kroner og fremstår i moderne stand. Personalet er kompetent, men det betvivler du jo heller ikke, som du sagde i går.

Det lød til i aftes, at du faktisk ikke er bekendt med, at disse mange specialer og funktioner allerede ER flyttet til Herning? Jeg håber jeg ved her at gøre dig opmærksom herpå, at du vil tage det med i dine betragtninger, når den endelige beslutning om sygehusstrukturen skal vedtages.

Jeg kan kun sige igen: Lyt til COWI-rapporten og placér sygehuset i Holstebro! Alt andet giver ingen mening! 6 sygehuse øst for midten og 0 i Vest! Det må sige sig selv, at det ikke er en løsning, der tilgodeser alles sundhed på lige vilkår.

Sidst, men ikke mindst... Jeg tror ikke vi kan sammenligne Danmark med Norge og Sverige med hensyn til undersøgelser om lange afstande til akut funktioner. Heller ikke selvom disse lande umiddelbart skulle ligne Danmark meget. Jeg tror, at der er nogle andre faktorer, der gør sig gældende. Måske noget omkring velfærdssygdomme og livsstil. Til gengæld findes der en engelsk undersøgelse, som peger på det stik modsatte, nemlig at afstand til en akut funktion på sygehus, er afgørende i spørgsmålet om liv og død.

Tak for dit fremmøde i aftes! Håber mødet gjorde indtryk... Nok til at omgøre Regionsrådets plan om et sygehus i Herning eller omegn.
Torsdag d. 2. juli 2009
Et hospital i vest?
Skrevet af: Marianne Dahl, Enghaven 8, 6990 Ulfborg
Med denne overskrift er det ganske enkelt. Vil politikerne have et hospital i vest? Hvis ja, så skal det ikke ligge i Gødstrup, men ved Holstebro.
Jeg synes vi mangler den direkte udmelding, for hvis man bare ville spille med åbne kort, så var der mange ting man bedre kunne forholde sig til.
Det kan også undre mig, at Regionshospitalet Viborg aldrig har været i spil! Endnu engang har regionspolitikerne været både blinde og døve og ude af stand til selv at tænke en tanke - tankevækkende!
Når debatten har været hedest, har jeg undret mig over, at virksomhederne her i det nordvestjyske ikke har være mere på banen. F.eks. kan det undre at Ceminova på Harboøre Tange med sine ca. 700 ansatte stort set ikke er nævnt. Hvad hvis der sker den helt store ulykke deroppe, mon det så slår til med een ambulance i Lemvig??? - så derfor bør alle ansatte på virksomheder i det nordvestjyske bakke op om www.faelleslisten-vest.dk
VI GI'R OS IKKE UDEN KAMP OG RETTEN TIL AT KÆMPE.

Onsdag d. 1. juli 2009
Til hr. sundhedsminister Jacob Axel Nielsen
Skrevet af: H.F.Moth, Brynet 23, 7500 Holstebro
I et brev af 25 juni 2009 takker du vestjyderne for et godt møde den 17 juni i Lemvig. Adskillige vestjyder har på mødet og i læserbreve udtrykt bekymring for, om du virkelig har forståelse for vestjydernes utryghed og vilje til at løse problemerne. Det skal jeg lade ligge.
Men i dit brev anfører du som et eksempel på lange afstande og løsningen herpå at en morsingbo efter akut behandling kan køres til Aalborg og dermed overleve. 131 km skriver du.
For det første er du nok ret alene om at tro, at det går godt i alle tilfælde.
For det andet er det nok ikke med alle morsingboeres accept, at Thy og Mors – tidligere Thisted Amt, senere Viborg Amt og ved seneste ændring hægtet på Aalborg. Angiveligt fordi der ellers ville blive for få nordjyder.
Var Mors kommet til Midtjylland ville der være ca. 60 km til Viborg, og sandheden er vel at mange patienter fra Mors behandles i Viborg.
Må jeg her foreslå, at du søger din viden om sundhedssystemet også i andre kredse end Erik Juhl – udvalgets snævre samling af centraliseringsbevidste økonomer og kontorlæger.

Venlig hilsen
Hans Moth
Onsdag d. 1. juli 2009
Til Birgitte Josefsen, MF og Preben Rudiengaard, MF
Skrevet af: H.F. Moth, Brynet 23, 7500 Holstebro
Som medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg har I i et brev af 19 juni foreslået, at Holstebro Regionshospital omdannes til et modificeret akuthospital, idet man anvender samme model som er brugt andre steder, f.eks. Bornholm, Nykøbing Falster og Thisted.
Forslaget er besnærende, men sammenligningen mellem Holstebro og de nævnte hospitaler falder til gulvet af vidt forskellige årsager.
Bornholm ligger ret afsondret, og der er ikke andre muligheder end den valgte.
Nykøbing Falster har ikke det helt store folketal, og der er ikke langt til Næstved.
Thisted (Thy) har under 50.000 indbyggere, men der er langt til Åalborg og/eller Viborg. Derfor burde der være et fuldt udbygget akuthospital fælles for Thy og Mors.
Det område af det gamle Ringkøbing Amt, der hidtil har været betjent af Holstebro udgør hovedparten af Ringkøbing Amt. Og - skønt tyndbefolket – bor der ca. 160.000 mennesker i området. I d e vestlige sogne vil der være langt til ambulatorierne. Hvor mange besøgende, der er på de nuværende hospitalers ambulatorier og sengeafdelinger kan man finde i regionens opgørelser. Det er stort.
Det vil derfor efter min opfattelse være mere relevant at gøre Holstebro til et fuldt udbygget akuthospital og Herning til et modificeret akuthospital. Herning har ca. 85.000 sjæle, og en stor del af befolkningen har kun kort afstand til Viborg, Randers, Horsens og Skejby.
Jeg har ikke den samme tiltro til Erik Juhl – udvalgets ekspertice som I og andre tilsyneladende har . Og Hernings indbyggere har muligheder for behandling hele vejen rundt. Den tryghed er ikke eksisterende for beboere vest for Aulum.
Jeg foreslår, at I overvejer problemet nok engang.

Venlig hilsen
Hans Moth
Tirsdag d. 30. juni 2009
Topkarakter til Regionshospitalet Holstebro
Skrevet af: Ingrid Meinhardt, Møllegaarden 147, Kibæk
Et eksempel på et sundt og velfungerende sygehusvæsen

I forbindelse med operation af begge mine hænder har jeg to gange i dette forår oplevet den sublime behandling, man får på Dagkirurgisk Afsnit på Holstebro Sygehus.

Som én af dem, der ikke tidligere har benyttet det danske sygehusvæsen var mine forventninger ikke de største, da jeg i maj skulle opereres i venstre hånd. Der er skrevet og sagt meget af mindre positiv karakter om vort sundhedssystem, og mine forventninger var derefter.

Lige fra forundersøgelserne til operationsdagen blev jeg mødt af en venlighed, en informations- og præcisionsgrad, der er svær at beskrive. Begge gange blev jeg kaldt ind på klokkeslæt med et ”Goddag og velkommen her” efterfulgt en lind strøm af lutter smilende og venlige anvisninger. Og dette lige fra sygeplejersker til kirurg. Musik på operationsstuen, venlighed, smil og service hele vejen igennem. Intet blev gjort uden jeg blev informeret og adspurgt. Efter operationen sidder man i det dejligste hvilerum med indstillelige stole. ”Mangler du en pude?” – ”Trænger du til noget at drikke?” Vil du have en sandwich?” – ”Har du ondt” – ”Vil du have et tæppe?” – ”Trænger du til frisk luft?” osv. osv. Der er ingen ende på herlighederne. Selv Hotel Hillton blegner her. En omsorg, pleje og professionalisme, der overgår alt. Kirurgen kigger ind og hører hvordan det går. Der er styr på det hele.

Inden hjemturen er der en nøje gennemgang af, hvordan man skal forholde sig, uddeling af plastre, opfølgning på smertestillende medicin – ja alt bliver varetaget på bedste måde og med et engagement, man sjældent møder.

Kritiske røster ville måske sige, at dette må være en undtagelse. Men jeg var der jo netop to gange, både i maj og juni, da begge arme skulle opereres, og oplevelsen var af samme kaliber.

Psykoterapeut
Ingrid Meinhardt
Kibæk
Tirsdag d. 30. juni 2009
Gjellerod du vrøvler - igen!
Skrevet af: J. Jensen, sønderengen 1, 6973 ørnhøj
Jeg ved ikke om det er varmen, der får det til at rable lidt,for Henning Gjellerod.
Under alle omstændigheder, er det dog en forfærdelig gang vrøvl, han får fyret af, i sit indlæg.
Henning Gjellerod ved jo alt om, at en placering af et storsygehus i Holstebro, vil blive enormt dyrt. ikke mindst, forbi Holstebro jo ingen infrastruktur har. Det vil koste mange hundrede millioner, at lave nye veje, der blot lever en smule op til det vejnet, der findes i Herning området.
Skal vi følge Henning Gjellerods filosofi, bør vi måske placere det nye sygehus på Himmelbjerget. Det ligger faktisk noget højere, end Nybo Bakke!
Mandag d. 29. juni 2009
Kære sundhedsminister; tænk dig godt om
Skrevet af: Carsten Hallqvist Jensen, Bakkevej 2, 1. th., 7600 Struer
I læserbrev af 25. juni 2009, skriver du at du vil gå i tænkeboks og tænke over Akutsygehus i Vestjylland, som er den eneste landsdel , der vil blive ladt tilbage uden sygehusbetjening i den plan som Regionerne har indstillet til sundhedsministeret.

Nu er det jo ikke givet, at at en minister skal følge en indstilling, men at han i samråd med andre Folketingspolitikere kan nå frem til en retfærdig og rigtigt beslutning vedr. den fremtidige sygehusstruktur i Vestjylland. Det har længe været en opfattelse i Øst-Danmark at Vestjylland stopper hos Herning. En opfattelse der er forkert. Vestjylland starter nord for Herning og strækker sig ud til Vesterhavet.
I Vestjylland er vi glade for at du sætter de sundhedsfaglige argumenter højt på listen i beslutningsfasen. Vi vil opfordre til i ligeså høj grad, at tage den geografiske beliggenhed og hensynet til en hel landsdel i betragtning, og alvorligt og nøje overveje, om det er rimeligt og rigtigt at en landsdel skal være uden akutsygehus.

Gedemarkedet omkring regionsrådet brug af Juhl-udvalget og Cowi-rapporter, vil vi ikke belemre dig med. Du får bare mareridt og dårlige nætter over, hvordan den demokratiske proces kan misbruges i et oplyst samfund, som det danske.

Jeg vil opfordre dig til at høre på de mange Vestjyder der har råbt vagt i gevær, efter at de føler sig tilsidesat og tromlet af siddende politikere. Jeg vil ønske dig rigtig god tid i Tænkeboks og opfordre til at rådføre dig med kolleger på Christiansborg - ikke mindst med Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rubiensgaard.

SYGEHUS VEST skal placeres i VEST og det vil opfylde alle sundhedsfaglige, geografiske og borgernære hensyn - syd for Holstebro på Nybo Bakke.
En placering der blev anbefalet af den Første Cowi-rapport.
Lørdag d. 27. juni 2009
Argumentationsproblemer??
Skrevet af: Karin Christensen, Vildbjergvej, herning
Blandt alle mere eller mindre seriøse argumenter mod placering af områdets nye storhospital 5 km fra Herning centrum, i Gødstrup, nærmer vi os vel bundskraberen med Henning Gjellerods seneste indlæg, hvor højdeniveau over havet tages til indtægt for placering af det nye hospital på Nybo bakke ved Holstebro.
Hvis det nye hospital, som HG beskriver, ligger på en isoleret bakkeø omgivet af mere eller mindre sammenhængende søsystemer, kan man jo spørge sig selv, hvilke borgere hospitalet skal servicere? Der kan jo næppe leve særligt mange i de rester af Holstebro, Struer og Lemvig, som i henhold til argumentationen, er beboelige.
Særligt morsomt bliver det, når det kan konstateres at Gødstrup placeringen ligger på niveau 48 m over havsniveau, og Nybo bakke 42.
Fredag d. 26. juni 2009
Nyt hospital på Nybo Bakke
Skrevet af: Henning Gjellerod, Tjørnevej 32, Mejdal, 7500 Holstebro
Et nyt storhospital i Vestjylland skal ligge på Nybo Bakke. Derom har der ikke hersket tvivl i mit sind siden Regionsrådet var på rundtur og så på mulige placeringer mellem Herning og Holstebro.

Nu fortæller De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), at klimaforandringerne i løbet af de næste 50 år vil bevirke højere grundvandstand med større udbredelse af søer og sumpområder.

Nybo Bakke vil uden sammenligning være det bedste sted at placere en stor ny bygning, der skal fremtidssikres overfor klimatiske forandringer. Nybo Bakke er en del af Skovbjerg Bakkeø. Den overlevede sidste istid uden at blive dækket af is, og efterfølgende blev den heller ikke oversvømmet, da isen smeltede.

En bygning, der skal stå i 50 -100 år, vil stå sikkert på Nybo Bakke.

Mejdal d. 26. juni 2009
Fredag d. 26. juni 2009
Svar til sundhedsministeren
Skrevet af: Sv. Aa, Jensen, ?, Lemvig
Jeg havde fonøjelsen af at være tilstede under stormødet i Lemvig, d. 17.06.09.

Ministerens svar går næsten udelukkende på at samle ekspertisen på færest mulige steder!
Det er det bevist at det er det bedste for befolkningen?

Endvidre siger han at det betyder ikke så meget med afstanden, når bare patienten kan komme under behandling i en akut ambulance, Gælder det også hvis det en indre blødning, eller andet som ikke kan klares i en ambulance, hvis svaret er Ja, så kunne jeg have lyst til at foreslå følgende ( selv om der kun vil blive trukket på smilebåndet over det !! )

Byg et nyt stor -sygehus midt på Fyn, saml al ekspertisen et sted,

Det må da være kræs, for alle centralister ?

m.v.h. Sv. Aa, Jensen
Onsdag d. 24. juni 2009
Statsminister – nu må du gribe ind
Skrevet af: Jens Kristian Lings, Kjeldbjergvej 34, Fjaltring, 7620 Lemvig
Kære Lars Løkke Rasmussen.
Følgende fremsendes i håb om, at du vil gribe ind i en sag, der både gør vestjyderne til andenrangsmennesker og Vestjylland til et utrygt område at bo i.

Da du er arkitekten bag den værende regionsopdeling, er du utvivlsomt interesseret i, at borgerne i det gamle Ringkjøbing Amt også trives med opdelingen. Det gør vi imidlertid ikke, fordi Holstebro Sygehus, der i 2007 blev kåret som årets bedste sygehus, er nedlagt som akutsygehus og sandsynligvis skal udraderes. Vores utryghed avler vrede.

For få år siden nedlagdes Lemvig Sygehus med henvisning til de mange specialister på Holstebro Sygehus. Nu henvises vi til akutsygehuset i Herning, som f.eks. beboerne i Thyborøn har 100 km til.
Det er ubegribeligt, at Sundhedsministeren den 07.05.09 på et møde med 3 vestjyske borgmestre kunne få sig til at garantere, at en ambulance ville være fremme selv ved yderste høfde i Thyborøn, inden der er gået 16 minutter. Garantien er ikke blot helt værdiløs, den er negativ, fordi nogle trods alt tror på den. Garantien hører hjemme i en fantasiverden, og kan kun realiseres i den virkelige, hvis ambulancen allerede holder i Thyborøn og er ledig.

Angående indlæggelse har forskningsresultater påpeget, at betydningen af nærhed af ægtefælle, slægt og venner, er afgørende for hurtig helbredelse. De patienter, der på trods af den lange transporttid når levende frem til Herning Sygehus, vil måske dø dér, alene fordi den store afstand til hjemegnen gør dem ensom.

Den 17.06.09 mødte godt 1.400 vestjyder op i Lemvig Kulturcenter for at få en dialog med Sundhedsministeren. Vi troede naivt, at en samtale kunne nytte noget, men vi blev alle holdt for nar. Ministeren henviste til regionsrådets beslutning og til, at vi selv har valgt rådet. Ingen drømte dengang om, at et råd kunne finde på at skabe en så kraftig slagside i regionen. I Region Midt dominerer den østlige halvdel på demokratisk vis helt over den vestlige. Rådet har nu tildelt den østlige 5 akutsygehuse, Herning 1, og vil nedlægge det sidste i den vestlige halvdel. Nu må regeringen gribe ind, for det her gælder liv og død.

Som fremmødet i Lemvig viser, er der ved at brede sig en oprørsstemning i Vestjylland, og den kan på ingen måde dæmpes ved at Ministeren foreslår udskiftning af regionsrådet ved næste valg. Det siddende råd er ikke sin opgave voksen, men din regionsopdeling har også vist sig at være forkert. Thyborøn og Århus har så godt som intet til fælles. Den arealmæssigt set enorme region Midt forbliver en utopi som enhed. Regionen burde deles i to arealmæssigt lige store dele efter en nogenlunde lodret linje fra f.eks. Viborg til Brande.

Ministerens og Bent Hansens evindelige snak om alle de specialister, der står parat, når man ankommer til det store sygehus er bragesnak. Almindelige sygdomme vil fortsat udgøre hovedparten af tilfældene, og hvis man fremover skal til en specialist for enhver lille operation, er der noget galt med lægeuddannelsen.

Samfundsmæssigt ville det utvivlsomt kunne betale sig at udbygge de værende storsygehuse og udnytte deres apparater optimalt. Det sidste kunne bl.a. gennemføres med en anden personalepolitik. F.eks. kunne man gøre sygeplejerskerne til tjenestemænd uden strejkeret og gøre deres uddannelse så tiltrækkende, at unge ligefrem ville stå i kø for at få denne uddannelse. En strejke på et superhospital vil hurtigt få uoverskuelige konsekvenser for hele samfundet.

Griber du ind og deler regionen i to dele, eller vælger du at bevare og udbygge Holstebro Sygehus som akuthospital, vil mange tusinde vestjyder fremover være dig dybt taknemmelig!
Onsdag d. 24. juni 2009
Det var et flot møde
Skrevet af: Hanne Reintoft, xxx, København
Det var et flot møde med pauvert resultat. Er helt sikker på, at den gode sundhedsminister aldrig har oplevet noget lignende.
Men nu ser jeg til min glæde en åbning fra Venstres folketingsgruppe.
Det er vildt spændende.

Lykkes det ikke, har vi kun ændring af regionsrådet tilbage, når der bliver valg. Ebbensgaard har ret i, at det er her ikke stemmer nok til.
Derfor tror jeg, at der op til valget skal oplyses og propaganderes også i landsdækkende og østjyske medier. Der vil også her være retsindige mennesker, der ikke ønsker vort land skævvredent og vore skønne udkantsområder udtyndet. Samtidig har en del østjyder også sommerhuse herovre.

Vil lægge hovedet i blød for at finde evt. forbundsfæller rundt omkring. Jeg har jo ofte fortalt om sygehussagen her i min ret store københavnske bekendtskabskreds og oplever total uvidenhed om sagernes virkelige stilling.
Torsdag d. 18. juni 2009
Det må I selv om?
Skrevet af: Harald C. Schrøder, Østerbjerg 27, 7620 Lemvig
Så arrogant var de sidste ord fra næstformanden i Region Midtjylland, Johs. Flensted-Jensen, til de 1400 nordvestjyder i Lemvig Kultur- og Idrætscenter onsdag aften, da sundhedsminister Jacob Axel Nielsen var inviteret til møde af at snakke sygehus.

Nordvestjydernes brøde bestod i, at de ikke vil leve i frygt for liv og lemmer i forbindelse med 100 km til nærmeste akutsygehus. Østjyden fra Skanderborg med flere sygehuse i nabolaget tror Herning ligger i Vestjylland.

Hvor dum må man have lov til at være som næstformand i en region?

Flensted-Jensens afsluttende bemærkning var så provokerende og nedsættende af nordvestjydernes dømmekraft, at det var besynderligt, at han ikke fik et par på skrinet af et eller andet tossehoved i forsamlingen, for det havde han fortjent. Heldigvis er nordvestjyder besindige og eftertænksomme folk, der ikke forfalder til den slags. Blot kunne de hovedrystende konstatere at Flensted-Jensen er uden for pædagogisk rækkevidde inklusive manglende empati. En pamper af værste slags, der også skosede Dagbladet Holstebro Struer/Folkebladet Lemvig for avisens deltagelse i debatten.

Modsat opnåede sundhedsminister Jacob Axel Nielsen en vis sympati, da han erkendte nordvestjydernes frygt som værende reel. Og han fik pæne klapsalver med bemærkningen om, at der skal gøres noget ved den.

Konstant henviste ministeren til hurtig hjælp frem for kort aftand til et sygehus . Han glemmer dog hårdt kvæstede skal transporteres mange kilometre på ujævne og stærkt befærdede veje til Herning. Uanset den den hurtige indsats kan det aldrig være befordrende for den hårdt medtagne patient at skrumple over bump, gennem rundkørsler og køre slalom i timevis.

Jacob Axel Nielsen lovede et fornemt præhospital indsats i Nordvestjylland om 10 år, når det store sygehus med de mange eksperter står færdigbygget, men ministeren overhørte (måske med vilje?) oplysningen om at de fleste akutområder af regionen allerede er flyttet til Herning uden den præhospitale indsats er forbedret.

Et meget lille flertal i Region Midtjylland hægter 100.000 nordvestjyder af fællesskabet og efterlader en region i ubalance, fordi vælgerne er flest i øst. Det er
kynisme i højeste potens.

Sundhedsministeren er ikke uden skyld, fordi han bevilger 1,5 mia. kr. til udbygning af Viborg Sygehus. Han påstod endda, at Viborg har det folkelige underlag på mellem 200.000-400.000 indbyggere, som Sundhedsstyrelsen anbefaler for et akutsygehus.

Kære Jacob Axel Nielsen: sæt en passer i Viborg centrum og tegn en cirkel, så vil du opdage, at cirklen rager et godt stykke ind i Holstebro, Herning, Randers og Aalborg for at sikre tallet. Nej, det drejer sig om at cementere Viborg som regionshovedstad.

Uanset om ministeren vil indrømme det eller ej, er han øverste ansvarlig for det danske sundhedsvæsen og med magt til at ændre på regionernes indstillinger. På mødet i Lemvig skubbede Jacob Axel Nielsen hele ansvaret over på regionen , Sundhedsstyrelsen og det nedsatte ekspertudvalg.

Det er simpelthen for sølle, hr. minister.
Endnu en aften tabte Nordvestjylland, men heldigvis bevarede vi værdigheden. Det er der mange politikere i stat og region samt embedsmænd, der ikke har meget tilbage af. Altså værdighed.
Torsdag d. 18. juni 2009
Amoralske politikere og embedsmænd
Skrevet af: Harald C. Schrøder, Østerbjerg 27, 7620 Lemvig
Hvad er de ledende regionspolitikere socialdemokraterne Bent Hansen og Johs. Flensted-Jensen samt sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen bange for?

Et eller andet må de være bange for, når de ikke tillader et par lokale politikere sammen med overlæge Niels A. Larsen vise sundhedsminister Jacob Axel Nielsen rundt på Regionshospital Holstebro.

Måske er de bange for sundhedsministeren bliver overbevist om Holstebros kvaliteter på hospitalsområdet, siden regionen selv vil være vært ved ministerbesøget og bruge ministerens kostbare tid på visit i Herning samt true sig ind på et lokalt møde i Lemvig.

Den regionale opførsel minder til forveksling om forholdene i det forhenværende Sovjetunionen med totalstyring af hvert eneste ord og handling. Politikere og embedsmænd alene vide. Folket er for dumme til selv at tænke og forstå!

Politikere og embedsmænd med format frygter ikke, men giver plads til deres
modstandere. Forløbet i akutsygehussagen fortæller at Region Midtjylland mangler topfolk med format. Senest i forbindelse med beslutningen om selv at overtage arrangementet med sundhedsministeren på sygehuset i Holstebro.

Johs. Flensted-Jensen og Leif Vestergaard Pedersen henviser til sygehuset er regionens ejendom og bestemmer, hvem der må betræde de ?hellige haller?. Forkert ?d´herrer?, for skatteborgerne er de reelle ejere af sygehuset. Flensted og Vestergaard kan putte deres ejerskab et vist sted hen, fordi de kun er folkets bestyrere af sundhedsvæsenet inklusive diverse bygninger. Jeg kan garantere dem for, at de på ingen måde kan tillade sig at blande sig i, hvilken minister jeg og 100.000 nordvestjyder inviterer på besøg. Lidt ydmyghed vil klæde dem.

Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen kommer ikke til Lemvig for at blive populær, siger han til Dagbladet Holstebro Struer/Folkebladet Lemvig. Ordet minister betyder tjener. - i overført betydning folkets tjener.
Regionen bestyrer det lokale sundhedsvæsen. Pengene til ?væsenets? dagligdag kommer fra ministeren, der forvalter borgernes skattekroner. Med andre ord sidder Jacob Axel Nielsens magt i den statslige pengepung., for den der betaler musikken bestemmer, hvad der skal spilles.

Derfor, hr. sundhedsminister: 100.000 nordvestjyder forventer, at du vil spille i en helt anden dur end regionens diktatorer, der udelukkende foretrækker marchmusik.
Demokratiske politikere laver politik til gavn for de borgere, der har valgt dem til det og systemets embedsmænd udfører de beslutninger, som de folkevalgte politikere vedtager. Akkurat som politiet skal fange forbrydere og efterforske kriminalitet skal embedsmændene i sundhedssektoren ikke politisere, for det gør de, men passe det de er ansat til, nemlig at sørge for driften af sundhedssektoren. Hverken mere eller mindre.
Mandag d. 15. juni 2009
Gødstrup er DØD
Skrevet af: Carsten Hallqvist Jensen, Bakkevej 2, 1. th., 7600 Struer
Fornuften har indfundet sig på Christiansborg.
Preben Rubiensgaard, Formand for folketingets sunhedsudvalg har indset at et sygehus VEST skal ligge mellem Herning og Holstebro, f.eks i Tvis nord for Aulum og udtaler at Gødstrup sygehus er Død.
Det er malplaceret ikke at tage borger- og samfundshensyn ved anvendelse af mia. til sygehuse, der skal række 100 år frem i tiden.
Så Venstre's holdning om sundhed i verdensklasse - også i vestjylland - bydes velkommen. Bedre sent end en ombygning.
De geografiske forhold i Vestjylland er afgørende for udmeldingen og at placerer Sygehus VEST, som nabo til FC Midtjylland i Herning synes misvisende.
Vestjylland starter nord for Herning og rækker ud til VESTERHAVET.
Sundhedsministeren Jacob Aksel Nielsen kommer til Lemvig d. 17. juni, for at diskuter sundhedspolitik i verdensklasse.
Det bliver spændende at høre om han er interesseret i en fremtid indenfor politik.

Carsten Hallqvist Jensen
Formand for Radikale Venstre, Struer
Søndag d. 14. juni 2009
Hvis afstand ikke dræber så!
Skrevet af: Kell Najbjerg, Lægårdvej 36, Holstebro
I Regionen udtales gang på gang - Afstand er ikke et problem, hvis den præhospitale indsats er hurtigt fremme og, at der på et modtagende sygehus er de rigtige fagfolk.
Hvorfor så have 5 akutberedskaber? Hvorfor ikke lukke alle hospitalerne og bygge et rigtigt superhospital lige midt i regionen, f.eks. i Karup, hvorfra helikopterne i øvrigt med fordel kan have base, da de har en flyveplads med alt hvad luftfart kræver?

Så er alle problemer løst. Der vil altid være de rigtige fagfolk, da de i princippet ikke vil have andre steder at søge job. Alle specialer er samlet et sted på superniveau.
Det vil virkelig give tryghed for regionens borgere, og fuld valuta for pengene.
Det vil tilmed være et sted med så stor kapasitet, at det kunne skabe grundlag for udvikling og forskning. Det vil være det eneste rigtige, for at skabe den helt optimale kvalitet. Det vil kunne trække de bedste læger ikke bare fra Danmark, men også fra det store udland.

Men måske vil befolkningen i østdanmark hurtigt kunne finde en masse gode argumenter for, at det er en dårlig ide? Tænk, måske kunne de finde på at argumenterer for, at der er for langt fra f.eks. Århus til Karup.
Der er i øvrigt 80 km fra Århus C til Karup Lufthavn
I Thyborøn bliver de måske glade, da der er 88 km fra Thyborøn til Karup Lufthavn, 2 km mindre end de 90 km til Herning C

Men da afstand ikke er noget problem, så dur afstandsargumentet ikke. Det er nærmest støj, som vil ødelægge al udvikling og kvalitet på sundhedsområdet.
Onsdag d. 10. juni 2009
Ka’ det nu også passe! Det med at afstand dræber?
Skrevet af: John Robert Knudsen, Lilleåvej 29, 7500 Holstebro
I en travl verden er det undertiden nødvendigt at vende tingene lidt på hovedet for at fremme forståelsen.

Forestil dig, at du er bosiddende i Københavnsområdet, og at du netop i dag er inde på Rådhuspladsen. Forestil dig så, at du er så uheldig, enten at blive ramt af en blodprop i hjertet, en hjerneblødning eller er uheldig at blive ramt af en taxa i et fodgængerfelt.

Der alarmeres omgående efter hjælp, og fra nærmeste Falck station ca. 20 kilometer borte sendes en ambulance, som ankommer med fuld udrykning ca. 20 minutter senere. Ambulancen er bemandet med almindelige falckreddere, da der ikke er paramedicinere på vagt i dag, og narkose sygeplejersken er optaget af andre presserende gøremål. Den nærmeste lægeambulance, der er stationeret i Næstved, er optaget af et trafikuheld i Slagelse.

Du bliver omgående lagt på båren og transporteret til det nærmeste sygehus. Kørslen foregår ad de almindelige landeveje, da motorveje ikke findes i det tænkte eksempel. Efter ca. 45 minutters kørsel med fuld udrykning, og en gennemsnitshastighed på over 125 kilometer pr. time, er du endelig fremme ved Vordingborg sygehus, hvor den livreddende behandling, der er indledt af falckredderne, kan fortsættes.

Ovennævnte eksempel er ikke utopi, det er tværtimod det, du kan risikere at blive udsat for, hvis du har til hensigt at besøge det vestjyske sommerland i region Midtjylland. I København eller andre store byer i Danmark ville du ikke affinde dig med en sådan behandling.

Regionsrådet i vort område har besluttet, at der for befolkning og turister i det nordvestjyske, må være over 90 kilometer til et hospital med skadestue, hvilket nogenlunde svarer til eksemplet med afstanden mellem Rådhuspladsen og Vordingborg.

Det er ganske enkelt ikke godt nok, og jeg appellerer om, at man fra regeringens side griber ind for at sikre, at regionsrådets beslutning revurderes, således at der skabes tålelige forhold, som vi alle kan være trygge ved. Det er jo ikke kun regionens borgere i Vest det går ud over, det kan også være dig..

Jeg forventer ikke, at vi kan opnå samme service i de tyndt befolkede områder, som man kan i de store byer, men jeg appellerer til at man blander kortene igen, med det formål, at få etableret en harmonisk hospitalsstruktur, hvor patientens tarv og tryghed er i centrum. Udviklingen i den vestlige del af vor region baserer sig i høj grad på de industri- og servicevirksomheder, der betjener turisterne. Turister, der netop efterspørger og vel at mærke betaler godt for sundhedsydelserne.

Medregnes turistantallet fra vort område i statistikkerne, så ændres opfattelsen af, om det er et tyndt befolket område, og det skal der naturligvis tages højde for ved revurderingen.

Som jeg hører det, vil der være tryghed i en beslutning, som sikrer at der fortsat er hospitaler med skadestuer/døgnbemandet lægevagt i Viborg, Silkeborg, Herning, Holstebro og Ringkøbing. Disse hospitaler kan så fortsat beskæftige sig med de specialer, de i dag varetager på udmærket vis.

Forudsætningen for ovenstående er selvfølgelig, at der samtidig etableres det fornødne ambulanceberedskab med paramedicinere/narkosesygeplejersker og lægebemandede akutbiler, der tilsammen kan sikre en effektiv førstehjælp.

Nøgleordet er her som andre steder i Danmark tryghed.
Mandag d. 8. juni 2009
Vester Husby 5.6.09
Skrevet af: Hanne Reintoft, Uraniavej 21, 1878 Frederiksberg C
Vester Husby 5.6.09

Forleden - 3.6. - deltog vi i et velarrangeret og ledet møde i Venstre i Lemvig. Taleren var formand for Folketingets sundhedsudvalg Preben Rudiensgaard, der senere veloplagt besvarede de talrige fremmødtes mange spørgsmål. Hovedindtrykket af debatten var, at hvis den politiske vilje er til stede, kan de presserende problemer omkring sygehus og akutberedskab løses i Nordvest.
Som tilhører heftede jeg mig dog ved et flere gange anvendt udtryk om landsdelens "demokratiske underskud." På jævnt dansk betyder det jo, at der er så få vælgere i området, at man ikke behøver tage hensyn til dem eller mere direkte, at et velaflagt flertal i regionen undertrykker et mindretal, der i forvejen har svære livsbetingelser såsom arbejdsledighed, afvandring, lange skoleveje og underprioriteret offentlig transport.

Et sådant flertalstyranni skulle ikke være nødvendigt i vort lille land, hvor befolkningen udgør ca. 1/3 af Londons befolkning.
Samtidig har vi indtil videre haft en nogenlunde velkonsolideret samfundsøkonomi.
Hvis ikke vi skulle kunne være foregangsland og skabe et samfund, hvor der er lighed i de basale livsvilkår ikke mindst i sundhed, ved jeg ikke hvor i verden, det skulle kunne gennemføres. Vi kan og børe være international model.

Her drejer det sig ikke om partipolitik, men om anvendelsen af vor fælles solide sociale kapital og indre sammenhængskraft. Forhold, der har gavnet vort samfund gennem flere generationer, og som vi ikke kan være foruden.

Hanne Reintoft
Mandag d. 8. juni 2009
Til Sundhedsstyrelsen
Skrevet af: Hans Holmsgaard, Ærøvej 1A, 7680 Thyborøn
Til Sundhedsstyrelsen

Undertegnede praktiserende læge i Thyborøn udbeder sig herved Sundhedsstyrelsens lægefaglige vurdering af den akutte behandling, som mine patienter her i Thyborøn i øjeblikket modtager i livstruende situationer.

Baggrunden er den nye sygehusstruktur i Nordvestjylland, hvor de lokale sundhedsmyndigheder allerede nu (længe inden et påtænkt nyt storsygehus er bygget) har overflyttet følgende funktioner fra Holstebro til Herning ca. 90 km fra Thyborøn:
al akut kirurgi
al akut gynækologi
traumecentret inklusive det meste at den akutte ortopædkiurugi
og nu også de patienter med blodpropper i hjertet, som ikke skal til akut ballondilatation i Skejby.

De nævnte funktioner fandtes tidligere på begge de to sygehuse. Det bemærkes endvidere, at Holstebro er placeret midt i sygehusenes optageområde. En central placering havde således været mulig; men det har de lokale sundhedsmyndigheder fravalgt.

Er det Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det er i overensstemmelse med god lægefaglig standard, at min nabo, som sidste år blev slået bevidstløs ved en trafikulykke lige syd for Thyborøn, først blev indbragt til traumecentret i Herning 1 time og 47 minutter senere? Er det sundhedsfagligt tilfredsstillende, at patienter med indre blødninger og kvinder med f.eks. bristet graviditet uden for livmoderen eller gravide med løsning af moderkagen må påregne, at der kan gå næsten to timer, fra de ringer efter ambulancen, til de er fremme ved ”akutsygehuset” i Herning? Kan man i øvrigt kalde et sygehus, der ligger 90 km væk, for et ”akutsygehus”?

Hvis jeg havde min praksis midt i Århus by og var ansvarlig for, at der gik 1 time og 47 minutter før en bevidstløs patient nåede frem til traumecentret, kunne jeg så blive anklaget for manglende omhu og samvittighedsfuldhed i mit lægearbejde? Gælder det samme ansvar så ikke også for de myndigheder, der har accepteret, at der går lige så lang tid i Thyborøn? Da der jo ikke er forskel på, hvordan akutte sygdomme udvikler sig forskellige steder i landet, så må det, der er uforsvarligt i Århus, vel også være uforsvarligt i Thyborøn. Er god lægefaglig standard ikke det samme for mine patienter som for patienterne i resten af landet?

Vi har af de lokale myndigheder og eksperter fået at vide, at afstand i akutte situationer ingen rolle spiller. Er sundhedsstyrelsen enig i dette synspunkt?

Hvis afstanden – og dermed tiden – ikke betyder noget, er det så ikke uforsvarligt, at ambulancerne kører udrykningskørsel med stor hastighed? Herved udsættes jo både ambulancefolkene, ambulancepassagerne og medtrafikanterne for øget fare jævnfør det kendte trafikslogan ”Farten dræber”?

Ovennævnte forringede akutte behandling af mine patienter her i Thyborøn ligger mig meget på sinde, og jeg skal derfor bede om, at Sundhedsstyrelsen vil svare mig snarest på henvendelsen.
Søndag d. 7. juni 2009
regions hospitalet .
Skrevet af: orla pedersen, kjærsgaardvej .19 fjaltring, 7620 lemvig
selvfølgelig skal søghuset-hospitalet ligge i holstebro-evntuel udbygges. andet vil være helt forket. forhaabentlig blive der skiftet ud i regionsraadet ikke minst formanden, som efter min mening har en diktatorisk tankegang.
Torsdag d. 4. juni 2009
Til Folk i Herning -Ikast/Brande m.fl
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, Herning
Preben Rudiengaard er ikke Garant
for andet end tom luft og øregas,de Gyldne
løfter som han har udstedt til Nordvestjylland,
tror han garanteret ikke selv på,Men pointen
med de gyldne løfter ,har han fået indfriet,
da de Holstebro baserede medier TVMidtVest
og Radio MidtVest (licensbetalt) har grebet den
limpind at Venstre og Preben Rudiengård kan og
vil forhindre Herning i at få et storsyghus til Byen.

Til folk i Herning og omegn, der ønsker et sygehus
i Gødstrup/Herning ,er der kun et at sige, stem massivt
på Bent Hansen ved det kommende Valg, han er eneste
garant for at et stor sygehus som planlagt kommer til at
se dagens lys i Gødstrup/Herning,og at fornuften sejrer.


Onsdag d. 3. juni 2009
Nok engang
Skrevet af: Peter Kjær, Engvej 17, Harboøre
Hvor er det trættende igen at skulle belemres med alt det sludder om Gødstrup.

Jeg venter bare på at det bliver de tider hvor vi skal til regionsrådsvalg. Så må debatten om Gødstrup da ophøre. Vi bliver nødt til at have nye folk i regionsrådssalen. Folk der ikke er klistret ind i partidiciplin og Bent Hansen fiflerier, og folk der er i stand til at høre hvad vestjylland vil, og folk der kan se på et danmarkskort, og kan se at den er helt gal med det nuværende regionsråds dømmekraft, og indsigt i regionens problemer.

Når man tager beslutning om sygehuse og motorveje m.m., så tager man også beslutning om områdets udvikling/afvikling. Hvor ville det være forfriskende, hvis der var en af politikerne der turde sige det som det er. Vi vil sk... på vestjylland, - eller lidt mere diplomatisk. Området vest for Herning skal udsultes, og derefter laves til nationalpark.

Jeg vil inderligt håbe de falder af taburetterne til efteråret. Det afgør du og jeg, (og en hel masse andre) ved at stemme på den upartiske Fællesliste. Der sker i hvert tilfælde ikke noget ved at prøve. Det kan ikke gå værre end nu.

Peter Kjær
Onsdag d. 3. juni 2009
Godt gået af Bent Hansen
Skrevet af: John Robert Knudsen, Lilleåvej 29, 7500 Holstebro
Der er i den senere tid kommet mange hårde ord og udtalelser omkring Bent Hansen, hvorvidt angrebene er berettigede er jeg ikke i stand til at bedømme, men en dygtig strateg og manipulator det er han.

Det seneste skaktræk fra hans side er genialt. Nu har han igen fået båret ved til bålet, som han antændte. Det bål som brænder og skaber interessekonflikter mellem Herning i Midtjylland og Holstebro i Vestjylland. Det er forstemmende, at kun meget få i de to interesseområder og i Regionsrådet har gennemskuet hans strategi, der i sin enkelthed går ud på at skabe og vedligeholde konflikten i de to områder, for så i al ubemærkethed at få udbygget sygehuset i Viborg.

Det er ligeledes et godt skaktræk, at sætte et rådgivende ingeniørfirma forrest, for så går tiden med det, og ingen opdager, hvad han er i gang med, før resultatet i form af en udbygning i Viborg er gennemført eller ikke kan stoppes.

Nu er et rådgivende ingeniørfirma måske ikke de bedste, til at vurdere, hvad der er bedst og tryggest for borgere og turister i vor region, og der fokuseres som det kunne forventes fra et rådgivende ingeniørfirma omgående på, hvad der nu skal bygges, og hvilke muligheder man som rådgiver har for at få del i den fremtidige opgave.

I Herning tror man på Bent Hansens løfter om at det er her udbygningen skal foregå, men man overser, at Bent Hansen i mellemtiden har brugt pengene i Skejby og Viborg, og vi risikerer alle at stå tilbage med skuffede forventninger og en ødelagt helhed i sundhedssektoren, hvis han lykkes med sit forehavende.

Jeg opfordrer de siddende medlemmer af regionsrådet til omgående at stoppe projekteringen af udbygningen på Viborg Sygehus, og så bruge pengene til en ordentlig og uvildig undersøgelse, hvor den almindelige skatteborgers tryghed kommer i centrum, og lad mig minde om, at der er ganske mange beboere i den østlige del af vor region der gerne tager ferieophold i det vestjyske sommerland. Lad mig også minde om, at man kan få behov for assistance når man er på ferie, og mon ikke man pr. automatik og med rette, forventer den samme assistance, som var man i sine vante rammer.

Stop udbygningen af Viborg sygehus omgående og ”ryst posen”, som vi siger i forsamlingshusene i Vestjylland. Resultatet kunne måske blive at behovet var et regionshospital med akutmodtagelse længere mod vest og så en bevarelse af sygehusene med de respektive specialer i Viborg, Silkeborg Herning, Holstebro og Ringkøbing men lad en ”uvildig” rapport afgøre dette.

Stop stridighederne mellem Herning og Holstebro for vi risikerer at ende op med ingenting, hvis vi lader os drive rundt i manegen af Bent Hansen.
Onsdag d. 3. juni 2009
Ingen infrastruktur i Holstebro
Skrevet af: J. Jensen, sønderengen 1, 6973 ørnhøj
Det er da helt fint, at de tre borgmestre nu igen forsøger at få et storhospital i Holstebro - Det skulle de måske have arbejdet lidt mere på, for længe siden.

Det er da muligt, at der skal væltes knap så mange huse, for at bygge et hospital i Holstebro, men igen "glemmer" de tre borgmestre totalt, at infrastrukturen i Holstebro området er nærmest ikke eksisterende.
Hvis et nyt storsygehus skulle placeres i Holstebro, ville det koste mange hundrede millioner, eller endnu mere, blot for at lave et rimeligt vejnet, der kan leve op til blot en brøkdel af det meget udbyggede vejnet der er i Herning, med motorveje og motortrafikveje.

Det vil derfor blive langt dyrere at lavet et storsygehus i Holstebro.
Selv om der evt. kan laves en udbygning af det ellers glimrende sygehus i Holstebro, vil der aldrig kunne blive plads til de parkeringsarealer, der også er nødvendige for et sådant sygehus.

Hvis ikke de tre borgmestre havde snorksovet, og for længe siden, havde samarbejdet med Herning, om at bevare begge de glimrende sygehuse, havde dette sikkert været en mulighed.

Det hjælper altså ikke, at man først vågner op, når beslutningerne er truffet!
Tirsdag d. 2. juni 2009
Åbent brev 29-5
Skrevet af: Martin Merrild, Arne Lægaard, Erik Flyvholm, Borgmestre, 7600 Struer
29. maj 2009

Åbent brev

Kære regionsrådsmedlem!

På onsdag, den 3. juni, er du med til at behandle COWI-rapporten, der sammenligner konsekvenserne af en udbygning af Regionshospitalet Herning med nybyggeri i Gødstrup. Resultatet af forretningsudvalgsmødet og det efterfølgende ekstraordinære regionsrådsmøde synes givet på forhånd efter rapportens konklusioner og de politiske udtalelser, der er faldet.

Regionsrådets flertal vil anbefale Gødstrup-projektet, fordi det ifølge COWI vil koste knap 900 mio. kr. mindre at opføre i samlede udgifter og tilmed være billigere at drive sammenlignet med et sammenflikket byhospital i midt i Herning.

Om rapporten og regionsrådsflertallets indstilling efterfølgende vil være nok til at overbevise regeringen og dens ekspertpanel om Gødstrups rationale er en anden sag. Det aktuelle Gødstrup-projekt er bearbejdet en smule i forhold til den skitse, der blev præsenteret for Erik Juhl-udvalget sidste år, og dele af det er trukket ud som fremtidige udvidelsesmuligheder. Men det er immervæk stadig et projekt til over 4 mia. kr. , og man må som ansvarlig politiker spørge sig selv, om det er sandsynligt, at regeringen uden videre vil tildele Region Midtjylland næsten halvdelen af de 10 mia. kr., der resterer i puljen til nyt sygehusbyggeri. Husk på, at vores region blev tilgodeset med 7,5 af de 25 mia. kr., der blev fordelt i første del af puljen, til Skejby og Viborg.

Regionsrådet bør have en Plan B i baghovedet for det tilfælde, at regeringen vender tommelfingeren ned over for Gødstrup. Og Plan B kan naturligvis ikke hedde Herning efter den analyse, der nu foreligger.

Lad os i stedet nytænke situationen. Den 17. juni besøger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Regionshospitalet Holstebro. Ministeren ønsker at se hospitalets bygninger og danne sig et indtryk af de udvidelsesmuligheder, der findes på denne del af Hospitalsenheden Vest. Han vil naturligvis blive præsenteret for det planforslag, som Holstebro Kommune har udarbejdet, og det vil formentlig gøre indtryk på ministeren, at det eksisterende bynære sygehusbyggeri kan udvides på et stort ubebygget areal med optimale trafikforhold uden at genere hverken by eller hospital i anlægsfasen.

Og lad os i givet fald inspirere af Erik Juhl-udvalgets tanker om nytænkning i fleksibelt sygehusbyggeri til at formgive et banebrydende projekt for fremtiden. Holstebro har matriklen klar i naturskønne, bynære omgivelser og en placering, der minimerer køreafstanden fra yderområderne. Det sidste er – uanset hvor effektivt et præhospitalt beredskab, vi får råd til at stille på hjul – en væsentlig og indiskutabel faktor for liv og sikkerhed. Og ikke mindst for befolkningens tryghed. Et fejlplaceret vest-hospital vil kunne skabe bitterhed og have negative afledte konsekvenser mange år frem i tiden.

Og lad os så tage den med rekrutteringen og slå fast.
Det er ikke vanskeligere at skaffe medarbejdere til et hospital i Holstebro end i Herning. Snarere tværtimod, hvis man skal tolke det aktuelle eksempel med åbning af akutsenge på de to enheder. Rekruttering af sundhedspersonale er en landsomfattende udfordring for sundhedsvæsenet, og med et attraktivt storsygehus i Holstebro vil Region Midtjylland stå med optimale muligheder for at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.


Venlig hilsen

Martin Merrild
Borgmester i Struer

Arne Lægaard
Borgmester i Holstebro

Erik Flyvholm
Borgmester i Lemvig.
Fredag d. 29. maj 2009
Om valg til Regionen
Skrevet af: Hans Moth, Brynet 23, 7500 Holstebro
I 2005 var der første gang valg til regionernes råd. At det var svært for både kandidater og vælgere var naturligt. Men der kom da et resultat ud af det, som vi nu har kunnet følge i perioden. Til november er der valg igen, og så vil det vise sig, om vi har lært noget. Sandt at sige har det ikke været kønt at se på med borgerlige øjne. Allerede valg af formanden ser mærkeligt ud. Med konservativ støttet fik Bent Hansen formandsposten, formentlig mod betaling af nogle udvalgsposter til støtterne fra C. Det var smart men ikke smukt.

Det skal nu vise sig, om bl.a. venstre har lært noget af den tur i Bent Hansens (BH) vridemaskine. Ved valget i 2005 fik S i alt 244083 stemmer og 14 rådsmedlemmer, hvoraf der var 51947 personlige stemmer på BH. Støttepartiet C fik i alt 32365 stemmer og 4 medlemmer med stor indflydelse på rådets beslutninger. Venstre fik 207819 stemmer, 14 medlemmer og ingen indflydelse. Når man ser på Venstres medlemmer kan det jo ikke undre. Der har ikke været nogen markant ledelse i gruppen, som kunne fastsætte et mål, en plan og en metode. Den har på intet tidspunkt fremkommet med noget, der ikke lod sig skyde ned, og noget sammenhold i gruppen har ikke eksisteret.
Gjødstrup- sagen er et godt eksempel. Med overvægt i medlemmer valgt i øst gik gruppen ind for en placering af Superhospitalet i Aulum, selvom Cowi havde peget på Holstebro. Og da Gjødstrup fik dødsstødet af ministeren, holdt man fast på Aulum, selvom det var påvist, at Holstebro i modsætning til Herning, havde jord nok til en udvidelse til det dobbelte.

I S er der anderledes sammenhold. Se blot til Ringkøbings repræsentant i rådet, Knud Hammer, valgt med 1936 stemmer. I sin hjemmeside siger han efter valget, at han vil arbejde for at forbedre sundhedsforholdene for borgerne i yderområderne, og stemte derpå for Bent Hansens placering af et nyt hospital i Gjødstrup. Det er lydighed og konsekvens, men det er ikke demokrati.

Ved valget i 2005 stemte jeg på en venstrekandidat fra det østlige, da de vestjyske forekom for klejne. Mit valg var en fejltagelse og jeg græmmes endnu. Det skal ikke gentage sig.

I Dagbladet for den 24 april d.a. fortæller Jørgen Nørby, Lemvig om Venstres politiske plan for efterårets valg. Han bruger megen plads på at berette om hvordan en akutlægebil i Lemvig kan redde folkesundheden i Vestjylland. Han kan ikke lide Fælleslisten, men hans store vision er noget med brede og bæredygtige aftaler med ”tryghed fra kyst til kyst”. Godaw do.

Sådan noget fås kun med et flertal, og det får vi ikke ved at køre videre med de samme visionsløse folk med en visionsløs frontfigur sat ind af østjylland.
Modstanderen har med et minimalt flertal været uden for pædagogisk rækkevidde, 50000 protestunderskrifter og flere års daglige artikler om det vestjyske problem har været uden virkning. BH har erklæret, at han ikke gider læse dem. Den linie vil BH fortsætte. Han og hans støtter er stolte af deres resultat med f.eks det store beløb til Viborg Hospital.

Ved valget er det altså Vestjylland mod resten. Det sædvanlige partisystem giver ikke et flertal, der med sikkerhed kan vippe BH af førersædet. Det skal angribes helt anderledes. F.eks. som de tre venstreborgmestre fra Holstebro, Struer og Lemvig har vist, nemlig at prøve at påvirke hovedet. Og det er ministeren. Foreløbig ved et møde i København og senere ved et nyt ministerbesøg i Holstebro – uden Bent Hansen som sponsor.

Partiernes lokalafdelingers indsats må alene sikre, at vestjyske stemmer ikke forsvinder i de midtjyske større befolkninger. De radikale i Holstebro har vist vejen ved at byrådsgruppen anbefaler vestjyske radikale at undlade at stemme på R. Det er velbegrundet i Dagbladet forleden og en god ide i lyset dette partis totale fiasko i det nuværende råd. Bent Hansen hentede i alt 8129 personlige stemmer ud af ca. 21000 stemmer på S i vestjyske valgkredse. Man må håbe, at S vil foreslå noget tilsvarende. For selv om man dropper BH denne gang, er det ikke nok at stemme på dette partis eneste lyspunkt, Henning Gjellerod, hvis han opstiller som socialdemokrat, for så tæller stemmerne for BH. Det bliver interessant at se, hvad der bliver resultatet. Der skal ca. 16300 stemmer til et mandat, så ulydighed i S og R kan koste BH måske 1 – 2 mandater.

Hvis Venstre vil have indflydelse i rådet, skal det holde op med at bekæmpe John Thorsø fra C men samarbejde med ham. Og holde op med at bekæmpe Fælleslisten men søge samarbejde med den. Og så håbe på, at nye kandidater i C vil give kursskifte i den konservative gruppe.

Hvis Fælleslisten får tilgang af alle protestunderskriverne svarer det til ca. 3 mandater. Og det er jo ikke bare fra S og R. Venstre vil gå tilbage.
Jeg skal foreslå Jørgen Nørby at lave en ny plan. Snart.
De anførte tal kan i øvrigt findes på nettet under Regionsrådsvalg, Midtjylland
Torsdag d. 28. maj 2009
Afstemning - sundhedsplan
Skrevet af: Henning Gjellerod, Tjørnevej 32, 7500 Holstebro
28. maj 2009

Henning Gjellerod, regionsrådsmedlem (S)
Den 20. maj vedtog Regionsrådet for Region Midtjylland sin Sundhedsplan.
Alle tilstedeværende medlemmer stemte for undtagen mig. Jeg undlod at stemme med begrundelse (se nedenfor), som blev indføjet i protokollen for Regionsrådet.

""
Godkendelse af sundhedsplan for Region Midtjylland?
Under henvisning til min stemmeafgivning 18. juni 2008 vedrørende placeringen af et nyt storhospital i Vest samt til Sundhedsministerens vedholdende klare meldinger om, at der ikke bliver tale om at bygge et nyt hospital i Gødstrup, skal jeg herved meddele, at

jeg undlader at stemme for en godkendelse af sundhedsplanen
undladelsen gælder for så vidt angår den geografiske placering af et nyt storhospital i Vest.

Viborg den 20. maj 2009
Henning Gjellerod
Torsdag d. 28. maj 2009
Martin Merrild igen på "slingrekurs"!
Skrevet af: J. Jensen, sønderengen 1, 6973 ørnhøj
Så er Martin Merrild igen på utroværdig slingrekurs.
Han har tidligere været en meget varm fortaler for Cowi rapporten. Nu har Cowi lavet en ny rapport, og så er det pludselig noget bras de har lavet.
Hvad med om Martin Merild forsøgte at forholde sig til realiteterne, og stoppede med alle sine urigtige og udokumenterede påstande.

Det er da muligt, at der skal rives færre bygninger ned i Holstebro, end i Herning, hvis sygehuset skulle placeres ved Holstebro Sygehus, men hr. Merrild glemmer jo fuldstændig, at infrastrukturen i Holstebro, er nærmest ikke-eksisterende.
Der er konstant trafikkaos i Holstebro området, og det vil koste mange hundrede millioner, at få vejnettet blot i nærheden af den infrastruktur, med velfungerende motorveje og motortrafikveje, der allerede findes i Herning området, og som konstant bliver udbygget.

Den bedste løsning ville absolut være, at man bevarede begge de velfungerende sygehuse, i Holstebro og Herning.
Dette kan desværre ikke lade sig gøre, da en del politikere på Christiansborg, med Martin Merrilds partifæller i spidsen, har bestemt at der skal spares, og at der kun skal være et sygehus i denne del af regionen.
Onsdag d. 27. maj 2009
Urent trav
Skrevet af: Peter Kjær, Engvej 17, Harboøre
Det her er igen et forsøg på urent trav fra Regionsrådets side.

De samme politikere, der ikke ville acceptere Cowis rapport om en soleklar bedste placering ved Holstebro, kan nu pludselig bruge den helt indlysende vurdering som Cowi kommmer med.

Selvfølgelig er det hurtigere og billigere at bygge i Gødstrup, frem for at vælte det halve af Herning for at udvide der.

Det kan da ikke komme som nogen overraskelse, eller hvad?

Det ændrer dog ikke en tøddel ved, at Gødstrup ikke er en acceptabel løsning for os vestjyder. Nu burde det da snart være gået op for Bent Hansen med flere.

Det hospital SKAL ligge ved Holstebro, eller også skal vi slet ikke have det. Måske er det lige så godt at styrke både Holstebro og Herning, og så dele specialerne mellem sig, med en fælles ledelse. (og så lige en instans til at kontrollere, at der ikke laves flere kup mod Holstebro.)

Det er vel ikke nødvendigt at fremhæve, at der selvfølgelig skal være en akutmodtagelse i Holstebro.

Jeg har opgivet at finde ind til kernen i de politiske rævekager som Bent Hansen m. fl. er så gode til at bage, men det er også lige meget nu. Til efteråret skal de stå til regnskab for deres handlinger, og jeg er sikker på, at de dumper på stribe.

Vi bliver nødt til at sætte vores lid til nye folk i Regionsrådet Jeg ser Fælleslisten som et alternativ til vores nuværende politikere i Regionsrådet, og kan derfor kun opfordre til at man melder sig til Fælleslisten. Kig ind på www.faelleslisten-vest.dk og støt et godt initiativ med 100 kr. De kan ikke tage kampen op uden vores opbakning, og økonomiske støtte.

Peter Kjær, Vestjyde.
Onsdag d. 27. maj 2009
Lad glansen gå af Bent Hansen
Skrevet af: Jesper Egerup, Speciallæge i almen medicin, Skorkærvej 18, 6990 Ulfborg
Bent Hansens mål er efterhånden helt klart. Han kræver at alle vore sygehuse i Vestjylland nedlægges til fordel for et af ham kontrolleret stort sygehus i Herning. Hvis alle vestjyske sygehuse skal ligge i Herning så er der 3 muligheder. Enten skal man stable sygehusene oven på hinanden til en skyskraber eller også skal man købe store dyre dele i bycentrum og rive kostbare bygninger ned, Den tredje mulighed at fjerne og sælge alle vore nuværende centralt og dyrt beliggende sygehuse i vort gamle amt til andet brug og så bygge et helt nyt i Hernings udkant. Der er udkommet en rapport, bestilt af regionsrådet, der ”overraskende” viser at den tredje løsning er den billigste. Vestjyder skal jo have det ind med skeer.

Hvis man gør de samme betragtninger om et sygehus i Vestjylland beliggende i Holstebro bliver der ikke brug for skyskraberløsningen eller flytning til et andet sted. Her er den billigste løsning bare en udvide på egen grund, der er kæmpestor og ligger ud til ringvejen

Men Bent Hansen vil have sin vilje.
Der er ikke mange i Vestjylland som ikke finder denne sygehus og magtkoncentrering for urimelig. Åge Ebbensgårds grundlæggelse af det moderne Vestjylland i 70.erne er ved at blive ødelagt.

Vi er mange i Vestjylland og i yderområderne i øvrigt som anser Regionsrådet og Bent Hansens centraliseringspolitik for værende patientfjendsk, egoistisk, kostbar, miljøskadende og utidssvarende. Et historisk makværk.

Hvorfor i alverden skal vi bygge nyt når vi har det hele i forvejen?
Vi er nu en stor gruppe mennesker som er gået sammen om en upolitisk Fællesliste til Regionsvalget til bevarelse og genetablering af vore sygehuse med alle almene specialer. Mottoet er: ”Lad os alle uanset partifarve samles i Fælleslisten og give Regionen en ny profil”. Spidskandidaten er tidligere kommunaldirektør og topembedsmand i Ringkøbing amt, som har viste store lederevner og har en kolossal viden og overblik over sygehusvæsnet.

Så det kan meget vel være at glansen går af Bent Hansen.
Onsdag d. 27. maj 2009
Bragesnakken skaber kun angst
Skrevet af: Jens Kristian Lings, Kjeldbjergvej 34, Fjaltring, 7620 Lemvig
Når Jakob Axel Nielsen og Bent Hansen på møder påstår, det vil blive en fordel for Vestjylland, at der ingen hospitaler findes i området, serverer de bragesnak og taler ned til vestjyderne.

Når Bent Hansen påstår, at der ikke kan skaffes dygtige læger nok til Holstebro Sygehus, må han mene forskere, for Holstebro Sygehus har mængder af fremragende læger.

Når Jakob Axel Nielsen siger, at det afgørende ikke er nærhed af et hospital, men nærhed af en lægeambulance, bruger han smarte spindoktorformuleringer og befinder sig i drømmeland. Hvor forventer man ellers, at sygdomme og ulykker holder sig tilbage, til en ambulance er ledig? Virkeligheden kan let blive den, at døende kommer til at ligge i kø i senge og vejkanter.

Hvor mange lægeambulancer kommer der? De må naturligvis have station ved et hospital. Fra f.eks. Thyborøn til Herning er afstanden 100 km. I nødsfald kan en lægehelikopter sættes ind, hvis en sådan findes, og hvis den er ledig. Transporttiden vil uvægerlig få følgevirkninger, og dødeligheden vil stige i Vestjylland. En blodprop vil formodentlig blive en ganske almindelig dødsårsag i Thyborøn.

Udskiftningen af vidtfavnende overlæger på mindre akutsygehuse med specialister på større hospitaler længere borte medfører ventelister og længerevarende forløb af ganske almindelige sygdomme. Indlæggelse fjernt fra hjemmet medfører også sjældnere besøg. Forskning har endda påvist, at hyppig kontakt med de nærmeste er vigtig for helbredelse.

Danmark er sakket bagud i medicinsk forskning og skal igen gøres til et foregangsland. Hospitalsreformen gennemtrumfes for at øge speciallægernes forskningsmuligheder og ikke for at skabe større trivsel i befolkningen. Menneskelighed må vige for forsøg på at opveje et internationalt mindreværdskompleks.

Det skriger til himlen, at beboerne i f.eks. universitetsbyerne Odense og Århus skal have endnu bedre hospitalsforhold på bekostning af mulighederne for hjælp i landets yderområder. At Herning ikke får et superhospital nu skyldes formodentlig, at byen endnu ikke har formået at gøre sig til en reel universitetsby, som forskere så vil søge til.

Når der siges, at vi har lægemangel, kan grunden være den enkle, at f.eks. svenskere, der ønsker at studere medicin, og som der ikke er plads til på de svenske universiteter, har lige så stor ret til at få pladserne på Københavns Universitet, som de danske studenter har. Efter endt studium rejser de fleste svenskere så hjem igen.

For ikke langsomt at affolke de danske yderområder kunne politikerne realisere følgende tre idéer:

1) Bevare mange af de små og velfungerende akut-sygehuse.

2) Lade danske studenter få fortrinsret til det medicinske studium på KU og gøre det obligatorisk i lægeuddannelsen at have f.eks. mindst et års almen tjeneste på et mindre akut-sygehus.

3) Gøre sygeplejerskerne til tjeneste-mænd / kvinder uden strejkeret og sørge for, at deres løn altid er sådan, at unge vil danne kø for at få denne uddannelse.

Landspolitisk prestige ved hjælp af medicinsk forskning og samfundets trivsel må politikerne kunne forene uden bragesnak og uden i yderområdernes befolkning at skabe angst for at blive syg.
Onsdag d. 27. maj 2009
Hospitaler, forskning og angst
Skrevet af: Jens Kristian Lings, Kjeldbjergvej 34, Fjaltring, 7620 Lemvig
Forskeres optimale muligheder for at finde nye tiltag inden for sundhedsvæsenet ser ud til hos politikerne at veje langt tungere end det at skabe tryghed i hele befolkningen ved nærhed af et akut-sygehus, hvor læger kan behandle patienter for ganske almindelige sygdomme.

Tildelingen af de mange milliarder til prestigeprojekter i f.eks. de i forvejen hospitalsmæssigt velforsynede universitetsbyer, Odense og Århus, er selvfølgelig ideelt og godt. Men nedlægningen af akut-sygehusene i yderområderne er kritisabel, fordi den givetvis vil medføre en forringelse af sundhedsservicen dér og i beboerne omskabe en allerede værende utryghed til angst.

For 50 år siden følte alle i f.eks. Lemvig og opland sig trygge, fordi vi havde et sygehus, der fungerede perfekt takket være en særdeles dygtig overlæge, Anders Christensen. Han kunne klare næsten alt og forstod at videreekspedere til specialister, når det var påkrævet.

For få år siden erklærede det daværende Ringkøbing Amtsråd efter en ekspertvurdering, at det ville være en fordel for vestjyderne at nedlægge Lemvig Sygehus. Man mente ikke, et nødvendigt fagligt niveau kunne etableres, og der var jo ikke langt til Holstebro Sygehus, som havde mange specialister. Vi protesterede, men selvfølgelig til ingen nytte, og effektueringen af beslutningen formindskede i høj grad vores tryghedsfølelse. Næppe nogen vestjyde har kunnet få øje på bare én fordel ved denne sygehusnedlæggelse.

Udskiftningen af vidt-favnende sygehusoverlæger på mindre hospitaler med ensporede specialister på større hospitaler længere borte har medført lange ventelister, som ofte medfører længerevarende sygdomstilstande med voksende gener for patienterne. Når patienten endelig er nået frem til specialisten, kan det ske, at denne intet finder fra sit område og derfor henviser til en anden specialist osv. Mange dør i ventetiderne. Når man at blive indlagt på et hospital fjernt fra hjemmet, vil den lange afstand for manges vedkommende medføre, at de kun sjældent får besøg. Forskning har ellers påvist, hvor vigtigt det er for helbredelse, at man under hospitalsopholdet har nær og hyppig kontakt med sine nærmeste. Ja, der findes endog eksempler på, at nogen er blevet sendt hjem fra et hospice, fordi de fik det langt bedre på grund af den menneskelige varme, omsorg og pleje de udsættes for dér.

Nu har eksperterne imidlertid fundet ud af, at det vil være en fordel for Vestjylland, at Holstebro Sygehus også bliver nedlagt. Det tvinger uvægerligt ordet ”ekspert” ind i en overvejelse. Hvad er en ekspert? Hvad er han ekspert i? Hvilke forudsætninger har han for at vurdere den foreliggende sygehussag? Hvilke kriterier lægger han til grund for sin vurdering? Vurderer han ud fra nær-samfundets interesser, eller har han fået politiske direktiver at pejle efter? Ens konklusion ender særdeles nemt i den sidste antagelse.

Når sundhedsminister Jakob Axel Nielsen siger, at afstanden til et hospital ingen betydning har, det afgørende er nærhed af en ambulance, kan man fristes til at tro, at han ikke ved ret meget om sagen, og at han med en smart spinddoktorformulering forsøger at få befolkningen til at tro, at han ved ekstra meget. Han taler om bemandede lægeambulancer, men hvor får disse ambulancer deres hjemstation? Hvor mange ambulancer vil stå til rådighed? Og alligevel er det kun i drømme, man kan forvente, at sygdomme og mindre eller større ulykker holder sig tilbage, til en ambulance er ledig.
Skal ambulancerne bemandes med kvalificerede læger, må de nødvendigvis have station ved et hospital. For beboerne i f.eks. Thyborøn bliver afstanden til nærmeste hospital (Herning) på ca. 100 km. En ambulance skal da køre 200 km for at bringe en patient fra Thyborøn til Herning. Er der tale om blodprop i hjerte eller hjerne, skal patienten videre til Skejby, hvilket kræver endnu 80 km’s kørsel altså i alt 280 km. Det siges, at der i specielle tilfælde sættes en lægehelikopter ind, hvilket dog forudsætter, at der findes lægehelikoptere, og at en af dem er ledig.

Alene den lange transporttid vil i mange tilfælde få alvorlige følgevirkninger for patienter i yderområderne, og dødeligheden vil stige, for uanset hvor akut ens tilfælde er, må man vente, til et ledigt transportmiddel ankommer. Fremover vil en blodprop sandsynligvis blive en ganske almindelig dødsårsag i f.eks. Thyborøn.

Det virker, som om politikerne for enhver pris vil have, at Danmark skal markere sig udadtil som førende inden for medicinsk forskning. Men hvorfor skal Danmark det? Og hvorfor skal befolkningerne i f.eks. Odense- og Århus-områderne have endnu bedre hospitalsforhold samtidig med, at folk i yderområderne påtvinges en enorm forværring af mulighederne for hjælp?

Er det da kun øgede forskningsmuligheder for læger, der afgør et samfunds trivsel? Eller kan der være andre og bedre muligheder?

Der er næppe mange politikere, der har tænkt på, at en afskaffelse af mangelen på sygeplejersker (2000 stk.) og en yderligere forstærkning af flokken kunne være vejen frem til langt større udnyttelse af hospitalernes kostbare og effektive undersøgelses- og behandlingsapparater, så ventelisterne kunne skæres enormt ned til glæde for alle.

Det er en kendsgerning, at sygeplejerskerne fik næsten intet økonomisk ud af den sidste strejke. Til gengæld tabte samfundet enorme summer på de efterfølgende overarbejdslønninger til læger. Patienterne, også dem, der lever i angst og i et smertehelvede, måtte finde sig i at komme ind i en endnu længere kø for behandling. Ventelisterne er stadig alt for lange. Måske når de lige netop at nærme sig en nogenlunde acceptabel længde, inden den næste strejke med et snuptag forlænger dem igen?

I dag betaler hver sygeplejerske en 3-400 kr. om måneden til deres fælles strejkekasse, så de kan være godt rustede, når tiden er inde.

En sygeplejerske har valgt sit job, fordi hun gerne vil hjælpe syge mennesker, men den forældede og meningsløse fagforeningspolitik tvinger hende i strejke og dermed til at skære voldsomt ned på det, hun helst vil.

Hverken Bent Hansen (arbejdsgivernes forhandler) eller Conny Krukow (sygeplejerskernes forhandler) har noget personligt i klemme i en strejkesituation, og de kan heller ikke klemme hinanden, da de begge får en fed løn for at forhandle, uanset hvad der kommer ud af forhandlingerne. Da de ikke kan skade hinanden, tvinges de af politikerne til at benytte terrorristernes effektive våben: At tage gidsler i form af hjælpeløse, syge og gamle.

Det er så nemt for politikerne at stå og hælde vand ud af ørerne og andagtsfuldt sige, at de skam ikke vil blande sig i arbejdsmarkedets konflikter. ”Parterne må selv løse deres problemer!” Dette er bragesnak, for i virkeligheden står politikerne, som heller ikke har noget personligt i klemme, i baggrunden og lægger loft over det, der kan opnås ved forhandlingerne.

I stedet for enøjet at poste så mange milliarder i ideelle rammer for forskning med udtynding af befolkningerne i yderområderne til følge, ville det sandsynligvis være ideelt, om politikerne ville realisere følgende tre idéer:

1) Bevarelse af yderområdernes små akut-sygehuse.

2) Gøre mindst to års tjeneste på et lille akut-sygehus eller hos en praktiserende læge til en obligatorisk del af lægeuddannelsen.

3) Gøre sygeplejerskerne til tjeneste-mænd/kvinder uden strejkeret og efterfølgende sørge for, at deres løn altid er sådan, at unge piger vil stå i kø for at få denne uddannelse.

En gennemførelse af disse tre forslag vil sandsynligvis både kunne bevirke, at ordet ”forskning” bevarer sin positive klang i alles ører, og at man i landets yderområder fortsat vil kunne leve uden en stadig angst for at blive syg.
Onsdag d. 27. maj 2009
Hvad gør vi så?
Skrevet af: Evald Kjeldbjerg, Granbakken 11 B, 7500 Holstebro
Valget af de nye regionsråd nærmer sig hastigt. Jeg håber inderligt, at det er det sidste for jeg har aldrig kunnet se berettigelsen af regionerne.

Nu er der tid til selvransagelse i de politiske partier, ikke mindst i den vestlige del af Region Midtjylland. Det er beskæmmende at se, hvordan regionsrådet har svigtet Vestjylland på sygehusområdet. Hvordan kan det gå til, at man fjerner en velfungerende akutmodtagelse i Holstebro? Hvorfor skulle den ikke kunne bevares, indtil et evt. nyt storsygehus står klar? Var det ikke intentionerne i akutplanen?

Det er jo alle de politiske partier, der har svigtet i sagen. De lokalt valgte regionsrådsmedlemmer har stået svagt i billedet. Nogle er blevet banket på plads i de politiske grupper. Borgerne i Vestjylland er blevet trådt på. Og det har virkelig gjort ondt. Hvor er trygheden blevet af?

Mit råd til de lokale politiske kommuneforeninger i vest er: ”Lad være med at opstille kandidater til regionsvalget” Ved deres opstilling leverer de stemmer, der er med til at styrke området fra Herning og østpå. Prøv at tage diskussionen internt i partierne. Hvordan sikrer vi, at stemmerne bliver i vest? Det gør vi efter min mening ved at støtte det beundringsværdige initiativ, borgerne bag Fælleslisten - Vest har taget. De kandidater, der pt. er opstillet af de politiske partier bør trække deres kandidatur. De kan så evt. i stedet stille sig til rådighed for Fælleslisten – Vest. Lad os på tværs af alle partier kæmpe for en fælles sag: ”At få akutberedskabet tilbage til Holstebro.”

Det kan være lidt op af bakke for Fælleslisten – Vest, men de kommer ikke til at stå stærkere, end vi vælgere gør dem til. De har en god sag at kæmpe for. Bak dem op, når de for alvor kommer på banen.
Onsdag d. 27. maj 2009
Svar til Heine Møller
Skrevet af: Leif Hornshøj, Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
I et svar til Heine Møller, stiller Ejnar Korsgaard Nielsen, venstre spørgsmål ved om vi som alternativ liste kan klare opgaven . Hvis ikke ,,Fælleslisten Vest’’ kan klare opgaven’’ er der ingen der kan og vi er overbevist om at vi som tungen på vægtskålen ,kan påvirke afgørelsen. Hvad er det Jørgen Nørby, Martin Merrild og Bent O. Pedersen har gjort på sundhedsområdet for Vest og Nordvestjylland? Intet, intet absolut intet.

Når jeg har bevæget mig rundt og talt med befolkningen i Harboøre, Thyborøn området får man det helt klare indtryk at al den snak om præberedskab ,ambulancer og helikoptere bare er et hold kæft bolche, man tror ikke på politikerne og med god grund.

Hvad har Martin Merrild, Jørgen Nørby, Bent O. Pedersen, Anne Marie Touborg ,samt de øvrige 8 regionsmedlemmer der er valgt i udkantsområderne nået af resultater?

De har nedlagt Tarm, Lemvig , Skive og Grenå sygehuse.

Ringkøbing sygehus er reduceret til 20 % af sin oprindelige kapacitet og nu er de på vej til at lukke Vest og Nordvestjyllands sidste sygehus nemlig Holstebro sygehus.

Det er dette som formanden for venstre Ejnar Korsgaard Nielsen kalder et godt stykke arbejde.

Min respekt for Bent Hansen kan ligge på et meget lille sted , men ,men ,men den massakre der er begået mod de førnævnte sygehuse er jo ikke Bent Hansens værk alene , det kan han jo kun gøre fordi de øvrige 40 regionsmedlemmer er total passive og ikke ved hvad der foregår, ja simpelthen ikke kan klare ,,opgaven’’ .

Vi i Fælleslisten er overbevist om at vi kan, vi er ikke et landspolitisk top styret parti hvor partiets ve og vel går forud for menneskeliv.

Det er naivt at tro man kan ændre på forholdene ved at arbejde inden for partierne når det gælder sygehusstrukturen , slut derfor op om Fælleslisten Vest og Nord Vestjylland så vi kan blive tungen på vægtskålen for befolkningen der ønsker at få Holstebro sygehus tilbage med både akutfunktion og mave tarm kirougi.

Hr. Ejnar Korsgaard Nielsen, jeg spørger bare: kan du forsvare de politikere der i dag sidder i regionen med alt det de har sat over styr.:

Alle 40 regionsmedlemmer har jo klappet hælene sammen og sagt: javel Hr. Bent Hansen og det koster desværre menneskeliv.

Er partiloyaliteten ikke gået for vidt når man sætter partiet over menneskeliv.

I Fælleslistens og min verden er det der er gang i på sygehus området helt uvirkeligt, man kniber sig i armen og siger det kan da ikke passe at den centrale del af regionen bare rager til sig fuldstændig hæmningsløst.

Der skal efterhånden meget til at ryste mig, men det her er så langt over grænsen, at det med at lytte til sit hjerte Ejnar Korsgaard Nielsen må for dig være forgæves.

Formand for Fælleslisten
Leif Hornshøj
Knud Aggersvej 15
7500 Holstebro
Onsdag d. 27. maj 2009
Bemærkninger til folketingsdebat torsd. d.14.05.09
Skrevet af: Villy Mølgaard Jensen, Sarpsborgparken 34, 7600 Struer
Kære Folketingsmedlemmer, Lene Hansen/S, Jens Kirk/V, Per Ø. Jørgensen/KF, og Hans K. Skibby/DF.

Vedr.: Folketingsdebatten omhandlende F 41, Udvikling i landdistrikterne, set på DR2, torsdag sent eftermiddag den 14.05.2009.

Jeg følger ofte folketingsdebatterne på DR2, og med særlig interresse denne dag med ovennævnte dagsorden, pkt. F 41.
Jeg skriver denne mail, idet jeg var forundret over den manglende interresse og forståelse for de problemer vi borgere i udkantsområderne står overfor, og det specielt da jeg ved at hr. Jens Kirk og hr. Per Ø. Jørgensen kommer netop fra dette vestjydske område.

Fru Lene Hansen, S, tegne et billed af de problemer og dermed de store udfordringer landdestrikterne står overfor, specielt efter de store Strukturreformer regeringspartierne med støtte fra DF har gennemført. I 3 personer fra Regeringspartierne mener åbenbart alt er i skønneste orden. Det er bare IKKE tilfældet kan jeg som bor i området skrive under på.

Jeg vil gerne hermed rose Fru Lene Hansen, S, som i sit store indlæg prøvede at synliggøre mange af disse problemer og store udfordringer I Politikkere og dermed Folketinget står overfor, specielt nu efter de gennemførte Strukturreformer, (Politi-reformen, Kommunal- reformen). Reformer der for os borgere i yderområderne mere mærkes som besparelser og mere som afvikling end udvikling.
Til min overraskelse så jeg ingen positive reaktioner fra de 3 fra Regeringspartierne, på nogle af de problemstillinger nævnt af Lene Hansen, Heller ikke på Hospitalområdet, hvor vi her i det vestjydske svigtes på det groveste.

Derfor vil jeg nu kun fremhæve dette punkt, som er alt for alvorlig til at blive overset, nemlig Region Midt,s nye Akut- og hospital plan, som bl.a. er,
- at den vestlige 1/3 af Regionen i fremtiden skal være helt uden hospital,
- at det midt- og østjydske område skal have 6 hospitaler med Akutfunktioner.

Holstebro Hospital's Akutfunktion og den lægebemandet skadestue er forlængst nedlagt og flyttet til Herning, trods Regionsrådets akutforlig, hvor Holstebro Akutfunktion skal bevares frem til 2016.
Og dette er gennemført UDEN at sætte et stærkt præhospitale beredskab ind i området til erstatning for denne alvorlige handling.

Dette er åbenbart et eksperiment, hvor der er mere end 100.000 borgere der deltager i og som betyder lange ventetider og lange transporttider ved alvorlige sygdomme og ulykker. Det ser vi tydeligt nu og det gør os borgere meget utrygge og frustreret. Der vil være op til 100 km., fra Herning til f.eks. Tyborøn, og som allerede idag betyder lange ventetider ved ulykke og sygdom.

Vi har derfor ingen tillid til den nuværende Regionsråd Midt og dens ledelse, (Bent Hansen,S, og J. Flensted Jensen,S,), vi opfatter Dem som uansvarlige, og De arbejder ikke for en Region i balance, men agerer forsat som "Amtsborgmestre".

Jeg vil opfordre Jer politikkere valgt i her i vestlige område, til at turde stå frem og erkende, at her er store og alvorlige problemer for os borger, problemer som Regionsrådet IKKE har format til hverken kan eller vil løse for os borgere her i den vestlige del af Region midt. Her vil ikke fremover være "lige adgang til akutbehandling og hjælp" når ulykken rammer os.
Det er uanstændig og vi borgere hverken vil eller kan acceptere dette.

Se venligst mange af de problemer det giver os i yderomådet her, og vores meninger om Region Midt's Hospitalplaner, beskrevet på hejmmeside: www.livet-i-nordvest.dk/

Ps.. Vi er mange borgere der i 2001 stemte borgelig for at få et skifte og et bedre sundhedsvæsen, specielt da vi var træt af Bent Hansen og sundhedsvæsents lange ventetider. Men hvor står vi nu 8 år senere?. Bent Hansen regerer fortsat og har andre ambitioner og arbejder for systemet, og IKKE for et bedre sundhedsvæn for alle borgere.
Mandag d. 25. maj 2009
Vi er ikke til salg for en lægeambulance!
Skrevet af: Ib Randrup, Ternevej 2, 7600 Struer
Ib Randrup, Ternevej 2, Bremdal, 7600 Struer
Telefon: 97 42 17 68 & 2990 1768
Mail: randrup@dlgpost.dk


Vi er ikke til salg for en lægeambulance!
I noget, der ligner et forsøg på at neutralisere noget af den angst og frygt og den bitterhed, der har ophobet sig i befolkningen i Vestjylland, da akutberedskabet på Holstebro Sygehus blev flyttet til Herning og med udsigterne til at Holstebro Sygehus på sigt nedlægges, har Regionsrådet nu besluttet, at der skal etableres en lægeambulance i Lemvig, fordi man vil fremme den præhospitale indsats, som det så fint hedder.
Der skal afsættes 4,4 mio. kr. til formålet, og det forventes ikke, at volde problemer med at finde læger til ambulancen.
Det synes mærkeligt, at man i tider med lægemangel, kan finde mellem 8-11 læger, der vil side og kede sig på en vagtcentral i Lemvig uden faglig udfordring. Og hvad har man tænkt sig med Thyholm?
Set i lyset af et tidligere argument for at nedlægge Holstebro Sygehus, at det ville være umuligt at rekruttere læger til Holstebro på sigt, bliver denne beslutning endnu mere fjollet. Kunne disse læger ikke gøre større gavn i en lægepraksis eller medvirke til at nedbringe ventelisterne på et sygehus ??
Hvis politikerne tror, at man kan ændre holdningen hos de mange - mange tusinde, der på ene eller den anden måde har støttet fakkeltog, protestmarcher, borgermøder og underskriftindsamlinger for en lægeambulance, begår man en politisk bommert.
På trods af dette, udtrykkes der stor glæde hos en lang række af de nuværende levebrødspolitikere - borgmestre og regionsrådsmedlemmer i et forsøg på at dæmpe det sundhedspolitiske stormvejr, der for tiden raser over Vestjylland.
Den udtrykte glæde kan kun tolkes som frygt for at deres mandater til såvel regions- og byrådsvalgene er i fare, fordi de mange protesterende nu har organiseret sig med henblik på at opstille til efterårets valg i Regionsrådet.
Og såvel borgmestre og regionsrådsmedlemmer i Vestjylland har virkelig grund til at frygte deres politiske fremtid. På grund af politiske smøl og dårskab har de siddet og kikket på, mens Bent Hansen har amputeret akutberedskabet i Holstebro, og i fase to vil nedlægge Holstebro sygehus.
Den vestjyske befolkning har ikke glemt de ansvarlige politikere, der har siddet og nikket eller sovet i Regionsrådet de sidste fire år eller de tre føjelige tre vestjyske borgmestre, der også har en stor del af ansvaret for at Bent Hansens sygehusplaner stille og roligt gennemføres. Hvor var de tre borgmestre, der endda tilhører det samme parti, da afviklingen af Holstebros akutberedskab startede.
Hvis man tror, at et billede i avisen, en rejse til Christiansborg og en lægeambulance i Lemvig tilbagekalder de tusindtallige vestjyske protester, tager man fejl!
På baggrund af den uretfærdighed, der er begået i Regionsrådet og smøl i byrådene, er der opstået en upolitisk protestbevægelse. Foreningen, der hedder Fælleslisten er upolitisk, deltager i valgkampen til efteråret 2009, hvor de mange tusinde, der har deltaget i kampen for at bevare Vestjyllands sygehus i Holstebro, har chancen for at blive repræsenteret i Regionsrådet.
Hvorfor ? Fordi det handler om Vestjydernes liv, og det handler om Vestjyderne sygehus i Holstebro - intet mindre.
Lørdag d. 16. maj 2009
Muligheder
Skrevet af: Harald Lauridsen, Vølundsvej 6, Holstebro
Med det formål at tage imod de kortest mulige ventede har min kone og jeg
de sidste to år frekventeret 9 regionshospitler fra Åbenrå i syd til Lemvig i nord og fra Ringkøbing i vest til Silkeborg - Viborg i øst.(Begge har vi fået undersøgelse, behandling og operation).
Fagligt og omsorgsfuldt ekspertise har vi oplevet og et godt resultat.
På min pc overværede jeg beslutningsdebatten 2½ time og erindrer replik (kons)efter afstemning: "vil man virkelig ikke respektere en demokratisk afstemning". Jeg er frustreret over at mangle en saglig information. Dette gælder politikere, Holstebro Dagblad og læserindlæg.
I dag (16/5)læser jeg i Tidsskrift for sygeplejersker 10/2009 side 16 - om visitationssygeplejersker for hospitalsenhed Vest. Som jeg forstår denne artikkel er administrationen af akutte indlæggelse placeret i Herning med særligt uddannede visitationssygeplejersker, som efter fastlagt manual sender dirigerer akutte patienter videre til Holstebro - Herning eller Ringkøbing (dog ikke nattimer). Jeg håber at der er nogle der kan bekræfte eller det modsatte, at der fortsat er akut indlæggelser på Holstebro, blot administreret fra visitation i Herning.
Har jeg ret i det anførte føler jeg at den voldsomme lokale debat i nogen grad savner sagligt grundlag.
Venligst
Fredag d. 1. maj 2009
Sygehus.
Skrevet af: Adolf Stengaard., Voldgade 11., Struer.
Regeringen burde stoppe Bent Hansen og hans sammensvorne.At en person som Bent Hansen kan indtage formandsposten kan ikke accepteres.Men tidligere i historien er der også andre personer, der ikke blev standset i tide.
Torsdag d. 16. april 2009
Partipolitik og andet fnidder fnadder
Skrevet af: Thomas Thyrring, Bachsvej, Holstebro
J. Jensen Du har muligvis ret det du skriver, det skal jeg ikke udtale mig om, og at resultatet af den nye Cowi rapport bliver Gødstrup er der nok heller ingen tvivl om. Men jeg ser dog et problem havde Holstebro/Aulum/Tvis været en del af den nye Cowi rapport tror jeg ikke Gødstrup ville blive det endelige udfald. Og det er her at kæden hopper af. Det oprindelige Gødstrup blev afvist af regeringen. Region Midtjylland fik dog mulighed for, at komme med et nyt oplæg. Her vælger regionen så, med stor sandsynlighed, at spænde ben for sig selv ved igen at anbefale Gødstrup igen og ikke reelt se på de alternativer som foreligger. Hvis vi skal have et nyt sygehus, så gælder det om, at få alle alternativer belyst så man en gang for alle kan vælge den rigtige løsning. Så må vi jo håbe på, at der denne gang ikke går partipolitik og andet fnidder fnadder i det som det skete sidst Cowi kom med en rapport. Men som tingene ligger nu, får vi aldrig overblikket over hvor det i virkeligheden er bedst at placere/udvide et sygehus. Det er sgu ærgerligt…
Tirsdag d. 28. april 2009
Mødet i Mejdal med sundhedsministeren
Skrevet af: Leif Jensen, Østerbrogade 41, Humlum, 7600 Struer
Det var en lidt speciel oplevelse at se regionsrådsformanden og ministeren optræde på tv efter mødet i Mejdalhallen.

Havde det ikke været fordi , det er så livsvigtig og alvorlig en sag for os i nordvestjylland , kan man næsten ikke vide om man skal grine eller græde over deres opførsel.
Først stiller ministeren sig op og siger at Gødstrup er død,der skal udbygges i Herning.
Få minutter efter er det Bent Hansen der udtaler, Gødstrup er ikke død, regionen har et notat fra ministeriet der siger noget andet end det ministeren lige har sagt,desuden siger Bent Hansen at det vil være tåbeligt at bygge i Herning midtby!
Jeg er delvis enig med begge de herrer. Det er tåbeligt at bygge i Herning midtby og det er lige så tåbeligt at bygge i Gødstrup!
Hvorfor bygger man ikke i Holstebro som jo er det bedste sted at bygge ifølge Cowi.
Ved samme lejlighed udtalte ministeren at alle der ikke tog ordet ved mødet i Mejdalhallen , nok nærmest var enige med ham i hans
synspunkter !!!!!!

Hvad bilder han sig ind ? Har han ingen respekt for andre menneskers mening , uden at kun vide det ,tror jeg ikke der var ret mange der var enige med ham i hans synspunkter!
Både ministeren og rådsformanden står jo og ( undskyld sproget ) pisser på folk med en anden mening end dem selv !

Nu har Bent Hansen og alle rådsmedlemmer , der er enige med ham ,bestilt en ny rapport hos Cowi, der skal give ham og hans ligesindede et alibi for at blive ved med at ævle om Gødstrup ,har de slet ingen skam i livet , respekt for skatteborgernes penge har de ihvertfald ikke !!

Jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig at vide , hvem af rådsmedlemmerne der har stemt for sådan et forslag , og hvem der har stemt imod . Det må Vores borgmester Martin Merrild kunne svare på ,det tyder jo ikke ligefrem på at alle venstres medlemmer af rådet er meget uenige med Bent Hansen når det kommer til stykket ? Venstres spidskandidat og ordfører i rådet Anna V Kristensen
bliver ved med at tale om præhospitalt beredskab og akutbiler , hun siger at venstre arbejder benhårdt for at realisere det og at det vil ske hvis venstre vinder valget til November !Hun har åbenbart heller ikke fattet budskabet , vi vil have vores akutmodtagelse tilbage til Holstebro.! Der er mørke udsigter for os i nordvestjylland , vi kan vælge mellem Bent Hansen eller Anna V. Kristensen det er næsten som at vælge mellem pest eller kolera .Vi må håbe på, at vi får andre muligheder til November?
Torsdag d. 12. marts 2009
Nyt hospital i Herning / Gødstrup
Skrevet af: J. Jensen, sønderengen 1, 6973 ørnhøj
Selv om sundhedsministeren "bøffede lidt i det", lader det jo til, at hans mærkværdige udtalelser, står helt for hans egen regning. Han er da også blevet irettesat, og banket på plads.
Nu er Cowi i gang med at finde ud af, om hospitalet skal placeres i Herning, eller i Gødstrup, og der er vel ingen tvivl om, at Gødstrup er den absolut bedste løsning.

At sygehusene i Holstebro og Herning er lige store, er vist en sandhed med modifikationer. Herning sygehus er gennem de sidste par år blevet massivt udbygget, og man er fortsat i gang med at udbygge.
De mange utroværdige udtalelser, ikke mindst fra Martin Merrild, men også fra de andre 2 borgmestre, gavner jo ikke ligefrem sagen, og gavner slet ikke Holstebro.
Torsdag d. 5. marts 2009
Hvorfor gør Holstebro Kommune ikke noget
Skrevet af: Ebbe Hagen, Gartnerivej 2, 7500 Holstebro
Hvor er de henne i sygehusdebatten alle de gode politikere der er valgt til at varetage borgernes velfærd.

Hvor er Borgmesteren hvor er alle de gode mennesker,som vi vestjyske borgere har stemt på til at varetage vores,borgernes,velfærd og sundhed .Bortset fra et par enkelte personer virker det som om I allerede er gået i flyverskjul
Selvom Helikopteren endnu ikke er lettet.

Hvorfor bliver der ikke gjort noget fra Holstebro Kommunes side,hvorfor har man ikke som man gør i Herning ,nemlig
Ladet sive til pressen at man nu har arkitekter i gang med at fabrikere tegninger til en helt ny by i Gødstrup og skulle det ikke blive til noget,er man også i gang med at beregne hvor mange huse der skal jævnes for at få plads til at anlægge nye gader og parkeringspladser.Hvorfor har man ikke i Holstebro for længst fået lavet beregninger og tegninger vedrørende udbygning af Holstebro Sygehus og ladet resultatet komme både presse og regering for øre.
Det skylder man Holstebro Sygehus,der for bare et års tid siden blev kategoriseret som et af de bedste Sygehuse.Efter min bedste overbevisning vil det ikke koste tilnærmelsesvis i kroner og ører at udvide i Holstebro som Herning,I Holstebro han man restaurere eller ombygge et par huse og til og frakørsel kan også løses uden svimlende omkostninger. Jeg mener at man fra Kommunens side omgående skal træde i karakter og vise at i gør noget ,nu kommer sundhedsministeren til thyholm engang i marts og selv om han måske kommer med både mundkurv og ørepropper,foreslår jeg at Kommunen sender en delegation af sine bedste folk til dette møde for at overbevise ham om det uansvarlige i at lukke et velfungerende og velbeliggende Sygehus.

Jeg er ikke uenig i at et storsygehus ville være at foretrække,forudsat,at det bliver placeret rigtigt og det er ikke i Gødstrup hvis det skal ligge i Vestjylland.For at tilgodese Yderområderne er vi indtil videre nødt til krampagtigt at holde fast i,at Holstebro Sygehus akal bestå og udvides og jeg forudser at der nemt kan gå både 12, 15 og måske 2o år,inden et storsygehus kan stå færdigt og til den tid måske koste en milliard mere end beregnet.Det ser vi jo omkring os; at budgetterne aldrig holder.
Jeg anser det for helt horribelt at Bent Hansen og hans støtter kan sidde i Viborg og regne ud at hvis de kan få Holstebro nedpriorteret, er der større chancer for at få beviliget penge til Viborg Sygehus, hvilket jo også lykkedes.Og hans lokkemad med hensyn til Helikoptere er slet ikke den store fordel, som han giver udtryk for.De kan ikke lande på en gårdsplads ud på landet eller inde i en by. Der skal altid en ambulance af sted først,og hvis sygehuset bliver placeret rigtigt vil ambulancen være hurtigere fremme end helikopteren når man tager flyvetid til stedet i betragtning.
Iøvrigt kan man vel få ti ambulancer for hver helikopter prismæssigt.Det med at skulle have en helikopter fast stationeret i Karup med piloter og lægehold,lyder ikke udviklende for nogen af parterne. Mandag, f.esk er der ikke brug for udrykning,men tirsdag er der ahut behov,men da er der tåge så der ikke kan flyves o.s.v. Jeg forestiller mig at det vil blive rasende dyrt med den løsning og hvor mange læger har lyst til at sidde i Karup,uvirksom i stedet for at arbejde og dygtiggøre sigFlyvning har meget med vejrlig at gøre,så der vil være mange situationer,hvor helikopteren ikke kan hjælpe,men den vil være på sin plads i akutte tilfælde fra sygehus til sygehus.

Jeg betragter B.H.som et politisk geni,men genier har det gerne sådan,at der er ting som de overhovedet ikke kan.Bare det at han ikke ved hvor Vestjylland ligger og ikke mener at afstande har betydning,så må vi bare håbe at han ikke også har den fejl ikke at kunne indrømme at have taget fejl.Jeg har aldrig været i tvivl om at Holstebro Sygehus vil bestå,men det kræver at nogen både de kloge de mindre kloge og dem der bestemmer gør noget og ikke sidder og snorksover.Så kære kommune kom nu op på barikaderne og vis hvor i står og at i gør noget for skal vi have de afstande til sygehus som nogle får så er de fleste vestjyder nødt til st sætte sig på sine hænder for at være sikker på ikke at komme til skade.
Torsdag d. 5. marts 2009
Læserbrev
Skrevet af: Leif Jensen, Østerbrogade 41, Humlum, 7600 Struer
Jeg har læst Ulla Fastings indlæg i avisen forleden torsdag! Jeg er helt enig med fruen i alt hvad hun siger lige ind til vi kommer til placeringen af det nye hospital!
Jeg hørte finansministeren og sundhedsministeren meget tydeligt sige at der ikke er penge til et nyt hospital i Gødstrup men hvis man kom med noget nyt var der måske stadig nogle muligheder.
Men nej, man bliver ved med at fremture med Gødstrup. Hvorfor er det magtpåliggende for regionsrådsmedlemmer valgt i Østjylland at diktere os i vest,hvor vores nye sygehus skal ligge, det både må og skal vi vel selv bestemmeeller hvad !!!!
Hvorfor retter man sig ikke efter den Covi rapport man selv har både købt og betalt!
Rapporten siger jo helt tydeligt at Tvis-Holstebro er bedste valg og Aulum som det næstbedste og Gødstrup som det ringeste!
Hvis man for en gangs skyld brugte sin sunde fornuft ,hvis man da har en ?,så kunne man måske lave et forlig som alle kunne leve med,og regeringen måske også vil støtte?
Ulla Fasting siger at det er tåbeligt at udbygge i Herning,det er jeg fuldstændig enig i men er hun da ikke klar over at man er i fuld gang med at bygge til på sygehuset ,fordi
Man har flyttet kirurgiske funktioner fra Holstebro til Herning.
I Holstebro havde man for ganske kort tid siden både personale og lokaler på plads og alt fungerede aldeles fremragende,jeg taler af egen erfaring da både min hustru og jeg har været under kniven med godt resultat.
Det har jo også ført til at akutmodtagelsen i Holstebro er forringet i væsentlig grad.
Det er i mine øjne et forfærdeligt spild af skatteborgernes penge at bygge nyt i Herning når man lige så godt kunne have ladet overnævnte funktioner blive i Holstebro, når nu sygehuset i Herning på sigt, skal rives ned alligevel!!
Jeg kan ikke lade være med at sidde tilbage, med en fornemmelse af at Regionsrodet ikke altid , er klar over hvad der foregår rundt omkring på sygehusene i regionen,jeg tror heller ikke, at de helt ,er med på hvilke konsekvenser deres beslutninger har!!
Hvis dette ikke er tilfældet, så udviser man en kynisme og en ligegyldighed overfor en hel landsdel, som i mine øjne er skandaløs.
Som den ukuelige optimist jeg er, håber jeg at fornuften alligevel vinder til sidst!!!!
Torsdag d. 5. marts 2009
Helt uden hold
Skrevet af: Arne Nielsen, Bachsvej 13, 7500 Holstebro
Læserbrev.
Regionsrådsmedlem Ulla Fasting havde den 29. januar et indlæg i dagbladet Holstebro Struer, hvori hun argumenterede for et nyt storsygehus i Gødstrup.
Det syntes som om hun - ligesom regionsrådsformanden - slet ikke forstår, at den tanke er helt død.
Den drøm bliver aldrig til noget, og heldigvis for det.
Det eneste rigtige er, at udbygge både Herning og Holstebro sygehuse efter behov, og så udvirke et samarbejde mellem dem, som der tidligere har været.

Ulla Fastings argumenter for at bruge mange millioner til mursten, som i stedet burde anvendes til udvikling og erhvervelse af ny teknologi, er helt hen i vejret.
At nye sygehuse i sig selv er helbredende og giver et bedre miljø, er da vist en påstand damen henter lige ud af den bål luft.
Det er almindelig kendt - og burde være elementær viden for en sygeplejerske, selv om hun ikke har beskæftiget sig væsentlig med faget - at nye bygninger er svære at skabe et godt miljø i, og at det tager sin tid før den sunde atmosfære er til stede.
At personalet kan reduceres med 10-15% er også en udokumenteret påstand. Hvordan i alverden skulle man kunne reducere personalet ved at bygge nyt! En mulig reduktion i personalestaben kan kun ske ved teknologisk udvikling, det er ganske elementært og logisk tænkning.

Påstanden om, at hvis man bygger nyt, så slipper man for byggerod i mange år frem er også helt uden hold i virkeligheden.
Da man byggede det nye sygehus i Skejby, var man ikke færdig med den sidste del, før man påbegyndte ombygning af de første afsnit der stod færdige.
I et sundhedsvæsen hvor teknologien udvikler sig eksplosivt, vil der aldrig være statiske tilstande, heller ikke på sygehusene, der sker hele tiden ny udvikling, og forskningsresultater gør, at nye behandlingsformer, og dermed ind -og tilretning af sygehusene vil foregå til stadighed.

Der er ingen grund til at forsøge, at lokke ny ekspertise til Herning (Gødstrup) eller Holstebro ved at stille forskningsafdelinger i udsigt. Lad os udvikle begge sygehuse, så de er tilpasset behovet, og kan klare akutte situationer i nærområdet, og lad så byggedrømmene afløse af patientorienteret tænkning.
Lørdag d. 28. marts 2009
Ministerens besøg i Mejdal
Skrevet af: Hans Moth, Brynet 23, Mejdal, 7500 Holstebro
Nu er der gået en uge siden det legendariske møde i Mejdalhallen med ministeren for sundhed og hans tro væbner regionsformanden. Da vi forlod mødet var det med fornemmelse af vantro over, hvad vi havde været vidne til i de 1½ time. Først et oplæg fra Jacob Axel som ordstyreren kaldte ham. Det var vel nærmest en gentagelse af det såkaldte ekspertpanels forestilling om en fremtid med færre sygehuse, fyldt med specialister og ellers nogle akutbiler ude i oplandet. Dernæst et indlæg fra regionsformanden, men jeg har glemt, hvad han sagde.
Derefter en debat, som jeg ikke har glemt. Trods mange kontante, relevante enkle og for det meste ganske høviske spørgsmål, som forsamlingen ved klapsalver tilkendegav at være enige i, blev ministeren ophidset, nærmest irritabel over, at forsamlingen ikke bare takkede ham for belæringen om hans, regionens og eksperternes sundhedsmæssige lykkeland.
Med hævede arme bad han os om at lytte til ham.
Os, det vil sige et stort antal fremmødte med en gennemsnitsalder på langt over halvtreds, var ikke kommet for af en ganske ung og uerfaren minister at blive belært om helikoptere og akutbiler og fjerntliggende Skejbyer. I årtier er tilskadekomne fiskere og andre patienter blevet hentet af forsvarets helikoptere, og svære sygdomstilfælde er sendt videre til Aarhus og Rigshospitalet. Det ved vi godt. Vi var kommet for at fortælle ministeren, at vi, dvs. vestjyderne, var ret utrygge ved, at om føje år vil Holstebro Sygehus, der har betjent egnen siden 1895 og stadigvæk bliver betegnet som et af landets bedste, blive nedlagt og dets kunder vil for manges vedkommende få næsten 100 km til nærmeste sygehus. Og at vi er utrygge ved, at regionen støttet af de såkaldte eksperter vil placere et vestligt hospital i Herning, som ligger i Midtjylland og i udkanten af det område, det skal betjene.
. Men ved at pege på Herning som bedst egnet, viser eksperterne med ministerens godkendelse, at dømmekraften er sat ud af kraft, idet et hurtigt blik på et kort vil vise, at Holstebro nærmest er centrum i den egn, der dækkes af ca 250.000 individer, men man overser også, at udbygning af Holstebro end ikke er undersøgt. Når 5 eksperter kan tage så grusom fejl, tror jeg mere på vestjyderne end på eksperterne.
Når så elementære ting er holdt uden for beslutningen må ministeren finde sig i, at alle hans gæster griner. Undtagen Bent Hansen.
Næste gang Jacob Axel inviterer til møde om denne sag lover jeg at komme og lade være med at huje ad ham, hvis han til gengæld lover at sætte sig ind i de lokale forhold. Og optræde lidt mere som minister. Ordet kommer af latinske minor, der betyder tjener. Det er trods alt også vore penge fra Vestjylland, han skal fordele.
Og så håber jeg, at borgmesteren kan finde en større sal til os næste gang.


Venlig hilsen og på gensyn

Hans Moth
Mejdal.
Lørdag d. 28. marts 2009
Hvor er Ulla Fasting?
Skrevet af: Ole Buus Knudsen, P.O. Pedersensvej 10, 7500 Holstebro
Ulla Fasting du havde et læserbrev i dagbladet holstebro-struer hvor du skriver alt om gødstrup og at du ikke vil udbygge herning,kig så lige på forslaget om udbygning
af holstebro . i et læserbrev 3-2-09 efterlyser jeg nogle svar på hvad der er der er godt ved herning som holstebro ikke kan.nu vil jeg så lige høre hvor du har været henne,om du har været ude at grave efter nogle agumenter for din synspunkter for det har taget en rum tid hvor i ikke har hørt fra dig.jeg er da lige ved at tro om der skal sættes en eftersøgning igang hvis du stadig går ude og graver.vi venter spændt på at høre fra dig eller er det hele kun noget fordi du har nogle interesser eller det er en handel mellem viborg og herning?
Onsdag d. 4. marts 2009
Der sad to ”Vise Engle” på en sky.
Skrevet af: Jens Otto Nystrup, Hr. Knuds Vej 26, 7500 Holstebro
Eventyr eller virkelighed ? – Døm selv !

Hvad lavede de to engle på den sky? De sad såmænd og kikkede ned på Danmark – ja, faktisk sad de og kikkede direkte ned på en del af Danmark – på noget som danskerne kalder Region Midtjylland – et område som strækker sig som et bredt bælte midt over Jylland fra øst til vest eller omvendt. Midt i dette område har man opført en stor ny fin sal, hvor der engang imellem sidder 41 jyder og skal træffe store beslutninger på vegne af alle jyderne i denne Region. Derfor kaldes de Regionspolitikere og det er mennesker, som alle jyderne i Regionen har valgt til at træffe store beslutninger til gavn og glæde for ALLE jyderne i regionen. Alt det vidste de ”Vise Engle” godt – de var nemlig særdeles velorienterede om alt, fordi de jo havde det store forkromede overblik deroppe fra skyen. Alligevel sad de og kikkede forundrede på hinanden. Den ene kløede sig eftertænksomt i skægget – den anden rystede fortvivlet på hovedet. ”Hvad i alverden har de dog gang i dernede”?, udbrød de som med èn stemme. De siger de vil have en Region i balance – og vil så lave et nyt storhospital i eller omkring Herning – meget sært –
når nu alle argumenter – geografisk og eksperter fra Cowi – peger på en placering nær Holstebro eller i Holstebro – det som vi kender som Nordvestjylland. Hvad mon der skal til for at Bent Hansen med sin region ”sadler om” og erkender at placeringen i Holstebro er UNIK - vi har svært ved at få øje på et eneste argument herimod. Bynært, naturomgivelser og med adgang fra Ringvejen og med meget få huse, der skal rives ned. Regionshospitalet Holstebro blandt de allerbedste i hele Danmark og det sted hvor sundhedspersonalet – lægerne m.v. – meget gerne vil bosætte sig. I et demokratisk samfund er hensyntagen til mindretallet alfa og omega – så alene dette argument samt simpelt kendskab til geografien kan kun føre til en beslutning om en placering i Nordvestjyllands Holstebro eller et kvalificeret kompromis om opretholdelse af Akutfunktioner i såvel Herning som Holstebro. – Modificeret Akutfunktion kaldes det i Region Nordjylland(Thisted).
”Jeg tror de tænker sig om en ekstra gang” – sagde den ene vise engel – ”Tjaa – det vil nok være det fornuftigste der kunne ske” – sagde den anden vise engel.
Under alle omstændigheder sidder vi her på vores sky og ”kikker med” !!!
Mandag d. 2. marts 2009
Åbent brev til Helle Thorning-Schmidt og socialdemokraternes hovedbestyrelse
Skrevet af: Peder Bodeval Carlsen, Krunderupparken 17, 7500 Holstebro
Kære Helle Thorning Smith, vi har et stort problem i Nordvestjylland, som vi gerne vil have, at du og hovedbestyrelsen gør noget ved.
Anders Fogh Rasmussens VK- regering sidder på hænderne og gør intet for at stoppe afviklingen af Nordvestjylland. Det værste er, at et lille flertal i region Midt er ved at nedlægge vores sygehus i Holstebro. Hvor mærkeligt det end kan lyde, er der tilsyneladende ingen hjælp at hente til vores retfærdige kamp for at bevare Regionshospital Holstebro, som et fuldt udbygget akuthospital. Mange tusinde borgere fra Lemvig, Struer og Holstebro har kæmpet og kæmper stadigvæk for et ordentligt sygehusvæsen i en rimelig afstand for vores bopæl. VK- regeringen har påtvunget os en kommunal- og regionalreform, som stedse har gjort Nordvestjylland til et stort mindretal. Vi bliver trådt på af flertallet i Region Midtjylland, som har sørget godt for sig selv i Viborg, Herning, Horsens, Randers og Århus.
Bent Hansen(den dårligst socialdemokrat i mands minde) er ligeglad med vores synspunkter i Vestjylland, uanset hvad der kommer frem fra eksperter og konsulentrapporter, skal planen, der i hvert tilfælde sikrer en udbygning af Viborg Sygehus, gennemføres. Hvorfor er det egentlig så smart at udbygge Viborg Sygehus, der ligger inde midt i byen og som skal bygges endnu højere, end det er i forvejen?
Kan det tænkes, at Anders Fogh Rasmussen har en finger med i det spil? AFRs hjemegn, Skals ligger jo som bekendt ikke langt fa Viborg!
Sundhedsministeren Jacob Aksel Nielsen lytter desværre mest til Bent Hansen, som på papiret ellers er socialdemokrat. Sundhedsministeren burde måske hellere lytte til de gode folk fra Vestjylland, som ikke kun vil mele deres egen kage. Foghs paroler er flotte, men det er noget bragesnak, ”Danmark i balance” og ”et sundhedsvæsen i verdensklasse”, det klinger hult i Vestjylland.

Region Midtjylland er gået alt for langt i forhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, der burde være to fælles akutmodtagelser i det gamle Ringkøbing Amt, nemlig både i Holstebro og Herning. Det gamle Ringkøbing Amt dækker 1/3 af region Midtjylland og på grund af de store afstande og dårlige veje, kan vi ikke stille os tilfreds med kun et akutsygehus i Herning eller Gødstrup. Den foreliggende ”akutsygehusplan” må forkastes og region Midtjylland må nedlægges, inden den har ødelagt alt for meget for os i Nordvestjylland. Et demokratisk land som Danmark har ikke brug for et politisk misfoster som regionerne, der ikke kan udskrive skat og ikke selv kan fastlægge serviceniveauet og dermed stå til regnskab overfor borgerne. VK -regeringen har lovet os et ”sundhedsvæsen i verdensklasse”, men det har lange udsigter på grund af mia. – besparelser på de offentlige sygehuse, og fordi region Midtjylland hellere vil stable mursten end skaffe læger og sygeplejersker til de gode offentlige sygehuse, som vi har i forvejen.

Hvis landet skal bringes demokratisk på fode igen, må der endnu en strukturreform til. En kommunalreform med mere vægt på en decentrale struktur og ikke den ”betoncentralisme” som regionerne er udsprunget af. Den kommunale frihed skal tilbage, VK –regeringen opfører sig som stalinistiske sovjetrussere udfra parolen; tillid er godt men kontrol er bedre. Når vi kommer til magten, skal socialdemokraterne give de danske kommuner styrke, handlefrihed og økonomisk råderum, der sætter dem i stand til at yde den nødvendige service på alle borgerrelevante områder.

Man fristes dog til at tro at partiet Venstre har en skjult dagsorden om ”Minimalstat Version 2.00” , der skal indføres af bagvejen med brug af ”nyttige idioter”, som Bent Hansen fra Socialdemokratiet. B.H. tænker ”bare jeg sikrer Viborg Sygehus, så skidt være med at der ryger et par nordvestjyder sammen med Holstebro Sygehus, jeg gør jo bare hvad Sundhedsstyrelsen (VK-regeringen), beder mig om”. Faktisk som en marionetdukke, som en anden Pinocchio dingler Bent Hansen fra Anders Fogh Rasmussens hånd. Resultatet er, at det offentlige sygehus bliver ringere og ringere, men kom med din private sygeforsikring, så står der en plads klar til dig på et førsteklasses privat sygehus. Udviklingen er sat i gang af VK- regeringen, langsomt men sikkert, det amerikanske sygehusvæsen ind af bagdøren.
Jeg vil anmode om, at Socialdemokraternes hovedbestyrelse overvejer at ekskludere Regionsformand Bent Hansen af partiet for partiskadelig virksomhed. BH er udemokratisk, utroværdig og slet ikke på linie med den sundhedspolitik som Folketingsgruppen kæmper for. Bent Hansen er flere gange offentligt gået direkte imod vores sundhedsordfører Jens Peter Vernersen og partiets sundhedspolitik. Den måde, som Bent Hansen agerer på, er til stor skade for vores mulighed for at vinde de kommende valg, både kommunalvalg, regionsvalg og folketingsvalg. Regionformanden må sættes på plads, hovmod står for fald. Er socialdemokraterne i partiets ledelse ligeglade med et muligt katastrofevalg i Vestjylland? Er 100.000 borgere i Vestjylland ikke værd at regne med?

Socialdemokraterne har et smukt symbol i den røde rose, men som bekendt kan en rose få et vildskud. Et vildskud bærer ingen blomster og tager kraften fra den rigtige rose. Vildskuddet skal rykkes fra rosen ved roden; Bent Hansen er et vildskud.

Med venlig hilsen Peder Bodeval Carlsen.
Mandag d. 23. februar 2009
Åbent brev til finansminister Lars Lykke Rasmussen og sundhedsminister Jacob Aksel Nielsen. / regionsrådsmedlem Ulla Fasting
Skrevet af: Robert Thode, Sarpsborgparken 36, 7600 Struer
Tillad mig denne henvendelse som skal ses i lyset af den seneste melding om den nye sygehus struktur. At der er i de midt - og østjyske områder bliver tildelt økonomiske midler i rigt mål kan vi her i det vestjyske have svært ved at forlige os med, når det har den indlysende og ubehagelige konsekvens at 100.000 medborgere i vest - nordvest Jylland efterlades i en særdeles sårbar situation. Vort vel fungerende Holstebro Sygehus har mistet sin Akut Modtagelse, med det til følge, at akut patienter må ud på en ekstra køretur på mellem 60 og 90 minutter, for at komme til behandling i Herning.

På vegne af 100.000 medborgere beder vi derfor om at få genåbnet Akut Modtagelsen på Holstebro Sygehus. Med lokal industrier som jernstøberi, skader med landbrugsmaskiner, komplicerede fødsler, fiskerflåden med tilhørende serviceindustrier, hjerneblødning, færdselsuheld m.m.m. kan alvorlige uheld ske når somhelst . Det er derfor urimeligt, og hensynsløst , at patienter fra eksv. Thyborøn, Thorsminde, Thyholm , Lemvig og andre steder vest -ude skal køre direkte forbi Holstebro Sygehus for at komme til hastebehandling i Herning. Det er mere end een gang vel dokumenteret at køretid øger dødisrisikoen.

Vedr. nævnte geografier drejer det sig helt konkret og i bedste fald - om unødig køretid på fra 60 til 90 minutter. Det betyder at sundhedsministerens løfte om "højst 30 minutter til nærmeste Akut Modtagelse " ikke har en jordisk chance for realisering.

Derfor spørges der: Er det helt umuligt at vække til forståelse for 100.000 medborgeres frustration og frygt for den nærmeste fremtid. Planer om specielle ambulancer med narkose og speciallæger, helikoptere ligger så langt ude i fremtiden, at disse argumenter ikke bør indgå i debatten om "her og nu" behovet for Akut Modtagelsen på Holstebro Sygehus.

Til Ulla Fasting vil jeg sige til hendes bemærkning i dagens avis, ordret gengivet: "Det er tid at bygge nyt sygehus nu". Javel, Ulla Fasting, - men vi er altså et nogle stykker som ikke kan vente 10-15 år på din Gødstrup-drøm. Det ville være ganske positivt om du ville bidrage til at vi her i vort fælles område kan blive hørt og forstået, så hvorfor ikke hjælpe lidt til med nogle realistisk tiltag som der - desværre - kan blive brug for den dag i morgen.
Lørdag d. 28. februar 2009
Cirkus Sygehusstruktur kommer igen til byen
Skrevet af: Jens Hornshøj, Uhresøvej 25, 7500 Holstebro
Den 1. februar sker der igen ændringer i sygehusstrukturen i vestjylland. Denne gang er det skadestuen der ændrer visitationsretningslinier. Hvis man har fulgt debatten er man efterladt med det indtryk, at det kun er i tidsrummet 22-08 at der sker ændringer. Større skader i dette tidsrum skal til Herning Sygehus, mens man fortsat vil behandle mindre skader i Holstebro ved de specialuddannede behandlersygeplejersker, med lægelig backup fra lægevagten. Men i en skrivelse fra 15. december vedrørende visitationsretningslinier for skadestue og akutte ortopædkirurgiske patienter fremgår det at ændringerne er mere omfattende.

I teksten lyder det "Patienter til akut ortopædkirurgisk indlæggelse visiteres hele døgnet rundt til Regionshospitalet Herning med undtagelse af collum femoris patienter (hoftebrud), som alle skal visiteres til Regionshospitalet Holstebro". Længere ned i teksten lyder det: "Skadestuepatienter visiteret til Regionshospitalet Holstebro, som ved nærmere udredning kræver indlæggelse, overføres hele døgnet til Regionshospitalet Herning." Set i lyset af de sidste års funktionsnedlæggelser på Holstebro Sygehus, til fordel for Herning Sygehus, ligner de ovenstående ændringer en naturlig fortsættelse i afviklingen af Holstebro Sygehus. Men ændringerne i skadestuevisitationen giver også anledning til spørgsmål.

Hvis der ikke er ortopædkirurgisk lægebemanding i Holstebro i tidsrummet 22-08, hvem skal så modtage de collum femoris patienter (hoftebrud) som kommer i dette tidsrum? Og hvis det viser sig at hoften ikke er brækket men i stedet gået ud af led, hvem skal så sætte hoften på plads?

Der er altså stadig store ubesvarede spørgsmål vedrørende implementeringen af visitationsændringerne. Disse spørgsmål er angiveligt blevet omtalt som små kanter, der bare skal pudses af. Men taget i betragtning at ændringerne skal træde i kraft om mindre end 3 uger, kunne man som borger være fristet til snart at udbede svar.

Venlig hilsen
Læge
Jens Hornshøj
Onsdag d. 18. februar 2009
“Hvad gør Gade og Tørnæs?”
Skrevet af: Peder Bodeval Carlsen, Krunderupparken 17, 7500 Holstebro
Anders Fogh Rasmussens VK- regering sidder på hænderne og gør intet for at stoppe afviklingen af Nordvestjylland.

Det værste er, at et lille flertal i region Midt er ved at nedlægge vores sygehus i Holstebro. Hvor mærkeligt det end kan lyde, er der tilsyneladende ingen hjælp at hente til vores retfærdige kamp for at bevare Regionshospital Holstebro, som et fuldt udbygget akuthospital. Mange tusinde borgere fra Lemvig, Struer og Holstebro har kæmpet og kæmper stadigvæk for et ordentligt sygehusvæsen i en rimelig afstand for vores bopæl. VK- regeringen har påtvunget os en kommunal- og regionalreform, som stedse har gjort Nordvestjylland til et stort mindretal. Vi bliver trådt på af flertallet i Region Midtjylland, som har sørget godt for sig selv i Viborg, Herning, Horsens, Randers og Århus.

Bent Hansen(den dårligst socialdemokrat i mands minde) er ligeglad med vores synspunkter i Vestjylland, uanset hvad der kommer frem fra eksperter og konsulentrapporter, skal planen, der i hvert tilfælde sikrer en udbygning af Viborg Sygehus, gennemføres. Hvorfor er det egentlig så smart at udbygge Viborg Sygehus, der ligger inde midt i byen og som skal bygges endnu højere, end det er i forvejen? Kan det tænkes at Anders Fogh Rasmussen især har villet gavne sin egen hjemegn, Skals ligger jo som bekendt ikke langt fra Viborg?

Vi er i Holstebro kommune så heldige at have to ministre i Foghs regering. Den ene minister er mere populær end den anden, men har vi nogen gavn af dem?, bortset fra at de betaler kommuneskat som alle andre? Det var ellers nærliggende at tro at de to ”Holstebro ministre” kunne tage en snak med deres kollegaer i regeringen. Hvad nu hvis Søren Gade og Ulla Tørnæs forsøgte sig lidt udenfor deres egen ressort og forklarede vigtigheden af vores sag, det kunne vel ikke skade.

Sundhedsministeren Jacob Aksel Nielsen lytter desværre mest til Bent Hansen, som på papiret ellers er socialdemokrat. Sundhedsministeren burde måske hellere lytte til de gode folk fra Vestjylland, som ikke kun vil mele deres egen kage. Foghs paroler er flotte, men det er noget bragesnak, ”Danmark i balance” og ”et sundhedsvæsen i verdensklasse”, det klinger hult i Vestjylland. Har de tre Venstre borgmestre i Lemvig, Struer og Holstebro ingen venner i den borgerlige regering? De tre Venstre-borgmestre har ikke til dato leveret et eneste resultat til gavn for Vestjylland, så forbindelseslinierne til regeringen Fogh Rasmussen er vist ikke meget værd.
Der er noget tragikomisk over, at folketingsmedlemmer fra Venstre og Konservativ Folkeparti valgt i Vestjylland har så lidt indflydelse på den politik, som VK- regeringen har ført i 7 lange år. Søren Gade har fået mange stemmer i Holstebro, men har ikke leveret så meget som 5 meter motorvej mellem Herning og Holstebro. En rask lille regeringsrokade med den populære Søren Gade som trafikminister er måske vejen frem for Nordvestjylland. Bedre er det ikke med udviklingsminister Ulla Tørnæs, hun kunne passende smykke sig med titlen afviklingsminister for Vestjylland.

Min opfordring til de gode borgere i Vestjylland er at de stemmer med fødderne, Venstre og Det konservative Folkeparti fortjener ikke en eneste stemme fra hverken Lemvig, Struer eller Holstebro.
Vestjylland har brug for en bedre politik, ”It is time for Change”.
Fredag d. 13. februar 2009
Kan staten gøre det bedre?
Skrevet af: Bent Kruse, Rolighedsvej 4, 7600 Struer
Jeg har indtil nu ikke deltaget i debatten om et vestjysk sygehus, beliggende i Midtjylland. Det sy-nes jeg så mange andre har gjort på udmærket vis.

Når jeg nu giver min mening til kende, er det fordi flere giver udtryk for, at regionerne bør nedlæg-ges og sygehusene overtages af staten. Altså af skiftene ministre. Her står jeg af. Hvordan kan nogle tro, at det skulle blive bedre? De to sundhedsministre vi indtil nu har haft, under den nye reform, med regioner i stedet for amter, har da på intet tidspunkt vist, at de vil gøre tingene bedre.

Vi har lige hørt den nuværende sundhedsminister sige, at der vil være hvide pletter på kortet, og som kompensation for færre akutmodtagelser, kan vi få sundhedscentre bemandet med praktiseren-de læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedspersonale. Hvis filosofien med at samle akutfunktionerne på få sygehuse, er at have stor ekspertise tilstede til alvorligt syge og kvæstede, kan de nævnte sundhedscentre næppe være et alternativ, i netop de alvorlige tilfælde. Slet ikke uden for de tidspunkter, hvor sundhedscentrene ikke er lægebemandede.

Til gengæld vil sundhedscentrene uden tvivl være til stor gavn i det daglige sundhedsarbejde, ikke mindst i en tid, hvor det bliver svært at skaffe læger til yderområderne.

De mange smukke ord om fuldt udstyrede lægebemandede akutambulancer, der hele døgnet skal være til rådighed alle steder i yderområderne, er der næppe mange der tror på. Heller ikke de kan erstatte de færre akutmodtagelser.

Ambulancehelikoptere lyder lige så utopisk.

Konklusion: Hvem tror på et statslig sygehusvæsen bliver til gavn for os i de tyndt befolkede områ-der? Jeg gør ikke.
Fredag d. 13. februar 2009
Åben brev til Regionspolitikker Hr. Poul Dahl
Skrevet af: Villy Mølgaard Jensen, Sarpsborgparken 34, 7600 Struer
Svar til Regionspolitikker Hr. Poul Dahl, (PD), Kjellerup (V), på læsebrev i Bergske Dagblad torsdag den 12.02.2009, under overskriften, "Det er nu der skal kæmpes".

PD er blevet en flittig læsebrevs skribent i De Bergske Blade, og det glæder os, men jeg har PD mistænkt for en tidlig start på valgkampen til henhv., EU til juni, og til Regionsrådet til november.

I flere af dine læsebreve har du flere gange skrevet indlæg som viser, at du absolut IKKE ved hvad der reelet foregår i og omkring Region Midt og Deres hospitaler og slet ikke for den vestlige del.

PD skriver således i sit seneste læsebrev, (citat start): "Det skal derfor fortsat være min anbefaling, at Skejby og et nyt tilsvarende superhospital i Vest, sammen med et effektiv og moderne Præ-hospital beredskab, skal være borgernes garanti for den bedst tænkelige behandling i tilfælde af akutte livstruende sygdomme eller ulykker. Et akutberedskab, der sammen med et antal moderniserede "borgernære" hospitaler og sundhedscentre skal skabe en region, der på sundhedsområdet er både i balance og i verdensklasse" (Citat slut).

Kære hr. Poul Dahl:
Ovenstående indlæg får mig til at stille dig følgende spørgsmål, med tilhørende kommentarer:

1: Hvor mener du det omtalte superhospital skal placeres, idet du skriver om et nyt superhospital VEST?, (Gødstrup er Midtjylland),

2: Hvordan kan du, som valgt politikker for hele Region Midt, se på at sygehusledelsen vest har lukket akutmodtagelsen incl. lægebemandet skadestue på Holstebro sygehus, og dette uden først at sikre den livsvigtige Præ-hospitale indsats i den nordvestlige del af Regionen Midt.

Der er nu ikke længere "lige adgang for behandling og akuthjælp" for borgerne i Region Midt, nordvestlige del.

3. Du taler om "borgernære" hospitaler og sundhedscentre, hvad mener du med dette?,

Lige nu er sygehusledelse Vest jo i fuld gang med at nedlægge Holstebro sygehus, som er vores borgernære hospital i nordvest,

4. Du taler om "sundhedsområde i balance og i verdensklasse", Hvad mener du med det??.

Lige nu oplever vi borgere kun forringelser på forringelser af vores sundhedsvæsen, og det er absolut provokerende overhovedet at tale om "et sundhedsvæsen i verdensklasse". Det er kun Jer politikere der tror på dette.

I politikere i Region Midt har ikke format overhodet til at løse den stillede Regionale opgave på sundhedsområdet, det har vi borgere tydeligvis været vidne til i de seneste par år.

Den "afvikling" af sundhedsvæsenet vi borgere her i Nordvest har oplevet det seneste år gør desværre det indtryk, at vi borgere ikke mere tror på, eller på nogen måde har tillid til, at i politikere i Regionsrådet Midt kan eller vil kunne varetage borgernes sikkerhed eller sundhed, samt sikre en hurtig akut behandling, hvis eller når borgere rammes af ulykke eller alvorlig sygdom.

Hvis det er gået Hr. Poul Dahl's øre forbi, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi borgere i den vestlige del af Region Midt kæmper for de samme retigheder som borgerne i midt- og østjylland har, nemlig lige adgang til behandling og hurtigt akut hjælp, og dermed et "borgernær" hospital med fuldt operationel akutmodtagelse og lægebemandet skadestue, (Holstebro Sygehus).
Fredag d. 13. februar 2009
Drømmen om Gødstrup
Skrevet af: Hans Moth, Brynet 23, 7500 Holstebro
Uvist af hvilken grund har Fru Ulla Fasting fra Sevel en drøm om et fremtidigt stort hospital i Gødstrup. Da hun er sygeplejerske, skulle man tro, at hun har noget at have sin drøm i. Det er noget med skove og søer til glæde for patienterne.

I virkelighedens verden hedder storhospitalet foreløbig Skejby. Der er ingen tvivl om, at i Skejbys forskellige specialafdelinger bliver man undersøgt og behandlet af kyndige folk, som ikke kan lastes for stedets arkitektur og omgivelser, som er bygget til at indeholde mange specialafdelinger.

Men er man patient og har man vinduesplads på en to – sengs stue og kikker ud ad vinduet, ser man nabofløjens røde mursten og vinduer og lidt himmel. Ham uden vinduesplads ser ingenting. Går man til vinduet kan man om dagen se noget græs, tre får i stentøj, nabofløjen og lidt mere himmel. Til den anden side en anden fløj, noget græs og nogle buske. Trænger man til motion følger man blot gangen og støder på en central korridor. Den er endeløs. Langt borte ses mennesker på størrelse med Barbiedukker. Undervejs overhales man af portørernes elsættevogne med en patient i en seng eller nogle containere med vasketøj på slæb.

Det er da industrielle omgivelser, som mange fabrikker i dag har lavet meget kønnere. Er det det, fru Fasting drømmer om?

Hvis fru Fasting og hendes meningsfæller frigjorde sig fra deres tvangstanker og så på de nu kendte muligheder for udvidelser i Holstebro, ville de se, at der her kan bygges et hospital med de afdelinger, man mener der er brug for i Vestjylland. Og som er bynær og alligevel har de omgivelser, som fruen drømmer om. Men det er vel for meget forlangt.
Fredag d. 13. februar 2009
Ekspertvælde
Skrevet af: Hans Moth, Brynet 23, 7500 Holstebro
Debatten om Regionens sygehuse vil ingen ende tage. Og det er ikke så ejendommeligt, for der kommer ustandselig nye oplysninger frem, som underbygger så det ene og så det andet.
Det seneste nye er oplysningen om, at det såkaldte ekspertudvalg slet ikke har set Holstebro Sygehus og vurderet dets anvendelighed i en fremtidig sygehusstruktur. Hvem der har ansvaret for det, står temmelig uklart. Der er flere instanser, der må have røde ører. Holstebro Regionshospitals ledelse, Holstebro Byråd og hermed bl.a. Venstres gruppe i byrådet, Regionsrådet og hermed også Venstres gruppe i dette råd. Og så er der naturligvis Holstebro Kommunes Planchef, Søren Hemdorf, der hele tiden må have vidst, at der var plads til en betydelig udvidelse af Holstebros Sygehus. Men det har han holdt for sig selv. Og så er der naturligvis Regionsrådets formand og kredsen omkring ham, som har deres egen plan for Holstebro.

Barmarksprojekt...
Den nye oplysning om, at der er 54.000 kvm, ca. 10 tdl, der kan frigøres til hospitalsbyggeri lige ved det gamle sygehus fremkalder det naturlige spørgsmål, hvorfor den beliggenhed ikke var placeret som nr.1 på kommunens forslag til Regionen sidste år. For det var vel ikke en bunden opgave, at det skulle være et barmarksprojekt.
Den 26 nov. 2008 kom ”Ekspertudvalgets” rapport om Regionernes sygehuse. Og i fortsættelse heraf fordeltes de første penge. Masser af penge til Skejby og ingenting til Gødstrup. Så vidt så godt. Så skulle man tro, at såvel Herning som Holstebro kunne leve videre. Men eksperterne vil have nedsat antallet af hospitaler, og de finder Herning velegnet til udbygning uden også at have set på Holstebro. For vi stakler, der har prøvet både Herning og Holstebro er det jo ret uforståeligt, da Herning Sygehus er en ret rodet affære, tilsyneladende helt uden udvidelsesmuligheder.

Forklaringen får man ved at nærlæse udvalgets rapport. Der er for Midtjyllands vedkommende nogle skemaer med tal og prognoser, som er afskrift af regionens egen årsopgørelse. Så er der rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som er baseret på materiale indsendt før 1. maj 2008. Materiale, der kun kan fås fra regionerne. Altså oplysninger, der passer i Regionens kram.

Sundhedsstyrelsen mener ikke der er behov for to fælles akutsygehuse...

Læs hele indlægget under tekster / indlæg fra borgere.
Torsdag d. 12. februar 2009
Hospitalsplanen – vision eller fantasi?
Skrevet af: Poul Dahl, Regionsrådsmedlem, Stendalvej 10, 8620 Kjellerup
”POUL DAHLS DRØM ER UREALISTISK”. Det er overskriften på dagens leder i Viborg Folkeblad den 28.januar 2009. En leder, hvor chefredaktør Lars Norup i samme avis og på samme side har valgt at bringe et debatindlæg af mig, hvor jeg kommenterer Regeringens fordeling af de første 15 af i alt 25 planlagte hospitalsmilliarder til Regionerne.

Når det gælder det samlede fremtidige sundhedsvæsen for Region Midtjylland, har jeg fra begyndelsen klart givet udtryk for mine personlige visioner, og jeg anerkender chefredaktør Lars Norups ret til at være uenig, og selvfølgelig også hans ret til at udtrykke sin uenighed i sin egen avis.

Jeg er da også selv tilfreds med, at Lars Norups avis som altid giver mig mulighed for at komme til orde i en debat om et emne, der har så stor betydning for os alle.

Min egen overskrift for mit læserbrev var, ”HOSPITALSPLANEN – DET ER NU, DER SKAL KÆMPES”. En overskrift Lars Norup har valgt at ændre til, ”LOKAL POLITIKER SKUFFET OVER INVESTERING I VIBORG”.

I mit læserbrev gentager jeg bl.a. min vurdering af behovet for et nyt hospital i den vestlige del af Regionen, men i min afsluttende konklusion understreger jeg samtidigt, at der fortsat skal kæmpes for at bevare de lokale hospitaler.

Det har Lars Norup udlagt til at være en modstand mod investeringer i Regionshospitalet i Viborg, og at jeg, med mit ”nye fantasifoster af et megasygehus som skal bygges på en mark i Gødstrup”, som han udtrykker det, vil tvinge ”de bedst kvalificerede udviklere” væk fra Østjylland og ud på landevejene. Eller hvad der efter Lars Norups opfattelse er endnu værre, at Regionens ”kvalificerede medborgere” kunne få den tanke, at det skulle være muligt at bosætte sig uden for Århus.

Nu skal jeg ikke her kunne sige, om Viborg efter Lars Norups opfattelse hører til Århus området, men jeg skal gerne gentage, at jeg, ud over mine visioner om et nyt moderne hospital i den vestlige del af Regionen, bestemt også har en vision om at få en erhvervsmæssig udvikling i Regionen, der betyder, at det også vil være godt at bosætte sig vest for Århus.

Ud over at det vil gavne og glæde de mange medborgere vest for den jyske højderyg, tror jeg faktisk på, at det også vil vise sig at være til gavn og glæde for borgerne i hele regionen, heri medregner jeg både Viborg og Århus.
Torsdag d. 12. februar 2009
Hospitalsplanen - Det er nu der skal kæmpes.
Skrevet af: Poul Dahl, Regionsrådsmedlem, Stendalvej 10, 8620 Kjellerup
Ved brev af 26.januar 2009, underskrevet af Finansministeren og Sundhedsministeren, har regeringen meddelt Region Midtjylland et ”foreløbigt tilsagn” om 7,5 milliarder kroner til nyt hospitalsbyggeri i Regionen. Foreløbigt, fordi tildelingen sker på betingelse af, at Regionen nøje følger den såkaldte ”ekspertpanels” allerede afgivne indstilling til regeringen.

Ved et nærmere studie af ekspertpanelets rapport og anbefaling, må jeg personligt konstatere, at man tilsyneladende er kommet frem til den samme overordnede konklusion, som jeg selv kom frem til allerede for to år siden. Her udtrykte jeg bl.a., at der i Region Midtjylland fremover kun skal være to ”Fælles Akutcentre”.

Forskellen mellem ekspertpanelet indstilling, og det jeg skrev i foråret 2007 er alligevel både overraskende og skuffende. Af uforklarede årsager anbefaler ekspertpanelet, at hospitalet i Viborg skal være den ene af de to Fælles Akutcentre, mens det var, og fortsat er, min klare personlige holdning, at vi har brug for et helt nyt og moderne hospital i den vestlige del af Regionen.

Det skal derfor fortsat være min anbefaling, at Skejby og et nyt tilsvarende superhospital i vest, sammen med et effektivt og moderne Præ-hospital beredskab, skal være borgernes garanti for den bedst tænkelige behandling i tilfælde af akutte livstruende sygdomme eller ulykker. Et akutberedskab, der sammen med et antal moderniserede ”borgernære” hospitaler og sundhedscentre, skal skabe en Region, der på sundhedsområdet er både er i balance og i verdensklasse.

Med regeringens seneste udmelding til regionen, har jeg alligevel stor forståelse for, at borgerne må undres over, hvorfor de nu i to år, på kraftig opfordring, har deltaget så aktivt i udarbejdelsen af planerne for fremtidens sundhedsvæsen i deres region. Og jeg deler også den skuffelse mange af mine kollegaer i Regionsrådet nu må føle oven på denne klare underkendelse af deres hidtidige indsats.

Jeg anerkender imidlertid regeringens beslutning om den massive investering i sundhedsvæsenet, og jeg vælger også at tro på, at regeringen mener det, når man siger, at man med denne første foreløbige tildeling af økonomiske rammer ikke har til hensigt at detailstyre Regionens planer.

Som jeg så ofte har udtrykt det: ”Politik er ikke et spørgsmål om at ha` ret, men om at få ret”.

Derfor er der bestemt ikke grund til nu at kaste håndklædet i ringen, hverken når det gælder kampen for at bevare de lokale hospitaler, eller Regionsrådets kamp for et nyt ”Superhospital” i vest.
Søndag d. 8. februar 2009
Sygehusplacering
Skrevet af: Aksel Gade, Klitvej 4 Husby, 6990 Ulfborg
Jeg har svært ved at forstå hvis ansvarlige politikere kan lukke Holstebro Sygehus, og dermed lade tusinder af borgere i stikken hvad angår afstand til nærmeste Hospital.

Det er liv vi snakker om. Såfremt vi nu snakker om udbygning af eksisterende sygehuse må det pinedød være enten Holstebro alene, eller både Holstebro og Herning. Til de politikere der tænker lokal og bruger masser af energi på lobbyisme: Se dog at komme ud af jeres lille "osteklokke" og tag de faglig rigtige beslutninger, det er mennesker (og deres liv) det handler om.
Torsdag d. 5. februar 2009
Så fat det, dog…
Skrevet af: Harald C. Schrøder, Østerbjerg 27, 7620 Lemvig
Nordvestjylland får hverken sygehus, motorvej eller nogen form for støtte til erhvervsudvikling. Så fat det dog!

Skiftende regeringer og folketinget har siden 1980´erne arbejdet på at centralisere udviklingen omkring det store motorvejs-H (motorvej fra Sverige over Sjælland, Femern Bælt til Tyskland, E45 motorvejen gennem Østjylland til grænsen samt den tværgående motorvej Sjælland-Jylland.
Erhvervsudviklingen er planlagt til at foregå langs bemeldte motorveje og ved at samle befolkningskoncentrationen ved landets universitetsbyer primært Århus, Odense og København bliver det nemmere og billigere at lave mere miljø-rigtige trafikplaner for den kollektive trafik til glæde for højtuddannede akademikere og velhavere.
“Husk på Lars, Vestjylland stopper ikke ved SAS Arena”, sagde Skjerns daværende borgmester Viggo Nielsen (V) til Hernings unge borgmester, partifællen Lars Krarup, da denne på et opstillingsmøde til regionsrådet argumenterede for Herning som centrum for udviklingen i Vestjylland.
Så fat det dog: Udviklingen sker i Østjylland med en vestlig linje Vejle-Herning-Viborg.

Udviklingen stopper ved SAS Arena!

Kan I se de hvide pletter?
Danmark er ikke et U-land eller en kommunistisk diktaturstat, hvor hele befolkningsgrupper tvangsflyttes for at fremme en bestemt udvikling. Den anvendte metode er anderledes raffineret. Ved at undlade at bruge ressourcer på udkantsområderne (den såkaldte rådne banan) affolker man områderne. De unge flytter østpå og vender ikke tilbage, fordi der ingen udvikling er.

Redaktør Lars Kamstrup, Folkebladet Lemvig, stiller i en leder den 28. Januar spørgsmålet: Kan man ikke se De hvide pletter? Redaktørens spørgsmål gælder danmarkskortet for sygehuse, hvor prikkerne geografisk er samlet. Nogle steder tæt og et enkelt helt hvidt uden prikker nemlig Nordvestjylland.
Man er beslutningstagere og rådgivere, og de kan sagtens se de hvide pletter, men i deres optik bor der kun få mennesker i området. Politikerne bruger i festtaler flotte ord om et lands sammenhængskraft og et land i balance. Men de lader det blive ved ord, for 30.000 nordvestjyder betyder stemmemæssigt intet. Samme holdning havde Venstre, da partiet gik fra højskole-Venstre til handelsskole-Venstre, fordi landmændene ikke længere var den tungeste vægt på erhvervs-vægtskålen.

Ja, hvad betyder en skøn natur?
Jo, Vestjylland fra Thy i nord til Vadehavet i syd er udlagt til naturområder og dermed rekreative områder for turister og andet godtfolk fra syd og øst. Kun nogle få personer bliver tilbage til servicering af de fremmede. Det er den skjulte dagsorden for fremtidens Vestjylland.
Erhvervsudvikling og uddannelse foregår i Østdanmark. Vestjylland er udtænkt som området, hvor travle folk fra syd og øst kan hvile ud i den herlige vestjyske natur.
Med få fastboende mennesker behøver beslutningstagerne ikke bruge penge på sygehuse, lægeambulancer eller andet isenkram. Et par ambulancer bemandet med efteruddannede reddere er tilstrækkelig til at klare opgaven med præhospital indsats. Udgiften til en lægehelikopter har samme facit som Bent Hansens forhandling med redningskorpset Samariten: Spild af penge.

For øvrigt betyder præhospital indsats indsatsen før patienten når sygehuset eller mere frit oversat: Sørg for at holde tilskadekomne i live så længe som muligt og helst helt frem til sygehuset. Patientens tilstand efter en god times kørsel på landevejen betyder mindre. Og skulle vedkommende afgå ved døden eller få et liv som grøntsag, så er det kun en vestjyde, som frivilligt har bosat sig derude med kendskab til den risiko, det er.

Se, det byder vore politikere af alle kategorier og tilhørsforhold os med fuldt overlæg, selv om de siger noget andet

Så fat det dog!

p.s. En række regionsmedlemmer vil have storsygehuset placeret i Aulum. En sådan placering er ikke bedre end Gødstrup eller Herning. Kun et er tilfredsstillende nemlig et akutsygehus i Holstebro.)
Hvor vil jeg så hen med det? Hvad så med Vestjylland og specielt Nordvestjylland?
Torsdag d. 5. februar 2009
Afstand til Akuthospital har betydning.
Skrevet af: Kiss Plougmann, Fjordvænget 9, Thorsminde, 6990 Ulfborg
For kort tid siden læste jeg i Jyllandsposten et indlæg fra en dame i Kolding, som fortalte at hendes mand havde stærke smerter i ryg og mave.Vagtlægen tog ingen chancer, tilkaldte Falck og kontaktede Kolding sygehus som gjorde klar til opration.

Diagnosen var brud på den store Hovedpulsåre aorta, bughulen fuld af blod meget kritisk situation, men dygtige læger klarede situationen. Damen skrev: det skal tilføjes, at vi bor kun 12km. fra Kolding sygehus, godt det ikke var 112km.
Lige nøjagtig, for havde der været lige så langt, som vi her ude Vestfra får, hvis Bent Hansen kommer til at bestemme, så kunne lægerne være nok så dygtige, for så havde manden været død.

Afstanden har selvfølgelig betydning, uanset Bent Hansens akutbiler helikopterplaner. Igen: Herude i Thorsminde vil ambulancen være fremme før helikopteren, selv om den er 31km. væk i Lemvig. Vagtlægen kan vi risikere er op til 73 kilometer væk.

VI MÅ ARBEJDE HÅRDT
Derfor skal vi have akuthospital i Holstebro, om de også skal have et i Herning må være op til regionspolitikerne, men jeg kan da ikke se, at herninggenserne har længere til Holstebro end omvendt.

Vi må arbejde hårdt, ligeså hårdt som Leif Hornshøj Holstebro og hans medarbejder gør, for vi vil ikke finde os i mere her i Vestjylland, bægeret er fyldt, ogvi flere ind i regionsrådet her fra det vestlige fra Region Midt.

En stærk sundhedssektor er at foretrække, men så skal den vel også gælde for os alle på en eller anden facon. afstanden er der jo, og derfor må politikerne i Region Midt ompriotere.

Første runde er en fallit erklæring!
Torsdag d. 5. februar 2009
Et sundhedsvæsen for patienternes skyld?
Skrevet af: Lisbeth Riisager Henriksen, cand.mag., sekretær og kommunikationsmedarbejder, Dr. Margrethes Vej 2B, 3.th.,, 8200 Århus N
Det danske sundhedsvæsen har i de senere år gennemgået en bekymrende centralisering, der på mange måder prioriterer systemets behov højere end patienternes. Dette præger bl.a. de politiske beslutninger om placeringen af fremtidens sygehuse. Det er således et stort problem for et lokalområde som Holstebro-Struer, der risikerer at miste sit lokalsygehus i Holstebro til fordel for et centraliseret fællessygehus i Herning.

Det danske sundhedsvæsen har i mere end et århundrede været struktureret i en primær og en sekundær sektor. De privat-praktiserende læger skal tage sig af den nære kontakt med patienterne over tid, mens det offentlige sygehusvæsen skal tage sig af den mere specialiserede behandling af enkeltforhold. En grundpille er princippet om lige behandlingsadgang for alle. Dette resulterede i 1973 i en ophævelse af systemet med private sygekasser og vedtagelsen af en lov om offentlig, skattefinansieret sygesikring for alle.
Selvom politikere besynger udviklingen og taler om fremskridt og et sundhedsvæsen i verdensklasse, er sundhedsvæsnet igennem de senere år blevet udhulet for mange af de grundliggende, traditionelle kvalitetskriterier i behandlingen af syge. Her er ikke længere lige adgang for alle, og der er for mange patienter blevet langt til behandlende læge eller system.

Gennemgribende centralisering
En væsentlig årsag til dette er, at begge sundhedssektorer har undergået en gennemgribende centralisering. Den primære sektor qua indførelsen af vagtlægeordningen først i 1990'erne, hvorefter man ikke kan konsultere lægen eller modtage hans sygebesøg uden for åbningstid, men, uanset syg, selv skal bevæge sig hen til en vagtlæge, som end ikke kender ens sygehistorie. Den sekundære sektor qua udviklingen fra kommunalt til amtsligt (siden 1970) og regionalt styre (efter Strukturreformen fra 1. januar 2007), som senest har betydet nedlæggelse af lokale sygehuse og -afdelinger, mens man samler såkaldt specialiserede enheder på færre steder.

Ser bort fra patienternes behov
For mange danskere fremstår sundhedsvæsnet i disse år som politisk styret mod systemets behov, ikke mindst ønsket om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, mens man bortser fra patienterne, som det hele måske nok så meget burde dreje sig om. Jeg synes, det er helt ude af proportioner, at man vil bruge milliardbeløb på at flytte lokalsygehuse eller -afdelinger til centrale sygehusenheder, herunder nybyggeri, men samtidigt bortser fra grundlæggende forhold, som for de fleste patienter fylder mere end sygehusarkitektur eller -størrelse. En beliggenhed med tilgængelighed for flest muligt, et sundhedspersonale med evner til at handle kompetent og effektivt og til at kommunikere ordentligt med patienterne samt ikke mindst et sundhedsvæsen med en mere optimal intern organisering og kommunikation (!) er forhold, der burde tiltrække sig langt mere opmærksomhed, hvis man virkelig ønskede et sundhedsvæsen for patienternes skyld.
Jeg vil hermed opfordre politikerne til at tage patienternes behov med i deres overvejelser, inden de får endevendt hele det danske sundhedsvæsen.

Denne artikel er en redigeret udgave af en debatartikel, som oprindeligt blev bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 17. januar 2009.
Onsdag d. 4. februar 2009
Nyt storsygehus i Holstebro?
Skrevet af: Ejgil Gaardbo Thomsen, P O Pedersensvej 5, Holstebro
Det ser nu endelig ud til at Gødstrup som hjemsted for et nyt storsygehus ikke længere er i spil. Venstregruppen i regionsrådet har i den forbindelse undsagt det foreliggende akutforlig og kan heller ikke gå ind for en udbygning af Herning sygehus på bekostning af Holstebro sygehus. Placeringen af et evt. nyt storsygehus er derfor i spil igen, så vi nordvestjyder må ikke opgive kampen for at rykke placeringen så langt mod nordvest som muligt.

Jeg vil her prøve at genopfriske nogle af de mange gode argumenter der er for en placering af det nye storsygehus ved Holstebro!

Læs mere under tekster - indlæg fra borgere
Tirsdag d. 3. februar 2009
Jeg er enig med Bent Hansen!!!
Skrevet af: Erik Fast, Virkelyst 6, 7500 Holstebro
Regionsrådsformand Bent Hansen har i et indlæg i dagbladet forsøgt at give det indtryk, at hans arbejde for at nedlægge det sidste sygehus i Vestjylland alene er af hensyn til vestjyderne.
Den var svær at sluge.

Jeg er helt enig med Bent Hansen i, at det handler om mennesker, men her hører enigheden også op.

Uanset hvor meget vand hr. Hansen hælder ud af ørerne, og uanset hvad han forsøger at bilde vælgerne ind, så er fakta, at han ikke regner menneskeliv for noget som helst, men alene arbejder for at blive genvalgt og bevare magten.

Man må til stadighed undre sig over visse politikers ageren. At man har et sigte og går efter det, er vel ærligt nok, men når man som Bent Hansen og hans trosfæller forsøger at bortforklare såvel lægefagfolks som alle andre eksperters velbegrundede synspunkter, blot for at gennemføre en plan der i den grad er uden menneskeligt hensyn, men alene for at opnå politiske mål, så er ordet ærlighed ikke anvendeligt.

Hvad har Bent Hansen og hans flertal i regionsrådet egentlig udrettet?

Det er lykkedes dem, at oparbejde det største underskud af samtlige regioner i Danmark. Det medfører, at region Midtjylland skal finde en besparelse de næste år, der vil medføre store serviceforringelser på sundhedsområdet.
De har "tvangsforflyttet" et godt og velfungerende personale fra Danmarks bedste mindre sygehus, til et andet sygehus, der i forvejen havde mange store personaleproblemer med den følge, at personalet nu forlader sundhedssektoren efterhånden som de finder nye job på andre fagområder, hvilket igen medfører øget personalemangel.

De har skabt utryghed i hele det nordvestjyske område, så selv garvede naturelskere ikke mere tør bo i vores smukke natur, men søger ind i landet.

Bent Hansen og hans ligesindede har dog nået det der var deres egentlige mål.
Flensted Jensen fik sine millioner til Skejby sygehus, og Bent Hansen har bevaret og får nu udbygget Viborg sygehus, det sygehus der bedst af alle kunne undværes, hvis man ønskede at skabe en region i balance. Endelig har Bent Hansen jo også fået bygget en flot regionsgård i Viborg, selv om der var bygninger nok der kunne bruges, og selv om regionskassen allerede den gang var slunken. Bent Hansen er stadig en god amtsborgmester for Viborg, men en forfærdelig kynisk og elendig regionsformand.
Tirsdag d. 3. februar 2009
Måske skal vi tænke helt anderledes.
Skrevet af: Erik Fast, Virkelyst 6, 7500 Holstebro
Så har sundhedsministeren og hans eksperter afsagt den endelige kendelse. Der bliver ikke noget af et fælles sygehus i Gødstrup. Bent Hansens kup lykkedes ikke helt.
En lille sejer fik han dog, Viborg sygehus der reelt var det der bedst kunne undværes, bliver nu udbygget for et anseeligt beløb.
Hernings borgmester Lars Krarup klapper i hænderne, nu kommer sygehusudvidelsen i vest, slet ikke til at ligge i Vestjylland, men under alle omstændigheder i Herning kommune i Midtjylland. Vestjyderne tabte.
Tja, hvis vi bliver ved med at anskue tingene på samme måde, kan vi jo også blive ved med at slås om murstenene, men var det ikke bedre for os alle sammen, at tænke på befolkningen, og hvad der er bedst for patienterne!

Har vi brug for et kæmpehospital i Herning Holstebro området? Er det ikke i nødsituationen
- det akutte tilfælde - vi har brug for hurtig hjælp sådan, at vi kan overleve og få den uddybende behandling på det sted hvor eksperterne allerede er.

Hvorfor skal vi egentlig forsøge at trække eksperterne væk fra de store sygehuse der allerede eksisterer, det har jo egentlig har fungeret udmærket til nu.

Måske skulle vi glemme alt om de mange milliarder til mursten, og i stedet vende blikket mod den tekniske udvikling og de muligheder det giver på de eksisterende sygehuse.

Langdistance operationer
I efteråret var der en artikel i et Illustreret Videnskab, der omhandlede en operation hvor en kirurg med speciale i nyrekræft i Johannesburg i Sydafrika foretog et indgreb på en patient på et sygehus i New York i USA ved hjælp af EDB skærme og satellitudstyr. Operationen forløb godt.

Der var selvfølgelig både læger og andet velkvalificeret personale til stede på operationsstuen i New York, men eksperten befandt sig under hele forløbet i Johannesburg.

Egentlig er der ikke noget nyt i den form for operativt indgreb, heller ikke i Danmark.

Mange operationer foregår jo ved, at kirurgen arbejder ved at se på en skærm, af den simple grund,
at det ikke altid er muligt, at se direkte ind i patienten.
Når det kan lade sig gøre, at kirurgen befinder sig i Johannesburg og opererer i New York, så kan det vel også lade sig gøre, at kirurgen sidder i Skejby, og ved samme teknik opererer i Holstebro eller Herning.
Teknikken gør det muligt, det er kun et spørgsmål om, at være fremtidsorienteret og lade politiske manifestationer vige for visioner.

Sygehus strukturen, som det spinkle flertal af regionsmedlemmerne ser det, er jo også blot en kortfristet affære.

Udviklingen på sygehusområdet
Dagbladet BT havde søndag den 28 december 2008, et stort indlæg om udviklingen i Danmark frem mod år 2040. De havde bedt nogle fremtidsforskere komme med deres bud på udviklingen.

På sundhedsområdet var deres vurdering, at der i 2040 kun ville være 3 store sygehuse i Danmark: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Skejby i Østjylland. Der ud over vil der være mange mindre sygehuse, hvor også lægevagten befinder sig, og yder en akutfunktion, samtidig med at man visiterer til videre behandling.
En del sygehuse ud over de 3 nævnte store hospitaler, vil samtidig have nogle specialer hvor de har den nødvendige erfaring og ekspertise til rådighed.

Det lyder jo som noget der godt kan fungere, og set i det perspektiv, vil man til den tid have akutfunktioner på så mange sygehuse, at der for langt de flestes vedkommende vil være en akutfunktion inden for en radius på ca. 50 km.
Fremtidsforskere er jo mennesker der har som speciale at se ind i fremtiden, og ser vi tilbage, er det næsten altid gået som de har spået.

På sygehusområdet ser deres vurdering da også ganske fornuftig ud, det ligner til forveksling det system vi har i dag, blot med den forskel, at de store sygehuse vi kender er udbygget kraftigt, men samtidig er akutberedskabet ude i landet opnormeret.

Set i det lys, og i en hver anden henseende, er den rigtige beslutning i regionsrådet, at bringe akutfunktionen tilbage til Holstebro, så befolkningen i Vestjylland kan være trygge og se fremtiden i møde med fortrøstning.

Lad nu personlige ambitioner ligge, og lad forstanden få råderum.
Mandag d. 2. februar 2009
Når demokratiet sættes ud af kraft
Skrevet af: Svend Erik Skytte, Ejsingholmvej 33, 7830 Vinderup
Regionsrådets flertals beslutning om, at placere et storsygehus i Midtjylland på bekostning af Vestjylland, berører jo andet end selve sygehuset.

Den måde sagen er behandlet på, er en hån mod selve demokratiet. Bent Hansen og hans spinkle flertal syntes at mene, at demokrati er lig med flertallets ret til at trumfe sine egne ideer igennem, uden hensyn til andre. Det er en helt igennem forkert tankegang.

Demokratiets grundregel er netop, at også mindretallets meninger høres og respekteres.

Når så det store mindretallet i en sag som denne er den befolkningsgruppe, der er særligt berørt af beslutningen, er det særdeles grotesk, regionsrådets spinkle flertal vil gå mod så stor befolknings-gruppes ønsker.

Hvorfor vil Bent Hansen og hans ligesindede begå dette overgreb mod Vestjyderne?

Hvorfor bestiller man en uvildig rapport til næsten 1 mill. kroner, når man alligevel ikke vil rette sig efter den?

Hvorfor udtaler Bent Hansen, at han ikke gider lytte til Vestjyderne? 45.000underskrifter er dog lig med 3 sæder i regionsrådet, hvis de samme stemmer på fælleslisten ved næste valg, så mon ikke det er en gruppe man skulle høre lidt efter.

Hvorfor sætter man Demokratiet helt ud af kraft ? Hvad kan der vindes ved det?
Hvor er det "ordentlige menneskesyn" som socialdemokraterne i tide og utide bryster sig af at have!
Er det blot tomme ord uden indhold?

Er det virkelig regionsformandens alvor, at han vil dele regionen op i første og andenrangs-mennesker.

Giv os nogle ærlige svar Bent Hansen, hvis du og dit spinkle flertal da kan huske hvad ærlighed er.
Mandag d. 2. februar 2009
En landsdel uden Sygehus
Skrevet af: Carsten Hallqvist Jensen, Formand for Radikale Venstre, Struer, Bakkevej 2, 1.th., 7600 Struer
Nu har Bilags-Løkke sammen med sundhedsministeren fremlagt en plan for sygehusstrukturen i Danmark. En struktur der skal række de næste 100 år.

At man i den grad kan tilsidesætte en hel landsdel i Danmark og nedlægge alle sygehuse i landsdelen til fordel for en politisk studehandel foretaget af regionspolitikere og folketingspolitikere i fællesskab uden at tilgode se de borger der i dagligdagen skal leve i utryghed over manglende adgang til sygehus.

Ikke alene udfra et udviklingsmæssigt og bosætningsmæssigt synspunkt er det en katastrofal beslutning, der får vidtrækkende konsekvenser – ikke kun for borgere i Vestjylland, men også borgere i øvrige landsdele af Danmark.

På finansministeret hjemmeside (www.fm.dk) er der et fint kort, hvor den nye sygehusinfrastruktur er afmærket.
Fint og godt visuelt billede af situationen. Problemet er bare at de kortdata finansministeret har anvendt ikke er korrekte, men et forsøg på at manipulere med offentligheden, ved at bruge forkerte koordinater og placering af afmærkninger giver et forvrænget billede af sygehusinfrastrukturen.

På kortet er afstanden Lemvig – Herning (70 km, og en transporttid på 1 t. 6 min iflg. Krak ) mindre end Herning – Silkeborg (39 km, og en transporttid på 32 min iflg. Krak).

At 39 km kan aftegnes som længere end 70km kan ikke være en hændelig fejl, men en bevidst manipulation med virkeligheden for at manipulere med pressen, der var tilstede under pressemødet og den danske offentlighed.

En manipulation som man tit har oplevet under Fogh-regeringens ministrer i deres forsøg på at manipulere med offentligheden. Det værste er at der ikke er nogen embedsmænd, som har ansvaret for kort-dataene ikke tør sige fra og sikre korrekte og fyldestgørende oplysninger på et offentlig pressemøde i finansministeret.
Fredag d. 30. januar 2009
Svar til Ulla Fasting
Skrevet af: Ole Buus Knudsen, P.O.Pedersensvej 10, 7500 Holstebro
Jeg har lige nogle kommentarer til Ulla Fastings læserbrev i Dagbladet Holstebro-Struer 29. januar 2009.

Ulla Fasting skriver at selvfølgelig skal vi have et nyt sygehus helt enig, det er placeringen vi ikke er enige om. Det er en rigtig dårlig ide at udbygge Herning sygehus skriver du det vil jeg også give dig ret i, hvad med at i læser Holstebro Kommunes plan for udbygning af Holstebro sygehus, men i har jo bevidst undladt at forhøre jer hos Holstebro Kommune, så det kan jeg kun tolke som en bevidst handling.

Ulla Fasting udtaler videre at det ikke vil være muligt at opretholde aktiviteten i Herning i byggeperioden, det kan nemt løses ved at i anvender Herning sygehus mens der bygges om på Holstebro sygehus.

Jeg fatter stadigvæk ikke hvorfor i bliver ved med at fastholde Gødstrup, det er der jo sagt nej til for det er jo nok et udslag af en dårlig argumentation med kun et forslag.

Nu da du er begyndt at skrive læserbreve vil jeg gerne have dig til her at give mig nogle eksempler på hvad man kan lave i Herning som i mener ikke kan laves i Holstebro, eller er det bare at Holstebro tabte kampen mod Viborg/Herning.

Her i det nye år har i fjernet den sidste akutte funktion fra Holstebro og derfor vil jeg gerne have dig til at forklare hvordan det lige er med at I i slutningen af 2007 var 40 ud af 41 medlemmer der vedtog og det var i meget stolte af, at Holstebro sygehus skulle beholde akutfunktion indtil et eventuelt nyt sygehus stod klar.

Til slut vil jeg gerne høre hvordan i stadig kan fastholde at Herning ligger i Vestjylland når det ifølge krak ligger i Midtjylland.
Onsdag d. 28. januar 2009
Akutberedskabet og helikopteren
Skrevet af: Poul Dahl, Regionsrådsmedlem, Stendalvej 10, 8620 Kjellerup
-For de samme penge kan vi få mange ambulancer. Den kan eller må kun flyve om
dagen og i godt vejr. Den kan ikke lande tæt på ulykkestedet.

I den aktuelle debat om akutberedskabet og indførelsen af lægehelikopteren, er det de argumenter jeg oftest læser og hører, også fra nogle af mine kollegaer i Regionsrådet.
Når det gælder pengene, vil jeg selvfølgelig gerne erkende det faktum, at vi for de samme penge kan få flere ambulancer end lægehelikoptere. Det er bare ikke det, sagen her drejer sig om. Lægehelikopteren skal være et supplement til det øvrige akutberedskab, og den skal ikke erstatte én eneste ambulance.

Hvad angår helikopterens operative anvendelighed, skal jeg her slå fast med syvtommersøm, at såfremt man kan køre med en ambulance, kan man også flyve med en helikopter. Hertil kommer, at der kan være vejr-og vejforhold, hvor en ambulance ikke kan køre eller komme frem, mens en helikopter både kan flyve og lande. Det gælder f.eks. efter en snestorm, under oversvømmelser og situationer med lange trafikpropper. En helikopter kan lande på vejen eller ved siden af vejen. Den kan lande langt ude på marken eller på stranden i det bløde sandstrand, der hvor der ingen veje er.
Hvis den i ganske særlige situationer ikke kan eller skal lande, kan den svæve over ulykkestedet og her ”landsætte” lægen og nødvendigt livsreddende udstyr.

Spørgsmålet om at ”måtte” flyve og lande overalt er underkastet de samme betingelser, som en akut udrykning med en ambulance. Med ”blå blink” sættes de normale regler ud af kraft. Både for helikopteren og ambulancen er det her udelukkende et spørgsmål om en relevant og fornuftig vurdering af risikoen i forhold til den konkrete opgave.

Endelig kan tiden også være en afgørende faktor. Her gælder det, at ambulancen i langt de fleste tilfælde vil og skal være den, der ankommer først til ulykkestedet. Her er helikopteren et supplement, hvis der f.eks. er tale om en tilskadekommen, der skal transporteres over længere afstande for i tide at kunne komme under den nødvendige specialbehandling.

Når det derfor gælder det fremtidige akutberedskab, er det ikke et spørgsmål om ambulancer eller lægehelikoptere. Det skal være både og.
Onsdag d. 28. januar 2009
Ambulancer kører da med udrykning.
Skrevet af: Leif Hornshøj, Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
I sin iver efter at få den tåbelige ide med et storsygehus placeret ved Gødstrup gennemført, argumenterer tilhængerne ustandselig med, at afstand ikke betyder noget, helt uden hensyn til de mange undersøgelser der dokumenterer det modsatte.

Alle fornuftige argumenter fejes af bordet, alle der er imod nedlæggelsen af det sidste sygehus i Vestjylland kaldes kværulanter der ikke har forståelse for, at udvikling er nødvendig.

Jo, vi har stor forståelse for, at udvikling er nødvendig, men vi er ikke tilhængere af afvikling, og da slet ikke når det helt uden saglige begrundelser, berører en stor befolkningsgruppe på en meget uheldig måde.

Ingen af de påstande der er fremsat om, at afstand ikke betyder noget, og at de store afstande ikke vil koste menneskeliv, er ganske udokumenterede, og med en afstand på over 100 km. til nærmeste akutfunktion, er det helt uundgåeligt, at der vil gå liv til under transporten.

Man har nu pr. 1. januar 2009 endelig flyttet akutfunktionen fra Holstebro til Herning. Det såkaldte præhospitale beredskab der ifølge forliget skulle være på plads, før den måtte ske ændringer, er end ikke påbegyndt. Vestjylland er ganske enkelt sat af regionspolitikernes sundhedsmæssige landkort.

Vi i fælleslisten vil kæmpe for at få akutfunktionen tilbage til Holstebro, vi vil ikke acceptere dette urimelige overgreb mod den vestjyske befolkning.

Jeg undres til stadighed over de usaglige påstande om, at afstand ikke dræber, hvis afstand - og dermed tid - er ligegyldig, hvorfor i alverden kører ambulancer så med udrykning?

Fredag d. 23. januar 2009
Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg
Skrevet af: Villy Mølgaard Jensen, Sarpsborgparken 34, 7600 Struer
”Ny Akutsygehusstruktur og samling af specialer er = centralisering og store afstande i vest.
En model der ikke du’er uden først at lave en forbedret præhospital indsats i yderområder”.

Med interesse fulgte jeg Folketingets debat på TV tirsdag den 20.01.09, hvor politikere drøftede fremtidens nye Akut sygehusstruktur (F18), med planer om investeringer på 25 Mia. kr., i nye sygehuse.

Her er planer for ”samlinger af Specialer” på nye centraliseret og udbygget Akutsygehuse.
Der blev drøftet om Regionspolitikkerne alene skal bestemme om hvordan den enkelte Regions sygehusstruktur skal være, eller om regeringen skal overordnet blande sig og koordinere dette på landsplan?.
Svaret fra os borgere er, Ja, folketingets politiker SKAL sikre en bedre koordinering imellem Regionerne.

I den forbindelse vil vi borgere her i den vestlige del af Region midt, gøre opmærksom på, en sygehusplan vedtaget af et lille flertal på 22 ud af 41 politikere i Region Midt, IKKE tilgodese’r de mere end 100.000 borgere i det nordvestlige del af Jylland. Den nye vedtagene sygehusplan tilgodese’r primært det øst- og midtjydske område med nye hospitaler, (Skejby, Randers, Horsens, Viborg og Herning), og dermed planer for at lukke den sidste sygehus i den vestlige del af Regionen, nemlig Holstebro sygehus.
Et af Danmarks bedste sygehuse med gode faciliteter og gode personaler, og et sygehus der igennem årene har sikret læger og sundhedspersonaler til det vestjydske områder.

Regionsrådet har allerede flyttet akutfunktionen incl. lægebemandet skadestue væk fra Holstebro sygehus, og til Herning. Det betyder lange transporter for borgerne i det nordvestjydske, ved alvorlige sygdom og ulykke.

Dette har vore Regionspolitikere og sygehusledelse gennemført i 2008, uden først at sikre borgerne et akutberedskab/præhospitalsindsats, hvorved vi borgere nu i en hel landsdel er meget dårligere stillet.

Altså er der ingen sammenhæng imellem nedlæggelser af sygehusets akutfunktioner og det at sikre borgerne fortsat adgang til sikker akut behandling.
Dette er helt uforsvarligt og en katastrofe for os mere end 100.000 borgere i det nordvestjydske, og det viser vi absolut ikke kan have tillid til vore Regionspolitikere i Midtjylland, politikere der ikke har format til at ”sikre alle borgere lige og fri adgang til akuthjælp og behandling”, i Region Midt.

Vi borgere er nu meget utrygge og vi forlanger handling af ansvarlige politikere, og derfor er det nødvendig at også Folketinget går ind og sikre, at Regionerne opfører sig ansvarlig for hele Regionens borgere.

Hvad hjælper det, at centralisere og samle specialer i store og enheder, når og hvis vi borgere ikke når frem.
Vi bor i tyndtbefolket områder med store afstande, og vi har kun få politikere at støtte os til.

Jeg/vi vil gerne opfordre sundhedsudvalget til at besøge Holstebro sygehus, et morderne sygehus med gode faciliteter og velbeliggende i det nordvestlige Jylland, midt i et tyndbefolket område med store afstande.
Vi borgere kunne igen blive trygge hvis der fortsat er et akutmodtagelse i Holstebro, med alt hvad det medfører af muligheder og udvikling til gavn for dette store Vestjydske område.

Det er ikke godt nok KUN at lytte til Regionsrådet med Bent Hansen i spidsen, politikere vi borgere ikke på nogen måde længere har tillid til, og som vi ikke tror på vil eller kan varetage vores sikkerhed og sundhed og for en hurtig akut behandling, hvis uheldet er ude.


Mvh. og på vegne af en gruppe utrygge borgere i det nordvestjydske,
Torsdag d. 22. januar 2009
De Konservative i splid med sig selv
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, Herning
De Konservative i splid med sig selv

Krumspringene hos de Konservative,er mageløse, i Regionsrådet er man en del af flertallet, for Gødstrup, lokalt (læs Holstebro) er man imod.

I folketinget er de konservative for Erik Juhl udvalgets indstillinger, men understreger at som sygehusejere, er det Regionerne, der bestemmer, og planlægger Sygehusstrukturen

De Konservatives Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er krøbet i Flyverskjul "som sædvanligt"og virker meget tilfreds med, at det er Regionerne med Bent Hansen i Spidsen,
der skal tage "skraldet for Regeringens sundheds politik.

Enhver kan jo se, at den måde Lars Løkke og VKO, har skruet Regionerne sammen på, er gennemtænkt og manipulerende.
Staten styrer indirekte, gennem bevillinger, og overlader ganske smart (for smart)de upopulære beslutninger til Regionerne.

Så kære Konservative i er gennemskuet,og jeres krumspring ligner et spil for galleriet "Der er schafusballeten værdig"
Fredag d. 16. januar 2009
Åbent brev til John Thorsø
Skrevet af: Peder Bodeval Carlsen, Krunderupparken 17, 7500 Holstebro
Gode John Thorsø, du fortjener et skulderklap for din ihærdige indsats for, at vi fortsat skal have et moderne sygehus med akutmodtagelse i Vestjylland ved Holstebro og din kamp for at motorvejen på rute 18 færdiggøres fra Herning til Holstebro Nord.

Det lader til, at vi på sygehusområdet må erkende, at regionsrådsformand Bent Hansen og hans spinkle flertal er uden for pædagogisk rækkevidde. Derfor må VK- regeringen tage ansvaret for den situation, som vi er bragt i, hvor vi trues på vores livskvalitet og udviklingsmuligheder. En af Anders Foghs paroler har været: ”Væk med smagsdommerne og ekspertvældet”. Man kunne jo tro, at det ville betyde, at regeringen ville lytte til folkets røst. Røsten fra Vestjylland har været klar nok, vi vil beholde vores sygehus i Holstebro.

Min opfordring til dig, John T. er at du sammen med Per Ørum Jørgensen (MF) tager kontakt til jeres partifæller, sundhedsminister Jacob Axel Nielsen, Trafikminister Lars Barfoed og miljøminister Connie Hedegaard.

I politik er det jo resultaterne, der tæller, og dem bør Foghs VK- ministre levere også i Vestjylland. VK- regeringen har lovet os et Danmark i balance og et sundhedsvæsen i verdensklasse. Desværre ser det ud til at sundhedsministeren lytter for meget til Bent Hansen og til ensidige eksperter fra ØstDanmark. Vi er blevet påtvunget en regionsstruktur, der stedse har gjort Vestjylland til et stort mindretal, der altid kan nedstemmes. BH er kendt for altid at mele sin egen kage, hvilket ses tydeligt af hans forvaltning af sygehusene i region Midtjylland. Senest har han skaffet 1 mia. kr. til udbygning af Viborg Sygehus på bekostning af Silkeborg og Holstebro sygehus. Region Midt kunne have fastholdt akutfunktionen på Holstebro sygehus med henvisning til de store afstande og en rimelig spredning af regionens hospitaler, i lighed med Thisted Sygehus i region Nord. Alt det og mere til, kunne I snakke med Jacob Axel Nielsen om.

Trafikminister Lars Barfoed må bringes til at forstå at, vi i Nordvestjylland har et berettiget krav om, at Danmark bliver bundet sammen øst - vest og nord - syd. Det haster med at få motorvejen på rute 18 gjort færdig helt til Holstebro Nord af hensyn til vores industri- og eksportvirksomheder og vores udviklingsmuligheder.

Hvordan kommer miljøminister Connie Hedegaard ind i billedet? Anders Fogh Rasmussen ønsker, at gøre Danmark til en ”grøn vindernation”. En nedlæggelse af regionshospital Holstebro vil være en miljømæssigt meget dårlig investering. Miljøministeriet må til at lave grønne beregninger på de store ekstra miljøbelastninger, der affødes af en nedlæggelse af blandt andet akutsygehuset i Holstebro.

Speciallæge Jesper Egerup beskriver hvorledes regionernes kommende storsygehus vil overfylde landevejene med akutbiler, patient- og personalebefordringer samt længere kørsel for besøgende og pårørende. Alt i alt en stor ekstra miljøbelastning i form af store transportudgifter og yderligere belastning af overfyldte landeveje. Regnedrengene i miljøministeriet må finde tallene frem, således at vi kan påvise hvilke miljøomkostninger, en nedlæggelse af Holstebro sygehus har. En bevarelse af akutsygehuset i Holstebro er en stor gratis miljøforanstaltning, grøn og livsvigtig for os vestjyder.
Torsdag d. 15. januar 2009
Manipulationens mester
Skrevet af: Robert Thode, Sarpsborgparken 36, 7600 Struer
At regionsformand Bent Hansen ( i det flg. BH.) er en dreven politiker er der ingen tvivl om - grænsende til det durkdrevne.

For læsere uden for vort område som måtte undre sig over at vi her i vort område føler os utrykke og utilfredse med en placering af "et muligt kommende stor-sygehus" i Gødstrup ved Herning, kan forklaringen være, at det er lykkedes BH - ved hjælp af en forståelses-manipulation med ord - at give indtryk af, at vest og nordvest Jylland tilgodeses bedst muligt med et sygehus på før nævnt adresse. Senest ved i TV at fortælle, at første fase vedr. pulje milliarderne tilfalder Skejby Sygehus (udbygning og forbedringer), samt - hvad og hvis der måtte blive noget tilbage - til et par andre sygehuse i det midt/østjyske område.

Manipulationen følger herefter, idet BH udtaler: "Anden fase bliver det nye sygehus i i Gødstrup i nordvest Jylland". Gødstrup og vest - nordvest Jylland kan ikke i geografisk forstand kobles sammen, lige så lidt som Herning kan. Det er en sammenkobling som BH tidligere har brugt. Realiteten er at afstanden mellem Gødstrup og Herning Sygehus er sølle 6 km.

Til beroligelse forsøger BH sig med at fortælle, at han nu er blevet klogere, idet han har fundet ud af at hjemstedet for de kommende lægehelikpotere bør være i Karup og ikke som først besluttet i Århus. Det er altid rart at komme til fornuft - og ikke mindst at indrømme en fejlvurdering - men havde BH dog bare mobiliseret noget af sin visdom på et tidligere tidspunkt, så ville det mest sandsynlige være, at han havde fulgt COWI rapportens anvisninger, som igen ville have haft til følge, at 100.000 medborgere i vore udkantområder havde følt sig retsmæssigt tilgodeset, uden at det på nogen måde var gået ud over vore landsmænd øst for den jyske højderyg.

For øvrigt er der lang tid i vente inden omtalte helikoptere kan komme til undsætning. Staten Luftfarts Væsen (SLV) har ganske stramme regler hvad angår indflyvningsforhold, landingsforhold m.m. ligesom skiftende vejrforhold efterfølgende kan skabe alvorlige begrænsninger for helikpoter operationerne.

ENDNU ENGANG: Vi havde i Holstebro et af Damarks mest velfungerende sygehuse. Bring det på fode igen så tilflyttere bliver boende, og ikke som det er sket, flytter fra området igen af frygt for manglende behandligstilbud.
Samme overvejelser har stamturister givet udtryg for. Endelig: glem ikke hvad der måske bekymrer mest "vi må og skal have genåbnet Holstebro Sygehus Akut modtagelsen". Lukningen er - uden sidestykke - en meningsløs og utilgivelig tilsidesættelse af menneskelige hensyn.

Onsdag d. 14. januar 2009
Holstebro Sygehus skal blive!
Skrevet af: Hans B Pedersen, Ringparken 63 st th, 7500 Holstebro
Vi har et rigtig godt velfungerende sygehus i Holstebro, hvor jeg ved at meget er blevet renoveret - idet jeg selv har arbejdet med det.

KAN godt forstå at det skal blive. Det er så nemt for personer der ikke bor her i Vestjylland at sige at afstanden ikke betyder noget, men det gør det i høj grad!

Mandag d. 12. januar 2009
De gamle landsbyhospitaler - en nytårsfortælling
Skrevet af: Hans Bjerre Damgaard, Havbakken 12, Naur, 7500 Holstebro
Det kan let gå galt, hvis man giver sig i kast med noget, man ikke er god til. Bare se hvor mange misforståelser en overlæge fra Herning (Jan Eriksen) har været skyld i ved at forsøge sig som skribent af en julefortælling. De gode Lemvig borgere følte, at det var på deres sygehus, lægerne ikke formåede fagligt at holde sig ajour, og patienterne derfor blev fejlopereret og endte i en rullestol på et plejehjem.

Det har vi heldigvis senere fået dementeret, og den uheldige forfatter (læs overlægen) bedyrer, at enhver lighed med eksisterende sygehuse og/eller personer slet ikke har været meningen. Men da de allerfleste forfattere henter inspiration i den virkelige verden og nogle gange måske også i virkelige sygejournaler, kan jeg egentlig godt forstå, at Lemvig borgerne (og sikkert en masse andre) følte sig ramt.

Jeg læste nu julefortællingen lidt anderledes og mere som en form for opbakning til Bent Hansen og regionsrådet om, at det nu kun kan gå for langsomt med at få nedlagt ”landsbyhospitalet” i Holstebro. Det fremgår da også meget tydeligt af forfatterens sidste indlæg i Dagbladet (den 5. januar), der slutter af med...

Læs hele indlægget under tekster/indlæg (nederst)
Mandag d. 12. januar 2009
Tanker, håb og drømme
Skrevet af: Direktør Kurt Degnbol, Boligselskabet Sct. Jørgen, Jeppe Schous Gade 11, 7500 Holstebro
Sygehuslukninger og et anderledes serviceniveau vil ændre bosætningsmønstrene i bl.a. det nordvestjyske område.

Holstebro Kommune gennemførte i 1962 en dispositionsplan, der satsede på, at kulturelle tiltag ville tiltrække ny arbejdskraft - bl.a. folk med højere uddannelser - fordi området ville være et attraktivt sted for familien at bo.
Kultursatsningen og -investeringen blev alene placeret under økonomiudvalget. Holstebro Kommune drog store fordele af de såkaldte krone-til-krone-tilskud fra det nyetablerede Kulturministerium. I datidens kroner investerede Holstebro Kommune svimlende summer i kultur, og pengene kom bl.a. fra overskud på en ekspansiv jordpolitik.

Dengang drømte vi jo ikke om, at vores gode Holstebro Sygehus mange år senere ville blive decimeret.
Kodeordene for Holstebro Kommune var ekspansion,udvikling og fremdrift, og kommunen byggede sin drift på servicevirksomheder og ikke decideret industri, som eksempelvis Herning Kommune gør.

Med de planer, der arbejdes med på sygehusområdet, er det svært...

Læs hele indlægget under tekster/indlæg (nederst)
Søndag d. 11. januar 2009
Nonchalant holdning
Skrevet af: P Rasmussen, Kruusesvej, 4220 Korsør
Nyhed fra bl.a. dr.dk

"Topembedsmænd i Region Midtjylland har betalt for at få fløjet 28 indiske læger og deres familier fra Indien til Danmark, hvor lægerne skulle arbejde på regionens sygehuse.

Men i virkeligheden var det kun 22 af lægerne, der tog deres familie med. Alligevel betalte regionen alt i alt lidt over halvanden million kroner i rejseudgifter, selv om det reelle beløb var en del mindre, skriver Berlingske Tidende.

Den ansvarlige for rekruttering af lægerne i regionen, siger, at han og regionsdirektøren vidste, at det ikke var alle læger, der havde ægtefæller med

Men i stedet for at vi skulle ud at undersøge hver enkelts forhold, så besluttede vi, at udbetale det maksimale beløb, siger han."

Der er ikke noget at sige til, at udgifterne til sundhedsvæsenet er stigende og borgerne får mindre og mindre for pengene - når man kan udvise så nonchalant holdning til borgernes penge, at man ikke engang gider undersøge forholdene for så lille antal som 22 personer.
Torsdag d. 8. januar 2009
Absurd teater
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, 7400 Herning
De konservative i Region Midtjyllands Regionsråd, burde krumme tæer over diverse konservative lokalpolitikeres, optræden i radio og TV.

De konservative har stemt for Gødstrup det har man bekræftet gang på gang, det må da snart være gået op for konservative lokalpolitikere og den lokale MFer i Holstebro.

Det er absurd, at man klandrer Bent Hansen, for valget af Gødstrup, når de konservative har støttet selv samme forslag fra dag 1 i regionsrådet.

De konservative i Holstebro kunne jo starte med at vælte deres egne i regionsrådet, det virker lidt for billigt at Bent Hansen skal medvirke i de konservatives absurde sygehuspolitiske Teater.
Tirsdag d. 6. januar 2009
Kommentar til Knud Egon Poulsen
Skrevet af: Ole Buus Knudsen, P.O.Pedersensvej 10, 7500 Holstebro
Knud Egon Poulsen fra Herning havde et læserbrev i Holstebro-Struer Dagblad d. 3-1-09 hvori han skriver at nu skal regionshospital vest placeres.

Det første han skriver er at et stort flertal i regionsrådet 21 mod 20 (er det et stort flertal, det skal siges at venstres 15 ikke kunne stemme for Gødstrup.

Det næste du skriver er at Erik Juhl udvalget peger på en udbygning af Herning, Gødstrup ville de ikke give penge til, og Holstebro havde regionsrådet undladt at tage med i forslagene.

Det næste jeg vil minde dig om er hvad sagde COWI rapporten som regionen betalte rigtig mange penge for at komme med en uvildig vurdering af forslagene fra Herning og Holstebro, kan du huske at de sagde Gødstrup dårligst og Holstebro bedst.

Dernæst skriver du at vi skal have en afslutning på en ødelæggende debat, jeg mener det er en ret og måske også en pligt at deltage i en debat om noget som har så stor en betydning for 110.000 mennesker. Du mener at det er mest fra den vestlige del af regionen - det er vel også meget naturligt, da det ikke er i vest at det nye hospital skal ligge men i midt, Herning ligger i midtjylland.

Nu er det ikke fordi jeg vil ribbe op i andre ting men hvad gjorde Herning efter forslagene om den nye politireform og placering af køreprøver? - nu står der vel uafgjort?.

Det næste du mener er at os i den vestlige del har brugt usande argumenter, det kommer vist an på hvilke briller man har på. Hvilke sande argumenter har regionrådet brugt, der er ikke flere sande argumenter for at Herning er bedre end Holstebro ej heller at det er nemmere at få læger(læge direktør Per Østergård Jensen har udtalt det er ikke noget der kan dokumenteres det er en fornemmelse vi har?).

Til slut vil jeg beklage at socialdemokraternes formand i Herning, ikke er på linje med den socialdemokratiske folketingsgruppe om en kort responstid.
Tirsdag d. 6. januar 2009
Svar til Bent Hansen
Skrevet af: Ole Buus Knudsen, P.O.Pedersensvej 10, 7500 Holstebro
Er det en ny stil fra Bent Hansens side at begynde at bekymre sig om borgerne i vest, det var også på tide eller er det julemanden der har været på besøg, og hvisket Bent Hansen noget i øret at der er mange borgere der også har ret til en anstændig behandling.

Du skriver i dit læserbrev at det handler om mennesker, det er jo netop det vi ca. 110.000 vestjyder har brugt hele 2008 på at få dig til at forstå. Det næste du skriver er, at vi kan gøre det endnu bedre end vi gør det i dag, det er da en erkendelse hvis vi kan stole på det. Videre skriver du at målet med færre akuthospitaler er til gavn for patienterne, det kan jeg godt være enig med dig i at vi skal have specialerne samlet, derfor er det også altafgørende at placeringen bliver fordelt over hele regionen altså i Holstebro så har vi en region i balance som du har udtalt, men måske glemt så derfor 3 i øst 1 i midt og 1 i vest.

Mht. praktiserende læger akutbiler ambulancer og nærtilbud gælder vel også når akuthospitalet ligger i Holstebro. Når vi nu får det nye hospital i Holstebro vil personalet søge hertil og ifølge lægerne fra Holstebro vil de gerne bosætte sig her, hvorimod hvis det ligger i Herning vil de pendle fra Århus, har vi ikke brug for at få en tilflytning til vestjylland.

Til slut skriver du at region midtjyllands hospitalsplanlægning er faldet i god jord hos det rådgivende udvalg, har det nu det?
De ville jo ikke give penge til det. Udvalget udtaler at hvis der kommer et bedre dokumenteret forslag Holstebro er bevist udeladt er de indstillet på at kigge på sagen igen, så derfor kom nu igang med det nye forslag for Gødstrup er en død sild
Tirsdag d. 6. januar 2009
Kommentar til Sundhedsministeren
Skrevet af: Villy Mølgaard Jensen, Sarpsborgparken 34, 7600 Struer
Kommentarer til indlæg i Holstebro-Struer Dagblad, lørdag den 27. December 2008, af
Minister for Sundhed og forebyggelse, Hr. Jacob Axel Nielsen.

Sundhedsministeren har et indlæg under overskriften ”Øvelse gør mester”.
Et indlæg der er meget spændende læsning, og hvor der gøres rede for den borgelige regerings fremtidige Visioner for Sundhedsvæsenet. Bl.a. om de fremtidige store sygehus investeringer på 25. mia. kr., hvor der er planer om at bygge færre og nye store sygehuse i DK, og hvor de mange specialiserede enheder til fremtidens behandlinger af kræftsygdomme, hjerteoperationer, og anden livsvigtig behandling, bør samles.

Sundhedsministeren taler også her om, at ”de moderne stor sygehuse og den øgede specialisering ikke skal stå alene, og der skal være tilgængelige skades- og lægeklinikker i nærområderne”.

Sundhedsministeren nævner også, at ”tryghed for borgerne er kodeordet, når det kommer til fremtidens sundhedsvæsen”.

Kære hr. Sundhedsminister,
Det er ikke meget i dit indlæg vi kan være uenige om, men det vi borgere oplever i øjeblikket, ser vi som en katastrofal udvikling af det offentliges sundhedsvæsen, idet vi borgere i denne del af regionen kun oplever serviceforringelser, besparelser og et Regionsråd Midt der fuldstændig ser bort fra vores landsdel.

Læs hele indlægget under tekster/indlæg

Tirsdag d. 6. januar 2009
Det er en ommer!
Skrevet af: Poul A. Christensen, Johan Skjoldborgsvej 11, 7500 Holstebro
Jeg har kunnet læse mig til, at partiet Venstre i Regionsrådet for Midtjylland fortsat bakker op om et nyt sygehus et sted mellem de større byer Herning og Holstebro.

Åbenbart er det gamle bondeparti, selv med nutidens ældre liberale koryfæer, ligeså bedre vidende som socialkammeraterne og dets søsterparti i Regionsrådet, de konservative. Øvrige repræsentanter for folkestyret i rådet halter for øvrigt ikke efter.

Ganske få af Regionsrådets medlemmer er modtagelige for gode råd, kvalificerede forslag, anvisninger og henstillinger. Langt størstedelen af medlemmerne af Regionsrådet har åbenbart ikke forstået udmeldingerne fra centralt hold om de grundlæggende principper for nyt sygehusbyggeri i Danmark, hvortil der kan ydes statsstøtte. De vestjyske medlemmer af rådet valgt for Venstre og flere med dem, hører vi faktisk ikke i debatten. Er de gået i hi, eller tør de ikke ytre sig?

Må man ikke forvente, at de giver udtryk for deres overbevisning, hvilket vel ikke kan være at negligere deres indre stemme, interessen for det område de lever og bor i samt deres vælgeres forventninger til dem. Naturligvis skal også disse medlemmer af Regionsrådet – såvel som de øvrige medlemmer – arbejde for hele regionen, men man må da kunne forvente af dem, at de ikke sælger deres egen befolkning og område, ved at indgå et kompromis, for derved at tro, at man står stærk overfor en modpart, der med Stormuftien i spidsen absolut vil have sin vilje, uanset prisen! Dem man hører, fører jo, efter egen opfattelse, ”gode” argumenter frem for deres officielle holdning, men som alle skydes ned af eksperter. Det kan da vist kaldes politik uden indhold!

Læs hele indlægget under tekster/indlæg

Tirsdag d. 6. januar 2009
Afstand og tid dræber!
Skrevet af: Ib Randrup, Ternevej 2, Bremdal, 7600 Struer
Jeg har før i Dagbladet Holstebro-Struer givet udtryk for min bekymring om faren ved at lukke de akutte sygehuse for på kort sigt at skaffe kapital til udbygning af regionens større sygehuse, der allerede nu er ved at overtage de fleste opgaver, som før lå på de lokale sygehuse.

Jeg gav udtryk for, at det kan blive dagligdag i regionerne, at syge mennesker, der afvises på grund af pladsmangel, dør under eller kort tid efter en lang transporttid.
Og allerede en uge senere sker det så, at en patient, der er afvist af et ”SUPERSYGEHUS” – universitetshospitalet i Odense på grund af pladsmangel. Patienten sendes i kredsløb i en ambulance for at finde et sygehus, der er stand til at modtage patienten. Patienten havner på Roskilde sygehus, men for sent. Patienten overlevede ikke transporten.

Afstanden var for lang, eller var det tiden?

Man ser, at afstand og tid i forbindelse med en sygetransport dræber!

Regionsformand Bent Hansen og Sundhedsminister Aksel Nielsen har tidligere afvist, at afstand og transporttid betyder noget for patienternes sikkerhed. Men med den seneste tragedie, kan vi nu se, at de to herrer har uret eller er kolde eller uvidende over for fakta.

Naturligvis betyder såvel transporttid som afstand noget for en sygetransport.

Ifølge Krak er transporttiden mellem Odense og Roskilde 1 time 41 minutter.

Derfor er vi både bekymrede, og angste i Vestjylland, når man ligeledes på Krak kan se, at transporttiden mellem Thyborøn og Herning er 1 time og 25 minutter. Når der er kø på den smalle vej mellem Holstebro og Herning, tager det ½ time ekstra. Det bliver realiteterne, når lyset på sygehuset i Holstebro slukkes!

Når den sidste akutafdeling er nedlagt i Holstebro, bliver det hverdag for befolkningen i det meste af Vestjylland – med eller uden helikopter, der dårligt kan operere i mørke, usigtbart vejr, tåge eller snevejr og storm.

Derfor skal Holstebro Sygehus bevares enten udbygget eller som ”Storsygehus” med de nødvendige akutte behandlingstilbud!
Fredag d. 19. december 2008
85 % af behandlingerne vil ske på regionale hospitaler
Skrevet af: Jens Peter Vernersen, Folketinget, KBH.
Så står julen atter for døren, her i Folketinget har der ikke været megen tid til julehygge, der er masser af arbejde, som skal nås, inden Folketinget går på juleferie den 19. december.

Netop i dag skal vi vedtage et lovforslag om klageadgang, hvis danske borgere ikke får de rettigheder til sundhedsbehandling i andre EU lande, som vi efter EF domstolens afgørelser har krav på.

År efter år har EF domstolen afsagt kendelser på sundhedsområdet, der tilgodeser danske bor-gere.

Disse rettigheder har regeringen aldrig omsat til dansk lovgivning.

Først efter, at sundhedsministeren på et samråd i oktober blev hårdt presset, er det nu lykkedes at sikre danske borgere de rettigheder, som vi har fået efter afgørelser ved EF domstolen.

År 2008 har været et år med store udfordringer på sundhedsområdet, Regionernes sundheds-planer er blevet underkendt af regerings ekspertudvalg. Regionerne har fremlagt planer til ca. 70 mia. kr. Regeringen har afsat 25 mia. kr., så der er langt mellem, de forventninger statsministeren har givet regionerne, ved under valgkampen at melde, at halvdelen af danske hospitaler skal fornyes, og der skal være enestuer til patienterne, og så til det resultat vi nu ser.

Uanset nye store hospitaler i Skejby og Odense, vil det fortsat være sådan, at 85 % af behandlingerne vil ske på regionale hospitaler.

Derfor er det selvfølgeligt afgørende, at der også investeres i vedligeholdelse og nybyggeri af eksisterende hospitaler.

Akutmodtagelsernes placering er borgerne meget optaget af. - 100 km til en akutmodtagelse er uacceptabelt og vil koste liv.

Derfor skal der fortsat kæmpes for, at Holstebro Hospital har en fuld udbygget akutmodtagelse.

I det nye år vil vi sikkert fortsat mærke den finansielle og økonomiske krise.

At alt kunne vende så hurtigt, tror jeg, kom bag på mange, men helt åbenbart har regeringen ikke erkendt, hvor galt det står til.

Danmark har haft fremgang, siden Nyrup regeringen kom til i 1993. Den fremgang har regerin-gen betragtet som en selvfølge og har troet på, at skattelettelser vil løse alle problemer.


Regeringen har troet, at det private forbrug ville kunne løfte samfundsøkonomien.

Jeg tror, det står klart for de fleste, at sådan hænger det ikke sammen. Nu hvor der er krisetegn, omsætter vi ikke skattelettelser til forbrug, men sparer op.

Derfor er Socialdemokraternes svar, at vi skal sætte gang i offentlige investeringer, og der er nok at tage fat på.

Nedslidte skoler og plejehjem har alle vist på nethinden fra TV.

Medicinske patienter, der ligger på gangen, er uværdigt for et rigt land.

Ulighed i sundhed virker skræmmende.

Fradrag på sundhedsforsikringer giver det offentlige en skatteudgift på 700 mil. kr. Forsikrings-selskaberne forhøjer nu præmien med op til 30 %, det påfører samfundet en udgift på 200 mil. kr. uden bevilling i Folketinget.

Forsikringsfradragene er et stort ta` selv bord for selskaberne. Fradragene for sundhedsforsikringer skal fjernes.

Velfærd eller skattelettelse er mere aktuel end nogensinde. Socialdemokraterne har valgt vel-færd.

Regeringens trafikplan blev ikke det - mange forventede. Rute 18 Vejle – Holstebro, der blev vedtaget udbygget under Nyrup regeringen, ser ikke ud til at blive færdiggjort. Heldigvis kan vi glæde os over de strækninger, der er færdiggjort, og som blev igangsat under Nyrup regerin-gen, men den sidste del af vejen til Holstebro må altså færdiggøres.

Socialdemokraterne har strækningen på vort forhandlingsoplæg.

Det er da tankevækkende, at strækningen fra Holstebro til Aulum blev anlagt mellem årene 1850 og 1900 til datidens trafik, ganske vist havde vejen brosten, så det må da være på tide at få vejen omlagt til nutidens trafik.

I år blev det året, hvor jeg tog den store beslutning og meldte ud, at jeg ikke genopstiller ved næste valg, hvis regeringen sidder valgperioden ud til næste valg i 2011, vil jeg til den tid være fyldt 64 år, og så mener jeg, det er vigtig at give pladsen videre til en yngre generation.

Som I jo sikkert alle ved, stiller Annette Lind op i vores Kreds, jeg vil være meget glad, hvis I vil bakke hende op til næste valg. Annette er klar til at løfte opgaven i vores Parti samt gå på med frisk mod her i Folketinget.

Jeg ønsker dig og din familie en glædelig jul samt et godt nytår!

Med venlig hilsen
Jens Peter Vernersen
Onsdag d. 17. december 2008
Vi bør have en folkeafstemning om den danske sygehusstruktur
Skrevet af: Læge Jesper Egerup, Postbox 12, 6990 Ulfborg
Omdannelsen af amterne til storregioner har nu fuldstændig fjernet de enkelte borgeres indflydelse på deres egen sundhedsmæssige situation, hvor Bent Hansen og en gruppe "eksperter” under et uklart billede af lægevidenskabens formåen forsøger at bilde befolkningen ind, at der er behov for store regionssygehuse. Et billede som absolut ikke deles af hele lægestanden og befolkningen.

Et tåbeligt storbyggeri, der medfører store uoverskuelige udgifter, som sikkert løber løbsk som DR-byen, og hvor pengene efter en påkrævet EU-licitation sandsynligvis havner i udenlandske firmaers lommer, hvorimod en udvidelse af det bestående byggeri vil tilfalde lokale håndværkere. Mursten helbreder i øvrigt ingen.

Regionernes planer betyder enheder, hvor alle falder over hinanden, og hvor landeveje overfyldes med akutbiler, patient og personalebefordringer. Halvdelen af hospitalsbudgettet vil snart gå til transport. De nye strukturer vil på grund af de store afstande uvægerligt udsætte befolkningen for utryghed og dødsensfarlige situationer.

Læse hele indlægget under tekster/indlæg
Mandag d. 15. december 2008
Regionsrådsmedlemmer: Lyt dog til eksperterne!
Skrevet af: Poul A. Christensen, Johan Skjoldborgsvej 11, 7500 Holstebro
Cowi Consult, vel nok et af Danmarks mest velrenomerede konsulentfirmaer, blev anmodet om at udarbejde en rapport til Regionsrådet for Midtjylland, omhandlende mulige placeringer for et nyt storsygehus i Vestjylland.

Eksperterne fra Cowi Consult fik frie hænder til at foretage de fornødne undersøgelser og analyser og på baggrund heraf fremkomme med placeringsmuligheder for et nyt storsygehus i den vestlige del af regionen.
Få, måske ingen, tvivler vel på, at opgaven ikke er løst på bedste vis!

I rapporten omtales således flere placeringsmuligheder for et nyt storsygehus i det vestjyske, som alle er prioriteret fra konsulentfirmaets side spændende fra en placering kaldet Holstebro Syd til en placering på en mark i Gødstrup.

Læs mere under tekster/indlæg
Mandag d. 15. december 2008
Så døde Gødstrupdrømmen.
Skrevet af: Ib H. Henriksen, Ydunsvænge 19, 7620 Lemvig
Så har planerne om et storsygehus i Gødstrup fået dødsstødet, for alle andre end Bent Hansen og hans nærmeste tilhængere, er det et klart og endeligt signal fra eksperterne.

Selvfølgelig er der da også et par overlæger, der mener Gødstrup ville den rigtige løsning, men hvem ville ikke gå ind for en modernisering af sin arbejdsplads, alligevel er det betænkeligt, at læger kan støtte en så tåbelig ide, der vil afskærer hele den nordvestlige del at regionen, fra at have en akutfunktion inden for en rimelig afstand.

Det næste der melder sig er, at det jo ikke blot er Bent Hansen der har lidt nederlag, det er hele regionsrådet, der på forskellig vis har været medvirkende til de problemer vi i den nordvestlige del af regionen står i.

Alle regionsmedlemmer der tidligere havde sæde i det gamle Ringkøbing amt er skyldige, de var alle med til at stemme for, at flytte akutfunktionen fra Holstebro til Herning.

Efterfølgende "glemte" vestres medlemmer at stemme imod Gødstrupplanerne, og senest har SF´ern
Anne Marie Touborg støttet Bent Hansen, da den konservative Poul Müller endelig vågnede op, og fremsatte en mistillidserklæring mod Bent Hansen.

Skal man være venlig, kan børnehave være en udmærket betegnelse for de siddende regions-medlemmers ageren. Alligevel er der en vinder i denne sag.

Selv om Bent Hansen fortsat påstår, at han tror på et nyt storsygehus i Midtjylland, så er det bluf, og spil for galleriet. Bent Hansen har aldrig ønsket det sygehus. Hans plan har alene været, at vende fokus væk fra Viborg, som det sygehus i regionen der bedst kunne undværes, det er til fulde lykkedes. Bent Hansen er stadig en god amtsborgmester for Viborg.

I Vestjylland står vi nu uden noget sygehus med en funktionsdygtig akutfunktion. Vi har et amputeret Holstebro sygehus, hvor frustrationerne breder sig, og personalet ser sig om efter andre job.

Her kan man med rette bruge udtrykket: Operationen lykkedes, men patienten døde. Tillykke Bent Hansen.
Fredag d. 12. december 2008
Luk de offentlige sygehuse
Skrevet af: Mikkel Jensen, Lupinvej 17, Viborg
Gudskelov er det bare et spørgsmål om tid inden det private sundhedsvæsen har taget over.

Der får man en ansvarsfuld og kvalificeret behandling til forskel fra det offentlige hvor alle løber fra ansvaret!!

Det er bare utroligt at man pt. skal betale til et to-strenget system. Man er jo som borger tvangsindlagt til at betale til et totalt ubrugeligt offentligt system som ikke har det mindste begreb om økonomistyring.

Luk det offentlige system ned! Jo før jo bedre!!
Mandag d. 8. december 2008
Så døde Gødstrup!
Skrevet af: Esther Jakobsen, Frederiksgade 11, 7790 Thyholm
Så døde Gødstrup!

Regionsformand Bent Hansen, vil dog ikke erkende, at slaget ved Gødstrup er tabt. Hvis nu man havde valgt at placere det nye storsygehus ved Holstebro, er jeg sikker på Bent Hansen havde fået sit nye storsygehus, hvilket ville være godt for alle i Region Midtjylland og Regionsrådets vision om at få bygget et nyt storsygehus i Vestjylland var blevet en realitet, hvorimod placering af et nyt storsygehus i Gødstrup/Herning ikke ville være Vestjylland.

Men så skal det også være sagt, at Erik Juul udvalget ikke fremkom med penge til Holstebro Sygehus, hvilket virker på mig uforstående, når man vælger at Herning og Viborg skal have penge til udbygning. Selvfølgelig er Bent Hansen glad for pengene til Viborg og han tror også stadig at pengene kan findes til Gødstrup!! Han har jo et flertal på 40 mod 41, iflg. Bent Hansens udtalelser i Jersild torsdag 27. nov. 2008. Ja et flertal på 40 for vedtagelse af den nye sygehusplan, men langt fra en kvalificeret flertal for Gødstrup-planen (22-41).

Læs hele indlægget under tekster/indlæg.
Mandag d. 8. december 2008
Bare for en ordens skyld
Skrevet af: Henning Gjellerod, Medlem af Regionsrådet, Tjørnevej 32, Mejdal, 7500 Holstebro
Undertegnede er ikke forpligtiget overfor det meget omtalte Akutforlig.

Når jeg i sin tid gik med var det fordi, det inkluderede bygningen af nyt storhospital centralt beliggende mellem Herning og Holstebro.

Gødstrup opfylder efter min mening ikke dette element i akutforliget, hvorfor jeg ikke mere står bag dette. Der altså næppe 40 ud af de 41 regionsrådsmedlemmer bag forliget.

At ”Erik Juhl udvalget” mener, at en udbygning af det eksisterende regionshospital i Herning er tilstrækkeligt til at dække den vestlige del af midten af Region Midtjylland + hele den vestjyske del, finder jeg er helt grotesk.

Der må nu sættes lid til, at flertal i Folketinget har forståelse for, at nærhed er en betingelse for tryghed og livskvalitet i de tyndtbefolkede dele af landet.
Mandag d. 8. december 2008
Kun tomme ord om flere penge til mere sundhed
Skrevet af: Kaj Møldrup Christensen, Medlem af Regionsråd Midtjylland (S)., Fuglebakken 10, Langå
Det var tomme ord uden handling, da VK-regeringen i 2007 talte om ”et sundhedstilbud i verdensklasse”. Vi har tydeligt fået det demonstreret med den sparerunde, som Region Midtjylland har været tvunget til at gennemføre.

Årsagen er især benhård rammestyring og en skæv fordeling af bloktilskud til regionerne.

Det virker helt uforståeligt og urimeligt, at der skal spares ekstra meget på hospitalerne i Region Midtjylland, fordi dygtige og ihærdige medarbejdere skaber en meget høj produktivitet i et af landets mest effektive sygehusvæsener.

På den ene side har regeringen opfordret regionerne til at behandle så mange som muligt, men på den anden side vil man ikke betale regningen.

”Takken” var et krav om beskære den økonomiske ramme med 2,5 %! Men der er ikke mere skære af. Presset på sygehusene og personalet er nu så stort, at der er fare for forringelse af kvaliteten og nedslidning af de ansatte.
Det er groft hykleri

På denne alvorlige baggrund virker kommentarer fra Venstres spidskandidat i regionsrådet, Anne V. Kristensen, både kyniske og overfladiske. Hun kritiserer nu regionsrådet voldsomt for ”ikke at have lyttet til Venstres advarsler tidligere på året og grebet ind i tide”. Men ingen i Venstre har sagt stop for behandling af så mange syge mennesker som muligt i vores region for at spare penge. Det har været enten eller, og det valg har man ikke villet tage. Groft hykleri må være de rette ord for det.
Torsdag d. 4. december 2008
Svar på læserbrev i dagbladet Holstebro-Struer 27.11.08
Skrevet af: Orla Nielsen, Majas Vej 7 Humlum, 7600 Struer
Beslutningen er truffet, skriver advokat Søren Thygesen Vestergade 2 Silkeborg, samtidig skriver han at han er meget glad for den store tilslutning.

Det er ikke det samme vi to har læst, jeg læste det nemlig således at der var 21 der stemte for, 3 imod og resten blanke, - jeg har vel lige så meget ret til at anvende de blanke stemmer som dig. Jeg husker ikke nøjagtig antallet af medlemmer af regionsrådet, men jeg tror det er 41, hvis det er rigtig, er 21 jo de fleste, men at det skulle være overvejende flertal skal man vist være advokat for at se.

Du er da alligevel så høflig, at du ønsker den vestlige del af regionen velkommen til kompetent behandling, men det bliver jo så ikke hvor VI bor men hvor I bor, - i akutte tilfælde når ingen af os i den vestlige ende ned til jer, - i hvert fald ikke i live.

Du undrer dig over at den samme lille gruppe bliver ved. Du skal bare være klar over at det ikke er en lille gruppe, det er os alle her oppe, men vi er Jo de færreste, jeg er så en ny af den ”lille” gruppe som du nævner der giver sin mening til kende.

Jeg kan meget kort fortælle dig hvad vi her på egnen siger om Bent Hansen og hans ”sympatisører” - Jer har vi ikke været heldige med. - Du skulle bare høre når jeg siger det på ”JYSK”!
Torsdag d. 4. december 2008
Til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen
Skrevet af: Flemming Kofoed, Skivevej 9, 7500 Holstebro
For os der bor i Vestjylland er den fremlagte sundhedsplan helt uacceptabel.

Vi kan ikke leve med at det eneste større sygehus vi har i Vestjylland, nemlig Holstebro, slagtes til fordel for 2 store sygehuse i Midtjylland.

Hvorfor skal der være 2 sygehuse i Midtjylland og ingen i Vestjylland? Det må være nok med ét sygehus i Midtjylland og hvis det er Viborg der stases på, så må det være Herning Sygehus der skal nedlægges.

Nu må centraliseringsmanien mod øst standses. Vi vil have lige ret til sundhed, også i vores område og vi vil have lige ret til at have arbejdspladser og udvikling, også i vores område. Hvis Holstebro Sygehus nedlægges vil det have katastrofale konsekvenser for hele udviklingen i Vestjylland, og det har vi slet ikke brug for. Og det har Danmark heller ikke brug for.

Et Danmark i balance er det vi er blevet lovet og det er det vi kræver. Al den tågesnak om at vi kan blive spist af med helikoptere, kan vi ikke bruge til noget, og de koster en formue at have i beredskab. Det er langt mere fornuftigt at bruge pengene på Holstebro Sygehus i stedet for. Længe leve Holstebro Sygehus!
Tirsdag d. 2. december 2008
"Eksperterne"!
Skrevet af: Jens Jørgen Bækkelund Hansen, Abildhøj 1, 7600 Struer
Hvad mon de ærede "eksperter" har fået i geografi karakter i skolen i sin tid?
Holstebro er indiskutabelt det geografiske centrum i Nordvestjylland.

Skal der bygges helt nyt sygehus her i området, bør det selvsagt bygges enten på Nybo Bakke eller ved Nupark.

Hvis ikke, bør både Herning og Holstebros nuværende sygehuse være selvstændige hospitaler, sådan som de var det for blot 2-3 år siden.

Højeste private ønske i hele den selvskabte sygehus misere er i øvrigt, at i hvert fald Region Midt næste år får en anden formand, eller endnu bedre, at Regionerne afskaffes, jo før, jo bedre.
Mandag d. 1. december 2008
Hvor er det synd
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl.skarrildvej 4, Herning
Hvor er det synd...

For de ca. 2000 borgere i Herning området, som i fremtiden skal køre HELT til Holstebro for at tage teoriprøve( "det sker nu næppe")
Skrev Esther Jakobsen d 27/11-2008,her på tråden

Man skal da vist? være fra en anden planet, for ikke at forstå ironien og foragelsen,fru Jakobsen. Det virkelig ironiske, i den sag er, at vejene og trafikken, er i Midtjylland hvorimod Politiet åbenbart "skal være i nordvestjylland".

Fru Jakobsen skriver, i et andet indlæg, at Thyholm siden 1970, har hørt til Ringkøbing Amt,og man var iøvrigt ikke blevet spurgt, om tilførshold ved den nye kommunalreform.

Nu viser politireformen, at man sagtens kan flytte rundt på tingene,uden at man nødvendigvis flytter Region, Thisted er jo et glimrende e.k.s på det.

Jeg skal ikke give Ester Jakobsen og andre gode råd men en tilknytning til, Thisteds akutsygehus er da oplagt for Thyholm, men 49 km er måske forlangt?

m.v.h.
jens-Jørgen Christensen.
Torsdag d. 27. november 2008
Et spørgsmål stillet i et indlæg
Skrevet af: Esther Jakobsen, Frederiksgade 11, 7790 Thyholm
Et spørgsmål stillet i et indlæg, skrevet af Jens-Jørgen Christensen, Herning: ”Kan man nogen sinde i Holstebro-Struer-Lemvig området, acceptere, at Herning-Ikast-Brande området har noget som man ikke selv har?

Er mit svar til ham flg.: selvfølgelig kan vi det – selv om du har givet et andet svar - , men vi kan ikke gå på kompromis med vores helbred og da vi jo ikke er bosat i dit område, må vi kæmpe for at få placeret det nye storsygehus i Holstebro syd. Mig bekendt ligger Holstebro Syd i Vestjylland og Gødstrup i Midtjylland.

Der er ingen, som vil forhindre, at der bliver bygget et nyt storsygehus, men vi vil forsøge at påvirke Regions-politikerne, til at ændre placeringen, så den kommer til gavn for de fleste borgere i Region Midtjylland.

At prøve at ændre politikerne holdning er også en del af demokratiet og ikke noget med at man ønsker at sætte demokratiet ud af kraft. Jens-Jørgens Christensen skriver i sit indlæg at 22 for også er et komfortabelt flertal! Ud af 41 regionsrådsmedlemmer stemmer 22 for, er det et komfortabelt flertal??

Thyholm er fejlplaceret!!!!! Dette er Struers Borgmesters skyld!!!! Nu er det altså sådan, at Thyholm siden 1970 har hørt til Ringkøbing Amt og vi er ikke blevet spurgt, hvor vi helst ville høre til. Ved den nye kommune-sammenlægning hørte vi ganske naturligt med til Region Midtjylland og det har passet os fint indtil Regions-rådet fremlagde den nye sygehusplan.

Thyholm og Thyborøn er de områder i den nordligste ende af Region Midtjylland og dermed også de som vil få længst KØRETID – jeg skriver køretid, idet der er forskel på kørsel af et antal kilometer, afhængig af hvor vi bor/vejforhold og alle er vist ikke i tvivl om, at det kan have afgørende betydning, man som patient får hurtig hjælp.

Jens-Jørgen Christensen skriver, at vi vel ikke kan bebrejde befolkningen i Midtjylland, at Thyholm er malplaceret. Der er mig bekendt ikke nogen, som har bebrejdet nogen i Midtjylland noget, men vi har ønsket at gøre vore Regions-politikere opmærksom på, at der også er noget, som hedder Vestjylland, uanset om man kan lide det eller ej og så har jeg bemærket at Jens-Jørgen Christensen skriver Midtjylland, da han bor i Herning!!!! Var der nogen der sagde: det nye storhospital i Vestjylland.

Lige nu sidder jeg og venter på, at høre Erik Juhl-udvalgets anbefaling omkring bevilling af penge til Regionerne omkring vore hospitaler. Skulle det vise sig, at Bent Hansen og Co ikke får penge til at bygge et nyt storsygehus i Gødstrup, bliver kampen at få en sygehusledelse til Holstebro samt få vores kirugiske områder tilbage igen. Så må man fra Herning og Holstebro sygehus finde ud af at arbejde sammen til gavn for alle borgere i midt- og vestjylland.

Jeg har dog et ønske om, at man får bevilliget penge til et nyt storsygehus blot med øremærkning om, at placeringen skal flyttes til Holstebro syd.

Jeg ved at der trods alt er borgere i Herning området, som kan se det er en forkert beslutning ”det komfortable flertal” i Region Midtjylland har taget.

Lad os krydse fingre for, at vi alle får mulighed for at få den rette og hurtige behandling, der er påkrævet i de forskellige situationer. Vi betaler alle den samme skat og har ret til ens behandling.

Fredag d. 28. november 2008
Kommentar til Jens-Jørgen Christensen
Skrevet af: Steen Jensen, Vald. Poulsens Vej, Holstebro
Du skriver så rigtigt, at man skal have den rigtige hjælp af de rigtige mennesker på det rigtige sted.

En ulykkesramt person med voldsomme indre blødninger har behov for at komme så hurtigt som muligt på et operationsbord, mig bekendt opererer man ikke i ambulancerne. I sådanne tilfælde må det rigtige sted være så tæt på ulykkesstedet som muligt. 90 kilometers kørsel på alm. landevej er alt for langt.
Fredag d. 28. november 2008
LO-Nordvestjylland: Nyt hospital skal også forebygge skævt Danmark
Skrevet af: Frans Bach, Banetoften 54, Holstebro
Region Midtjylland undersøgte otte forskellige placeringsmuligheder for et nyt vestjysk sygehus, inden valget faldt på Gødstrup – som nu dumpes af regeringens eksperter. De kommer i stedet med et forslag, som regionen overhovedet ikke har vurderet – udbygning af det nuværende hospital i Herning. Men eksperterne har slet ikke overvejet, at den løsning bare vil give endnu flere mennesker endnu længere til behandling, advarer LO-Nordvestjylland.
LO opfordrer derfor nu til at ryste posen på ny og også bedømme situationen ud fra, at vi skal undgå et skævt Danmark.

Den rapport, som Region Midtjylland tidligere har fået udarbejdet, viser at en placering ved Holstebro er det sted, som flest patienter kan nå på hurtigst tid. Derfor er det den visionære løsning. Dermed kan vi også forebygge en affolkning af Vestjylland.

Region Midtjylland har begrundet en placering i Gødstrup med, at det vil være nemmere at tiltrække personale.

Den begrundelse forbigår regeringens eksperter i tavshed. Dermed behøver ingen længere diskutere det argument.

Derimod begrunder eksperterne forslaget om udbygning i Herning med, at hospitalet er ”beliggende, så det naturligt vil få et større befolkningsunderlag, end andre hospitaler i området vil kunne opnå.”

Eksperterne mangler visioner. Hvis deres logik skulle følges, så skulle alle hospitaler ligge i København, for her er den største befolkning. Med forslaget om Herning trækkes der igen mod øst og mod syd. Det visionære ville være at placere ved Holstebro for at skabe et kraftcenter i vores del af Danmark. Det ville også give samspil med alle sundhedsuddannelserne i Holstebro og Herning.

Eksperterne er tilsyneladende selv i tvivl om deres forslag om Herning. De sætter i hvert fald ikke en krone af til den løsning!

Nu risikerer vi, at andre dele af landet løber med alle milliarderne. I en fart skal vi have markedsført det visionære alternativ med Holstebro Alle må være interesserede i et Danmark i balance.

- Med placering af et nyt vestjysk sygehus ved Holstebro er der en historisk chance for at skabe lighed i Danmark.


Fredag d. 28. november 2008
Trist!
Skrevet af: Hanne Reintoft, Uraniavej 21, 1878 Frederiksberg C
(som svar på ,,en katastrofe for Nordvestjylland, udsendt som nyhed 27.11.2008)

Ja, det er en katastrofe.

Det er muligt, at teknokrater ikke ved det, men landets politikere bør vide, at der i Vestjylland bor mange både ældre og mindrebemidlede mennesker. En del af de ældre kan ikke længere føre motorkøretøj - man kan iøvrigt ikke holde bil på en folkepension - og mange er dertil alene.

Da vi i sin tid blev dirigeret 74 km til Herning kl. 2 om natten, måtte vi køre risikokørsel efter ganske kort tids søvn.

Nogle foreslog os at tage en taxi. For det første skal der være en vognmand, der er vågen. For det andet tilbragte vi flere timer med at vente i Herning. Det ville have kostet flere tusind kr. Det kunne vi måske klare, men det klarer man ikke på en beskeden økonomi.

Det har også været min opfattelse, at lægevagttjenesten i Århus ejheller har forståelse for Nordvests geografi.

Trist med så lidt forståelse for en stor befolkningsgruppes sundhed og overlevelse.
Fredag d. 28. november 2008
Det er imponerende
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, Herning
Det er imponerende hvad Ejgil Gaardbo Thomsen, Esther Jakobsen, Henrik Seliger, og Niels Sørensen kan få ud mellem sidebenene af vrede, mod de borgere der bor i midtjylland.

Jeg har altid syntes at det Holstebro den gamle Borgmester Kaj. K. Nielsen stod for, "var visionær og nyskabende". hvor er den gode gamle Holstebro ånd?

Det er som om småligheden har sejret i Kaj K Nielsens Holstebro.

At man ønsker at bevare "Holstebro Sygehus" er da forståeligt for alle, men at man benægter virkeligheden, er uforståeligt. Virkeligheden er at uanset afstand," kan man ingen garanti få, for at man vil overleve, en kritisk situation".

Det vigtige må da være, at man får den rigtige hjælp, af de rigtige mennesker på det rigtige sted.

m.v.h
jens-jørgen christensen

Torsdag d. 27. november 2008
svar til Jens-Jørgen Christensen
Skrevet af: Ejgil Gaardbo Thomsen, P O Pedersensvej 5, Holstebro
Til Hr. Christensen – for nu at blive i din jargon

Jeg ved udmærket godt, at et flertal stemte for en placering ved Gødstrup, men mage til udemokratisk afstemningsprocedure skal man da vist lede længe efter.

Mindretallets forslag om en placering ved Aulum, blev overhovedet ikke hørt. Hvis ikke det er et godt udtryk for det man kalder ”Magtens arrogance” så ved jeg snart ikke hvad man skal kalde det?!?

Lovligheden af afstemningsresultatet kan nok ikke drages i tvivl, men at betragte det som en endelig beslutning er nok at gå for vidt.

Regionen har ikke selv penge til projektet, men skal afvente den af regeringen nedsatte ekspertgruppes vurdering af om projektet er så godt, at der kan bevilges de 4 milliarder som byggeriet anslås at ville komme til at koste.

Det lader til, at det kommer til at knibe!

Se ekspertgruppens rapport herom, som offentliggøres torsdag den 27. november.

Man kan sikkert godt dø af et hjertetilfælde i ambulancen fra Thyborøn til Holstebro, - men, chancen for at overleve må vel formodes at blive forringet væsentligt, hvis patienten skal transporteres yderligere ca. 35 km. på trafikeret vej helt til Gødstrup ved Herning, som jo som bekendt ligger inde i midtjylland.

Vi VESTjyder har en – og vel nok rimelig – forventning om, at der også i VESTjylland skal være et hospital med akutmodtagelse.

De tre borgmestre er ikke ude på at omgøre en lovlig beslutning. ”Beslutningen” er jo ikke endelig, så borgmestrene forsøger bare at påvirke de politikere i folketinget og i regeringen, som skal endelig godkende sygehusbyggerier i hele Danmark. Det er vel deres demokratiske ret?!?

Regionerne har sygehusene som deres hovedansvarsområde, men derfor er der vel ikke fuldstændig frit spil? Det er dog trods alt regeringen som skal bevilge pengene!!! Derfor den nedsatte ekspertgruppe.

Jeg tror, vi er mange, der med mig kan sige, at vi sagtens kan acceptere, at der er meget som Herning-Ikast har, som vi ikke har i Holstebro-Struer-Lemvig, - jeg bare ikke lige komme i tanke om hvad det skulle være :)

Nej du,- Gødstrup-løsningen er resultatet af en politisk "rævekage" af dimensioner, som kun fortjener at blive tilsidesat af den siddende regering.
Torsdag d. 27. november 2008
Hvor er det synd...
Skrevet af: Esther Jakobsen, Frederiksgade 11, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
For de ca. 2000 borgere i Herning området, som i fremtiden skal køre HELT til Holstebro for at aflægge teori-prøve m.m

Iflg. Lars Krarup så er den politiske udmelding at servicen skal være nær borgerne og for ham lyder de nye tiltag ikke særlig borgernær!!

Betydningen af de mange borgere fra Herning er åbenbart større for Lars Krarup end hele befolkningen fra den nordvestlige del af Region Midtjylland, som skal køre endnu længere for at nå et hospital, hvis Region Midtjylland får held til at placere det nye storhospital i Gødstrup. Jeg har endnu ikke hørt at Borgmesteren for Herning har beklaget, at borgerne fra f.eks. Thyborøn og Thyholm får forlænget køretiden, i tilfælde af alvorlig sygdom samt diverse undersøgelser. Når nu jeg hører hans udtalelser i forbindelse med borgere i Herning skal køre til Holstebro for at aflægge prøver i forbindelse med kørekort, så tænker jeg, at der må være noget jeg har overset, men desværre så er dette nok ikke tilfældet, for Borgmesteren har garanteret lidt svært ved at se ud over egen næse og tænker på de skattekroner han kan få ind, ved placering af det nye storsygehus i Gødstrup.

Et storsygehus i Holstebro, må siges at være BORGERNÆR og tager hensyn til et stort antal borgere i den nordvestlige den af Region Midtjylland. Det ville klæde Hernings Borgmester at tænke borgernært også omkring sygehusplacering.

Et kørekort skal kun tages én gang i livet – hvis ikke man ligefrem har dummet sig – men på et Hospital kommer man flere gange i livet, bl.a. ved fødsel og alvorlig sygdom samt mange undersøgelser.

Borgmestrene skal nu mødes for bla.a. at drøfte problemet med nedlæggelse af prøve-steder, mon ikke man så lige kunne drøfte situationen omkring placering af et nyt storsygehus i Gødstrup endnu engang.

Når det nye storsygehus placeres ved Nybo Bakke i Holstebro, så vil borgere fra Herning få lidt længere at køre, men det er ikke længere end vi herfra Thyholm har pt og forhåbentligt vil blive ved at have i årene fremover.

Tænk borgernært også når det ikke lige er for ens egne borgere, Lars Krarup
Onsdag d. 26. november 2008
Tak for dette tiltag: Borgmestre ! Godt gået.
Skrevet af: Niels Sørensen, Leharsvej 12, Holstebro.
Glem alt om at bygge i landsbyen ved Herning.

Alle kan da se der ikke er kapital til rådighed.

Optimer de' lokaliteter der er i dag, og lad os få det akutte beredskab tilbage til Holstebro.

Det som man tog en sen nattetime hvor vore folkevalgte nok sov i timen. Ja det var igen den drevne forhandler Bent Hansen der brillerede,(for dreven det er han, det må vi medgive)men noget godt for os i vest det ligger ham ej på sinde.

Nu må vi se om vore politikkere træder i karakter. Ellers skal der snart ske noget med den her omtalte borgerliste.

Niels Sørensen.
Onsdag d. 26. november 2008
Hr Christensen dog, pas på blodtrykket.
Skrevet af: Henrik Seliger, Fredericiagade 20, Holstebro
Kære Jens Jørgen Christensen

Hykleriet i Herning når uanede højder.
Nu har man fra Hernings side i de sidste mange måneder, skulle høre på at det er ynkeligt at befolkningen i det nordvestligste hjørne af regionen, brokker sig over udsigten til en times transport til en akutmodtagelse i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke. Herregud, det er jo bare 27.000 borgere, som jo godt nok betaler skat og bidrager til vores fælles samfund, men derfra og så til at forlange en anstændig sygehusbetjening, der er åbenbart for langt for hr. Jens Jørgen Christensen.

I denne uge kom der så forlydender eller rygter om at politiet muligvis har planer om at lukke et prøvested for teoriprøver til køreprøverne i Herning.

Så kommer Hr. Borgmester Krarup straks på banen. Det er nemlig alt for galt at 2000 borgere fra Herning og omliggende byer skal HELT TIL HOLSTEBRO en, måske to gange i deres liv for at aflægge en prøve.

Kære Christensen, kan selv høre hvor hult det lyder?

Da man vedtog politireformen, og valgte at placere hovedsædet, af alle steder fy føj, i Holstebro, der ku det nok være at man var oppe i det helt skingre toneleje i Herning. Her var der tale om en beslutning taget fra centralt hold. Fra centralt hold kunne man nemlig se fornuften i, at inddrage en faktor som geografi. Da man efter mange lange år fik bevilget penge til en motorvej til og ikke mindst udenom Herning, var en af de kraftigste støtter for dette faktisk Holstebro.

Du spørger om vi ikke kan tåle at Herning har noget vi ikke har. Jo det kan vi sagtens, og der er faktisk mange i Holstebro der er stolte af de ting i har opnået i Herning.

Så kære Christensen, det forholder sig lige præcist omvendt. Tænk over det.

Du har fuldstændig ret i, at der er truffet en beslutning i Regionsrådet, men du kender også historien om hvorfor stemmetallene endte som de gjorde, nemlig på grund af en politisk svinestreng fra Bent Hansens side.
Han valgte helt bevidst ikke at lade det store mindretal manifestere sig.

Nu er det jo sådan, at vores politiske system her i landet, er indrettet således, at de endelige beslutninger træffes af staten. Staten har gennem styrelseslove o.l. uddelegeret ansvarsområder til kommuner, menighedsråd, regioner og statsforvaltninger, men den øverste myndighed er og bliver staten.

Der findes da talrige eksempler på at kommuner er blevet korrekset af amter, at amter er blevet det af staten. Så det vil da ikke være første gang at en instans er blevet ”vejledt” fra oven.

At du betegner Bent Hansen som en dygtig politiker, det kan jeg kun give dig ret i. Men Bent Hansen er desværre ikke bare en dygtig politiker, han er en kyniker som bruger alle midler for at varetage sin egen hjembys interesser.

Kig på et kort over regionen nuværende sygehuse, og fortæl så hvilket sygehus man faktisk kunne lukke, uden at nogen borgere ville får mere end 40-50 km til ikke mindre end tre akutmodtagelse. Har du gættet det, hvis ikke kommer svaret her, Viborg!

Med venlig hilsen (sådan er vi nemlig her)

Henrik Seliger
Onsdag d. 26. november 2008
svar til Jens-Jørgen Christensen
Skrevet af: Ejgil Gaardbo Thomsen, P O Pedersensvej 5, Holstebro
Til Hr. Christensen – for nu at blive i din jargon

Jeg ved udmærket godt, at et flertal stemte for en placering ved Gødstrup, men mage til udemokratisk afstemningsprocedure skal man da vist lede længe efter. Mindretallets forslag om en placering ved Aulum, blev overhovedet ikke hørt. Hvis ikke det er et godt udtryk for det man kalder ”Magtens arrogance” så ved jeg snart ikke hvad man skal kalde det?!?

Lovligheden af afstemningsresultatet kan nok ikke drages i tvivl, men at betragte det som en endelig beslutning er nok at gå for vidt. Regionen har ikke selv penge til projektet, men skal afvente den af regeringen nedsatte ekspertgruppes vurdering af om projektet er så godt, at der kan bevilges de 4 milliarder som byggeriet anslås at ville komme til at koste. Det lader til, at det kommer til at knibe!
Se ekspertgruppens rapport herom, som offentliggøres torsdag den 27 november.

Man kan sikkert godt dø af et hjertetilfælde i ambulancen fra Thyborøn til Holstebro, - men, chancen for at overleve må vel formodes at blive forringet væsentligt, hvis patienten skal transporteres yderligere ca. 35 km. på trafikeret vej helt til Gødstrup ved Herning, som jo som bekendt ligger inde i midtjylland.
Vi VESTjyder har en – og vel nok rimelig – forventning om, at der også i VESTjylland skal være et hospital med akutmodtagelse.

De tre borgmestre er ikke ude på at omgøre en lovlig beslutning. ”Beslutningen” er jo ikke endelig, så borgmestrene forsøger bare at påvirke de politikere i folketinget og i regeringen, som skal endelig godkende sygehusbyggerier i hele Danmark. Det er vel deres demokratiske ret?!?

Regionerne har sygehusene som deres hovedansvarsområde, men derfor er der vel ikke fuldstændig frit spil? Det er dog trods alt regeringen som skal bevilge pengene!!! Derfor den nedsatte ekspertgruppe.

Jeg tror, vi er mange, der med mig kan sige, at vi sagtens kan acceptere, at der er meget som Herning-Ikast har, som vi ikke har i Holstebro-Struer-Lemvig, - jeg bare ikke lige komme i tanke om hvad det skulle være :)

Nej du,- Gødstrup-løsningen er resultatet af en politisk "rævekage" af dimensioner, som kun fortjener at blive tilsidesat af den siddende regering.
Onsdag d. 26. november 2008
Jeg føler mig ikke fristet til at Gamble
Skrevet af: Jens-Jørgen Christensen, Gl. skarrildvej 4, 7400 Herning
Jeg føler mig ikke fristet til at gamble med Anne V Kristensen som regions formand.

Men stor tillykke til fru Kristensen med Venstres" nye talerør in spee",at man kan få 3 Borgmestre, med skattemidler til at finansere portalen, er vældig smart lavet,

Men kære fru Kristensen,hvor har du dog uret i dine" spin manøvrer", Bent Hansen er en ualmindelig dygtig
forhandler, for Region Midtjylland og
Danske regioner, og tak for det.

Det er meget påfaldende,at fru Kristensen bruger, Skive, Lemvig, Ringkøbing,og Tarm som eks. på sygehuse, der skal betale for "Bent Hansens uansvarlige sygehuspolitik"

At de omtalte sygehuse, har været under
konstante nedskæringtrusler i årevis under de gamle Amter,må være en smutter fra fru Kristensen og hendes bagland.
Onsdag d. 26. november 2008
Behandling på Regionshospitalet i Holstebro i top.
Skrevet af: Regionsrådsmedlem, Henning Gjellerod, Tjørnevej 32, Mejdal, 7500 Holstebro
Fredag d. 21. nov. om morgenen, den første dag med glat føre, faldt jeg på cykel på et sted, hvor man slet ikke kan se den frosne vandpyt. Jeg var temmelig forslået på både arme og ben.

På trods af omslag med isposer viste det sig at venstre håndled ikke havde det for godt.

Lørdag d. 22. nov. om morgenen kontaktede jeg lægevagten Region Midtjylland på telefon 70 11 31 31. I løbet af kort tid talte jeg med en læge og fik kort og kontant at vide, at jeg skulle indfinde mig på lægevagten på Regionshospitalet i Holstebro, hvilket jeg gjorde.

Efter kort ventetid var jeg inde hos vagthavende praktiserende læge, som hurtigt kunne konstatere, at det var nødvendigt med røntgenbillede af håndledet, hvorfor jeg kunne gå ind ved siden af på skadestuen.

I løbet af kort tid blev jeg hentet af en portør og igen kort tid efter var der taget de fornødne billeder. Tilbage til skadestuen, hvor to behandler sygeplejersker tog sig af mig, så snart resultatet og den lægelige vurdering af billederne forelå. De forklarede, at de to ortopædkirurger på vagt var stærkt optagne med en kompliceret operation, men at en af dem havde haft mulighed for at besigtige mine billeder på en skærm i operationsstuen.

Man var enige om, at jeg skulle have en gips på med det samme. Jeg vil så blive indkaldt til senere undersøgelse med scanner for at vurdere, hvor længe den gips skal blive siddende.

Der blev lagt gips på af de to sygeplejersker, alt imens de også varetog andre opgaver med andre patienter. Det tog ikke særlig lang tid. De kunne deres kram de to. Gipsen sidder perfekt. Den er hverken for løs eller for stram. Den giver støtte og aflastning. Lige det jeg har brug for. Fingrene kan endog bruges på computeren.

Efter mindre end to timer var hjemme igen. Kan det være bedre?

Jo selvfølgelig vidste de alle sammen godt, hvem jeg er. Men det er absolut ikke mit indtryk, at de andre patienter, som der var en del af fik ringere behandling end jeg fik.

Er der noget at sige til, at vi er nogen, der gør, hvad vi kan for at bevare den høje standard på Regionshospitalet i Holstebro, indtil noget bedre er en realitet for alle borgere i den Nordvestjyske del af Region Midtjylland?
Tirsdag d. 25. november 2008
Storsygehus
Skrevet af: Karen Marie Christensen, Sverigesgade 12 st, 7430 Ikast
Min mening om et Storsygehus,det er meget upraktist at placere det i Gødstrup, hvorfor ikke bevare de Sygehuse vi har og bruge nogle penge til mere udstyr og forbedringer.

Det er nok det bedste for alle, de fleste har faktisk ikke noget at over, hvis vi havde læger nok så vi ikke skulle købe i dyre domme og uddanne Læger fra udlandet.

Alt skal åbenbart gå efter Bent Hansens hoved, ellers opfører han sig som et barn der ikke kan få sin vilje men lad os nu se om der bliver nogle penge.

Jeg har hørt der er 25 milliader i kassen som skal fordeles, beløbet som som sygehusene har brug for lyder på 68 milliarder, det bedste er nok hvis der ikke bliver nogle penge til Bent Hansen som ikke vil os borgere det bedste.
Tirsdag d. 25. november 2008
Hr Thomsen og andre lad os lige slå fast
Skrevet af: jens-Jørgen christensen, Gl.skarrildvej 4, Herning
Pkt 1. Er Valget af Gødstrup vedtaget af et flertal på 22 for, 3 imod. 14 hverken For eller imod ?.sv. ja

Pkt 2. kan lovligheden af beslutningen drages i tvivl ? sv. nej

Pkt 3. kan man idag , i en Ambulance fra Thyborøn-til Holstebro Dø af et hjertestop?.sv. ja

Pkt 4. Er de 3 Borgmestre ude efter at omgøre en lovlig beslutning ?sv. ja

Pkt.5 Har Regering og Folketing vedtaget at Regionerne varetager sygehus byggeri ? sv.ja

pkt 6. Kan man nogen sinde i Holstebro.-Struer- Lemvig området, acceptere at Herning-Ikast-Brande området,
har noget som man ikke selv har ?sv Det tyder det ikke på.
Tirsdag d. 25. november 2008
Brev til den socialdemokratiske folketingsgruppe
Skrevet af: Læge Jesper Egerup, Postbox 12, 6990 Ulfborg
Kære Helle Thorning-Smidth

Med nedlæggelse af amterne og oprettelse af de store regioner er der sket en stærk magtkoncentration og forringelse af borgernes indflydelse på deres egne landsdele.

En udvikling der føles som stærk asocial i store dele af Danmark og ikke mindst i Vestjylland, hvor modstanden er vokset kraftigt mod regionerne og specielt mod Bent Hansen, som fører en asocial borgerlig politik, hvor de socialdemokratiske vælgerne føler sig snydt.

Socialdemokratiet burde gå i rette med Bent Hansen politik inden det danske sundhedsvæsen er totalt ødelagt og milliarder af kroner er lagt i ødselt nybyggeri i stedet for udvikling af det bestående. Pengene burde i stedet bruges til nødvendigt undersøgelses og behandlingsudstyr, samt totalt fjernelse af ventelister. Dette er noget hele befolkningen vil kunne forstå og belønne partiet for.

Jeg synes at Du og Folketingsgruppen bør læse kronikken grundigt som er vedlagt og erkende perspektiverne heri.

(kronik "en sundhedspolitisk farce" under "din mening" den 30. oktober/ redaktionen)
Tirsdag d. 25. november 2008
Se DR i aften
Skrevet af: P Rasmussen, Kruusesvej 22, 4220 Korsør
Kig ind på DR i aften, og se hvordan rengøringsstandarden er i Region Hovedstaden, eller se her http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/

Endnu et eksempel på, at den sygehus politik der har været ført af politikere i amterne gennem de seneste mange år, ikke har fungeret.

Det er de samme politikere, der får lov til at fortsætte i regionerne med de samme ideer - der er ingen nytænkning - der er ingen nye måder at se sundhedsvæsenet på.

Der fortsættes "bevidstløs" i den samme rille - med de samme fejl og de samme undskyldninger, som vi har set og hørt på i årevis - fra de samme politikere.
Mandag d. 24. november 2008
Byg det nye sygehus i VESTjylland
Skrevet af: Ejgil Gaardbo Thomsen, P O Pedersensvej 5, Holstebro
Spar os nu for eksempler på, at indbyggerne fra Silkeborg og fra Give-området for den sags skyld, vil få lige så langt til et sygehus placeret ved Holstebro, som indbyggerne i Thyborøn/Thyholm har til en placering i Gødstrup ved Herning.

Der er bare den store forskel, at i hvert fald indbyggerne i Thyborøn KUN har den ene mulighed for at komme til en akutmodtagelse – at rejse til det nye sygehus, som derfor helst skal ligge ved Holstebro.

Indbyggerne i både Silkeborg og Give har andre muligheder - nemlig sygehuset i Horsens og også sygehusene i Aarhus og Kolding vil give væsentlig kortere rejsetider for dem, end der vil være fra Thyborøn til Holstebro, for slet ikke at tale om afstanden på godt 90 km. fra Thyborøn til Herning. Selv borgere i Brande vil have kortere tid til sygehuset i Horsens.

Man vil gerne have Silkeborg ja og endda Give med i optageområdet til det nye sygehus ved Herning. Her tror jeg bare man gør regning uden vært!

Silkeborg ligger nogenlunde lige langt fra Herning, Viborg, Randers, Skejby og Horsens, dog med kortere afstand til både Viborg og Horsens end til Herning, og Give har kortere afstand til Horsens og ikke ret meget længere til Aarhus og Kolding. Både Silkeborg og Give ligger i Østjylland med meget bedre vejforbindelser end i Vestjylland og vender derfor nok blikket mere mod Øst end mod et sygehus i Vestjylland – selv hvis det nye sygehus i Vest skulle blive placeret i MIDTjylland ved Herning!

Nej, byg nu det sygehus i VESTjylland, hvor der virkelig er brug for det!!!
Mandag d. 24. november 2008
egoisme
Skrevet af: Anni byskov, Ågårdsvej, Vildbjerg
Jeg skrev under på protestlisten mod Gøstrup
men er stemt for at den skal ligge i Aulum
fordi at det ligger mest centralt for brugerne
af sygehuset, vi skal jo tage hensyn til alle i regionen som kommer til at høre under sygehuset.Nu syntes jeg til gengæld at folk i Holstebro bliver for egoitiske, nu skal den pludeselig ligge i Holstebro,( så de kan få
nedlagt sygehuset i Herning), og dermed også få en motorvej til deres egen by.Dette er så usmageligt så det forslår.Tænk hvis borgerne i Herning havde modsat sig Politiforliget da det blev bestemt den skulle ligge i Holstebro,
Denne krig mellem de 2 byer kan koste regionen
et nyt storsygehus, og på sigt kan vi få 2 sygehuse der er så svært at bemande at de må lukke, og hvor står vi så. jeg kan være ligeglad med hvor sygehuset bliver plaseret
men jeg syntes folk i Holstebro må forstå at
demokrati ikke altid kun giver fordele.
Mandag d. 24. november 2008
En Demokratisk beslutning
Skrevet af: Jens-Jørgen christensen, Gl.skarrildvej 4, 7400 Herning
En Demokratisk beslutning er taget og det vil man ikke acceptere,
22 for, 3 imod, 14 hverken for eller imod , er det et snævert
politisk flertal ? ," at man vil beholde sit sygehus er en sag "men
at man vil forhindre et komfortabelt flertal i at gennemføre en
fuld lovlig beslutning, er usmageligt og perfid af de 3 Borgmestre.

Vi vil kommunikere til alle -og især til beslutningtagere, at det vil vi
ikke acceptere,det må på godt dansk betyde,"At man ønsker demokratiet
sat ud af kraft "

At et storsygehus i Herning skal dække dele af , Silkeborg kommune,
og måske?, Give området, i Billund kommune (akutfunktionen i Vejle nedlægges)det har ingen interesse i Nordvest, at Thyholm er fejlplaceret, og burde være under Thisted,kan man vel ikke bebrejde, befolkningen i Midtjylland, men snarere Borgmesteren i Struer.
Mandag d. 24. november 2008
Et af de største ...
Skrevet af: Peter W Rasmussen, Kruusesvej 22, 4220 Korsør
... problemer med regioner og sygehusreformer over hele Danmark er - at det er nøjagtig de samme politikere der er fortsat fra amterne til regionerne - så der er på ingen måde kommet nytænkning eller andre måder at se sygehusstrukturen på for hele Danmark, ud af reformen - de samme politikere fortsætter de samme tanker, bare under en anden betegnelse.

Problemet er også, at nu skal de ikke løse andet - nu har de for god tid til egne tanker om sygeshuse - nu skal der bare skabes monumenter over egen indsats.
Mandag d. 24. november 2008
Løgn og gætterier!!
Skrevet af: J. Jensen, Postboks 38, 6973 ørnhøj
Det ser jo ikke ud til, at denne amatøragtige hjemmeside har den helt store opbakning.
I hvert fald tager Struers Borgmester jo stærk afstand fra de totalt udokumenterede rygter, som hjemmesiden bragte for et par dage siden.
En utroværdig og løgnagtig hjemmeside, med totalt udokumenterede postulater og gætterier, er der selvfølgelig ingen, der kan tage alvorligt.
Hvis man har tænkt sig at fortsætte på denne måde, kan man være helt sikker på, at det vil skade sagen, langt mere end det gavner!!
Lørdag d. 22. november 2008
Det nye storsygehus i Vest
Skrevet af: Ejgil Gaardbo Thomsen, P O Pedersensvej 5, 7500 Holstebro
Det nye storsygehus i Vest

Et flertallet på 21 af de 41 regionspolitikere bestående af 15 Socialdemokrater, tre konservative, to fra Dansk Folkeparti og det Radikale medlem Ulla Fasting valgt i Holstebro, har peget på Gødstrup ved Herning, som den bedste placering for de nye storsygehus i VESTjylland!?!

Det er mig ubegribeligt, hvordan man kan nå frem til en sådan erkendelse. Det kan ikke være med den meget omtalte Cowi-rapport i hånden – en rapport regionen har betalt op mod èn million for. Den viser helt klart, at den bedste placering er ved Holstebro Syd, der beskrives som en allerede bynær placering i rekreative omgivelser, tæt op ad hovedvej og jernbane og med forsyningsmulighederne i orden, og hvor færrest patienter - under 5000 - vil få mere end èn time til nærmeste akutmodtagelse.

Gødstrup derimod bliver en placering, hvor op mod 27000 borgere fra den nordvestlige del af regionen vil få mere end èn time til sygehuset.
Regionspolitikerne var nok ikke glade for denne prioritering af Holstebro, så de udbad sig om yderligere dokumentation for placeringens betydning for rekruttering af sygehusets læger. Cowi kunne ikke selv finde materiale, der kunne sige noget om placeringens betydning, og bad derfor SINTEF Helse, afdeling for sygehusplanlægning i Norge om en vurdering.

En undersøgelse i Norge foretaget af SINTEF Helse, tilbageviser til dels, at placeringen skulle have nogen betydning for rekruttering af læger – læs selv på Region Midtjyllands hjemmeside. Rekrutteringen relaterer sig ifølge denne undersøgelse mere til det faglige tilbud sygehuset kan give og til løn- og arbejdsforhold samt at udformning sygehusbygningerne kan være en rekrutteringsfaktor.

Disse parametre kan vel opfyldes såvel i Holstebro som i Herning.

Må jeg i øvrigt gøre opmærksom på side 2 i samme notat. SINTEF Helse har indhentet information fra andre sygehusplanlæggere i hele Europa og redegør her for deres tilbagemeldinger:

Informassion fra andre planlæggere:
Tilbagemeldingene er nokså samstemte. Plassering av sykehus styres i hovedsak av hvor det fra før er sykehus. Deretter kommer hensynet til reiseavstand og reisetid for pasienter, samt at det må være et tilstrekkelig pasientgrunnlag for det faglige tilbudet sykehuset ønsker å gi.(citat slut)

Alle regionspolitikere har haft adgang til disse oplysninger, så det er mig en gåde, hvordan man fortsat kan være fortaler for at en placering af det kommende storsygehus i Vest skal være ved Herning. Man fortsætter med at bruge det samme argument igen og igen, - mantraet om at rekruttering og fastholdelse af læger, kun lader sig gøre med en placering ved Herning. Det er da for fattigt, at lade afstanden til Århus være det alt afgørende argument for, om man kan rekruttere og fastholde læger til et storsygehus til 4 milliarder kroner.

Overfor dette står argumentet om nærhed til det nye storsygehus for borgere i hele sygehusets optageområde, ikke kun for alvorligt syge og/eller tilskadekomne patienter, men også for patienter der selv må sørge for transport til sygehuset som for eksempel i forbindelse med ambulant behandling uden indlæggelse.

Skal man tage specielt hensyn til de – forventede - 20% af sygehusets læger, der ønsker at pendle fra Århus? - nej, lad dog dem om det! Tag i stedet for hensyn til de borgere i hele den vestlige del af regionen, som sygehuset reelt skal bygges for.

Det må være patienternes tarv man først og fremmest tilgodeser, når placering af storsygehuset skal bestemmes. Cowi-rapportens bedste bud på en placering af sygehuset er efter min og mange andres bedste overbevisning ved Holstebro Syd.
Lørdag d. 22. november 2008
Amatørsgtig makværk!!
Skrevet af: J. Jensen, Postboks 38, ørnhøj
Utroligt, at 3 borgmestre vil lægge navn til en hjemmeside, der er en gang amatøragtig makværk, og som bringer løgnagtige, og helt udokumenterede informationer, der er rene gætterier.
Jeg troede faktisk at firmaet Tilsted, var et rimeligt seriøst firma - det lader desværre ikke til at være tilfældet!
Fredag d. 21. november 2008
Taktikken er slået fast
Skrevet af: Journalist Jan La Cour, Skive Folkeblad, 7800 Skive
Den stiftende generalforsamling er holdt, og en syv mand stor bestyrelse med bl.a. Svend Erik Skytte fra Ejsingholm, er på plads.
Dermed er den tværpolitiske Fælleslisten klar til at gå ind i kampen for at få et kommende vestjysk storsygehus placeret ved Holstebro.

Taktikken er slået fast. Regionsrådets beslutning om at placere sygehuset i Gødstrup ved Herning skal ændres.
Derfor går Fælleslisten nu målrettet efter mandater ved næste års regionsrådsvalg. 2-3 medlemmer i regionsrådet er realistik i forhold til den store utilfredshed og interesse, der er for emnet, mener initiativtager Leif Hornshøj fra Holstebro.

Fælleslisten henvender sig specielt til regionens udkantsområder, hvor befolkningen vil få alt for langt til nærmeste akuthospital, hvis regionsrådet får held af sit forehavende, som Svend Erik Skytte udtrykker det.
- Det, vi slår på, gælder for hele regionen. Udkantsområderne bliver nedgjort. Det gælder ikke kun sundhedssektoren, men også inden for uddannelse, transport og kollektiv trafik, tilføjer han.

Med udkantsområder peger Fælleslisten på Djursland mod øst, Ringkøbing, Skjern, Hvide Sande mod syd, Lemvig og Struer mod vest og det nordvestjyske hjørne Thyborøn, Thorsminde og Thyholm. Men også Skive-området, Salling og Fur hører med.
- Der er sket en klar nedprioritering af små sygehuse, men også sygehuset i Skive har mistet meget. Derfor føler jeg også, Skive-området og Salling er udkantsområder i denne sammenhæng. Vi vil derfor gerne i kontakt med folk fra disse områder for at udbrede kendskabet til Fælleslisten og det, vi står for, siger Svend Erik Skytte.

Han lægger ikke skjul på, at den første store opgave er at hverve nye medlemmer. I øjeblikket udgør medlemsskaren 70, men der kommer stadig flere til, oplyser han.

AFSTANDEN OG TIDSFAKTOR
Fælleslistens centrale punkter i forsøget på at få ændret regionsrådets beslutning er afstanden og tidsfaktoren, hvis en borger fra et tyndt befolket yderdistrikt i Nordvestjylland pludselig får brug for at komme hurtigt på hospitalet. For dem vil det tage over en time at nå frem til Gødstrup, viser beregninger.
- Så man kan ikke retfærdigvis placere et nyt vestjysk storsygehus i Gødstrup, som heller ikke har noget med Vestjylland at gøre, men derimod i Midtjylland, understreger Svend Erik Skytte.

Han erkender, at Fælleslisten er sent ude, men så længe der endnu ikke er stukket en spade i jorden i Gødstrup, er der håb, mener han.
- Vores taktik er at gå uden om regionsrådet og tage fat i folketingspolitikerne, som skal tage den endelige beslutning, og vi har deltaget i et møde med Dansk Folkeparti, som har udtalt, at der højst må være 30 minutter til nærmeste akutmodtagelse, fremhæver Svend Erik Skytte og håber på, at Fælleslisten kommer ind i regionsrådet og ad den vej kan påvirke politikerne på Christiansborg.
- Målet er at få Gødstrup-planen stoppet, men bliver storsygehuset ikke til noget overhovedet, mener vi, at sygehusene i Herning og Holstebro skal fortsætte. Holstebro skal så have det fulde akutberedskab tilbage og egen sygehusledelse, understreger Svend Erik Skytte.
- Det er demokrati også at høre på den del af befolkningen, der har gjort oprør, og ikke bare udnytte, at man har flertal. Det er som om, at folk fra udkantsområder er andenrangsmennesker, som ikke skal have samme mulighed for at redde liv som andre steder i landet, fastslår Skytte, der ikke selv har planer om at stille op til regionsrådsvalget, men det håber han, at andre ildsjæle er parate til i Fælleslistens tjeneste.
Fredag d. 21. november 2008
Placering af nyt sygehus taget på et uvederhæftigt grundlag
Skrevet af: Anders Holm, Nordvestjysk Erhvervsråd, 7500 Holstebro
Flensted-Jensen erkender beslutning om placering af nyt sygehus i landsbyen Gødstrup blev taget på et uvederhæftigt grundlag

Den 7. nov. indrømmer det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen på et møde i Lemvig, at placeringen af sygehuset i Gødstrup ikke var den bedste geografiske placering, det var Holstebro, og tiltrækningen af læger var vigtigere end patienterne.

Han måtte samtidig erkende, at der ikke var dokumentation for, at det ville være sværere at tiltrække læger til Holstebro end Gødstrup.

Der er beskæmmende at måtte konstatere, at Regionen vælger at basere Danmarks fremtidige milliardinvesteringer i sundhed på et vidensgrundlag, der er ligeså vederhæftigt som at læse i kaffegrums.
Fredag d. 21. november 2008
Ingen nye sygehuse i midt/vestjylland??
Skrevet af: J. Jensen, Postboks 38, 6973 ørnhøj
Et lidt mærkværdigt nyhedsbrev, som denne enøjede hjemmeside har udsendt:

"ifølge forlydender"?? - Det lyder bestemt ikke særlig sagligt, eller sandfærdigt!

Disse forlydener skulle vel ikke evt. komme fra denne hjemmesides bagmænd,og i stedet for forlydender, skulle der måske have stået "ønsketænkning"!

Prøv at komme med lidt mere end gætterier, næste gang i udsender et nyhedsbrev
Onsdag d. 19. november 2008
Bent Hansen, en tro kopi af Peter Brixtofte.
Skrevet af: Leif Hornshøj, Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
Region Midtjylland er en tro kopi af Farum kommune: et ,,one mans show’’.

I Farum kommune var det Peter Brixtofte der kørte hele butikken og der gik mange år inden ballonen revnede, selv om det burde være indlysende for et hvert selvstændigt tænkende menneske, at der var noget rivende galt.

I region Midtjylland er det Bent Hansen der kører hele butikken og selv om der er begået forligsbrud, brugt penge uden bevilling og lavet aftaler uden at de øvrige regionsmedlemmer er blevet informeret, sidder der 40 regionsmedlemmer og er næsten tavse.

Til disse 40 medlemmer vil jeg sige, prøv lige at se hvad der skete i Farum, vent ikke til det er kørt helt af sporet, for så bliver det jo ved håndvasken I mødes til sidst.

I kan ikke gang på gang sige at I er blevet misinformeret og klandre Bent Hansen for hans uregelmæssigheder, uden at det får nogen former for konsekvenser.
Mandag d. 17. november 2008
Sæt Bent Hansen ud på et sidespor
Skrevet af: Svend Refsgaard, Lindevænget 27, Hjerm
Jeg tror ikke, at vi får en fornuftig sygehusplacering, før Bent Hansen er blevet fjernet fra posten som regionsformand.
Mandag d. 17. november 2008
Sørgeligt!
Skrevet af: Heidi Ruby, Struervej 105, 7500 Holstebro
Hvor er det sørgeligt, at vi i Danmark i 2008 går mere op i penge end i menneskeliv!!!!
Fredag d. 14. november 2008
Er sygehussagen ” en tys-tys sag ”
Skrevet af: Heine Møller, Kræmmergårdvej 18, 7660 Bækmarksbro
Er der aftaler mellem rådets medlemmer ikke mange kender, og kun få må kende?

Har de bestemmende i det midt og østjyske reelt afskrevet det nordvestjyske på sygehusområdet for at styrke i Viborg og Herning? Noget tyder på det.

Uden hospitaler og praktiserende læger vil hele egnen, over en årrække blive totalt affolket. Har Danmark råd til det? Nordvestjylland har ikke. Derfor de 42.000 protestunderskrifter til ministeren.

Poul Dahl, Kjellerup forsøger i et læserbrev, at give det udseende af, at han har alle Region Midtjyllands borgere, sundhedsfaglige eksperter, speciallæger o.s.v. og tager endnu en lang række med som garanter for sin kritik af de folketingsmedlemmer som ikke er enige med kliken som kalder det vedtagne en god plan.

Mange fik sikkert ondt af Poul Dahl da han i en regulær reklameindlæg for styrkelse af Viborg og Herning-egnen på hospitalsfronten, i malende og luftige vendinger forklarede os "nordvestjyder” at planen ikke alene er til gavn for alle regionens 1,2 millioner medborgere.

I den globaliserede verden, er der tale om en hospitalsplan, der også skal ses i sammenhæng med de tilsvarende planer gældende ikke blot i vore naboregioner ” o.s.v.

Jeg ved ikke om Poul Dahl har glemt H.C.Andersens eventyr, ”Kejserens nye klæder” Man ser i den en virkelig klog digter og menneskekender der på en vidunderlig og rammende måde, gennem de to vævere, afslørede en ragen til sig mentalitet ved list og snedighed, som åbenbart har været en svøbe altid.

Jeg tror, at H.C.Andersen med netop dette digt ville advare enhver mod naivitet, snedige taler og luftige forslag. Derfor må jeg spørge, er Venstre-manden Poul Dahl netop faldet for noget sådan? Kan han være narret til at skrive det han skriver? Det må fryde en vis Socialdemokrat, så jeg frygter for det, da jeg også er sikker på, at der er en Socialdemokrat i rådet der er lige så begavet og dygtig og lige så snedig som de to vævere i eventyret og lige så grisk og gerne forlanger både guld og grønne skove af andre, når blot det gavner hans vælgere i Viborg-området og derudover giver han tilsyneladende pokker i resten.

Angående det præ-hospitale er det nok ikke tilfældigt, at vi kun har set folk, hvis bopæl ligger inden for den af mange folketingsmedlemmer forlangte 30 minutters sikkerhedsafstand til nærmeste hospital, forklare det har stor betydning.

Aldrig har nogen lærd eller læg uden for det område gjort det. Det er jo Regionhospital Holstebro med både CT og MR skannere, blodbank, o.s.v. Poul Dahl sammenligner det med.

Jeg kunne så passende kalde det præ-hospitale en narresut. Men jeg vil gerne være ærlig, det har uden tvivl kun sin plads der midt i mellem, og derfor kan Regionshospital Holstebro med fuld funktion, umuligt undværes hvis nordvestjyske liv skal ligestilles med liv fra (Kjellerup) Viborg og Herning!
Torsdag d. 6. november 2008
Bent Hansen kan koste milliarder til sygehuse
Skrevet af: Anne V. Kristensen, Nordre Strandvej 20, Horsens
Venstre i Regionsrådet er helt med på, at Region Midtjylland under alle omstændigheder skal etablere et nyt supersygehus i Vestjylland.

Venstre kæmper hele vejen igennem for at få et nyt akutsygehus i Vestjylland, når vi nu engang står i den situation, at vi mangler læger og speciallæger i de kommende år og derfor ikke har mulighed for at udvikle på de nuværende akutsygehuse.

Vi var først til at sætte det nye sygehus på dagsordenen, og vi vil selvfølgelig også være de første til at bidrage til den etablering – uanset hvad. Vi er med hele vejen.

Men jeg har meget lidt fidus til Bent Hansens skråsikre meldinger om, at vi skam bygger – uanset om finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) som ventet leverer milliarder til byggeriet. Og det er der flere grunde til:

* Jeg har meget lidt tillid til Bent Hansens evner som økonomisk tryllekunstner.

Det har vi set i forbindelse med det netop vedtagne budget for 2009, hvor Region Midtjylland som den eneste region i landet pludselig skal ud i benhårde besparelser, som rammer medarbejdere og borgere. Og jeg er meget interesseret i at vide, hvor Bent Hansen nu pludselig mener, at han kan finde de milliarder, der skal til at etablere et nyt sygehus. Hverken medarbejdere, borgere eller Venstre kan være tilfredse med flere lemfældige præstationer i økonomien.

* Skal jeg være helt ærlig, så frygter jeg, at Bent Hansens udmelding kan betyde, at Region Midtjylland går glip af milliarder fra statens kvalitetsfond. Det er et meget, meget dårligt signal at regionsrådsformanden – her få måneder før finansministeren uddeler de første milliardbeløb fra kvalitetsfonden - lader forstå, at vi sagtens kan finansiere det hele selv.

* I yderste konsekvens kan Bents Hansens melding koste milliarder. Og det får stor betydning for samtlige andre sygehuse i Region Midtjylland.

Skal vi til alene at finansiere et nyt sygehusbyggeri i Vestjylland, får det store følger for udvikling, udbygning og vedligehold af sygehuse i Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Horsens, Skive, Lemvig, Ringkøbing, Grenå, Odder, Tarm og Brædstrup. Lige som det kan få store konsekvenser for de sundheds-tilbud, vi giver borgerne hver dag.

Bent Hansens melding og dårlige timing kan blive et gigantisk skud i foden på Region Midtjylland.

Som nyvalgt spidskandidat og politisk ordfører for Venstre vil jeg stilfærdigt minde min konkurrent om, at sundhedspolitik og sygehusbyggeri først og sidst handler om mennesker – ikke penge og prestige.

Jeg føler mig ikke fristet til at gamble med de milliarder, vi skal bruge til at sikre midtjyderne sygehuse og sundhedstilbud i fremtiden.

Anne V. Kristensen,
Spidskandidat og politisk ordfører (V) i Regionsrådet, Region Midtjylland.
Torsdag d. 6. november 2008
Har Regionsrådet fejlet? Var det en ommer?
Skrevet af: Heine Møller, Kræmmergårdvej 18, 7660 Bækmarksbro
Hvorfor skal vore sygehuse lægges sammen? Hvor stammer ideen fra? Og hvad er Regionsrådets reelle begrundelse for, at det skal ske i Gødstrup i stedet for i Holstebro?

Det er næsten det eneste der ikke har været skrevet ret meget om.

Særlig påtrængende bliver spørgsmålet når man læser de indkaldte eksperters vurdering af 8 forskellige muligheder for byggeriet og ser at Gødstrup der er vurderet næsten som den dårligste og Holstebro som en af de bedste.

Har regionsrådet fejlet? at over 42.000 protestunderskrifter kunne indsamles på få dage, og omkring 5.000 deltagere mødte til en protestdemonstration en kold og regnfyldt februar aften i Holstebros gader osv., kunne virkelig tyde på en ommer.

Er det mon også med det samme sigte, at mange i Folketinget i dag minder os alle og især Rådet om de max 30 minutters transporttid, præcis som den Socialdemokratiske sundhedsordfører allerede ved sygehusdebattens start meldte ud, at der max måtte være 30 minutters kørsel til nærmeste hospital.

At den valgte løsning giver flere tusinde mennesker omtrent 2½ gange 30 minutter og vel 25.000 2 gange 30 minutter, stemmer dårligt med røsterne fra Folketinget.

Der er heldigvis mange folketingsmedlemmer der ikke mener Regionsrådet kan være sådan noget bekendt. Dermed er de helt på linje med over 100.000 Nordvestjyder.

Hvad står de 30 minutter for? Det må jo stå for et sted mellem 30 og 40 kilometer alt efter trafiktætheden og vejbeskaffenheden som den forekommer i den virkelige verden. Det svarer sikkert nogenlunde til 30 kilometer i luftlinje.

For at ikke alt i debatten skal være gætterier, tog jeg et gammelt automobilkort og en passer og optegnede 60 kilometer-zoner omkring de nuværende eksisterende sygehuse i hele Region Midtjylland med sygehusene i centrum.

Transporttiden vil så i de omtalte zoner blive max det anbefalede. Det var interessant at se at de eneste steder i hele regionen der ikke i dag er sikret under 30 minutters transporttid, er egnene om de nedlagte Tarm og Lemvig sygehuse.

Eksempelvis er 60 kilometer-zonen om Silkeborg dobbelt eller tredobbelt dækket for ca. 90% af arealets vedkommende. 6o kilometer-zonen om Viborg er dobbelt eller tredobbelt dækket med omkring 75% af arealet. Men for Holstebros vedkommende er mindre end 50% dobbelt dækket 5% tredobbelt dækket. Yderligere er der i dag udover 60 kilometer-zonen cirka 25 kilometer til Harboøre og Thyborøn som den også dækker. Alligevel er det den der er dømt til nedlægning.

Jeg håber der er folk i Rådet eller i læserkredsen som kan komme med en dækkende forklaring på hvorfor det er sådan.

Der er forhåbentligt ingen der er så naive, at de tror der ved nedlægning i Holstebro vil blive stationeret en akutbil bemandet med en læge og sygeplejerske i Lemvig i døgnets 24 timer.

Der er forhåbentlig heller ingen der er så naive, at de tror at et sådan køretøj omgående vil starte op hver gang en tilfældig forbikørende bilist i sin mobiltelefon kalder 112 og melder en forulykket bil med et par stærkt forslåede og blødende folk..

Det er godt der er mange som nu arbejder på at få Regionshospital Holstebro ført tilbage til som den var for 3 år siden, selv om der hele tiden fortælles, at ændringerne sker for at højne kvaliteten i vores hospitalsvæsnet for os alle i Regionen.

Men hånden på hjertet, vi manglede slet ikke mere kvalitet til den pris vi nu ser.

Før ændringerne havde vi som bekendt i Holstebro Danmarks bedste Hospital. Det gør ondt når man i avisen læser om trafik uheld på Ringvejen om Holstebro. Vi ved de implicerede så i dag har 34 kilometer i en rumlende ambulance til Herning selv om der kun var 1.000 meter til Regionshospital Holstebro, som har både CT og MR skannere og indtil for et lille år siden et par af Danmarks bedste kirurger som måtte flytte mod deres vilje da deres stillinger blev nedlagt efter ordre fra Herning.

Heldigvis går en tur i ambulance på 34 kilometer, normalt godt, men vi ved også, at den ikke gør det hver gang og det ved de også i Herning, som åbenbart har mindre bløde fortalere end os. De ved også, at det meste af deres sygehus er noget gammelt bras så et nyt sygehus i Gødstrup vil sikre Hernings udvikling mange år frem i tiden.

At det nordvestjyske område der ved bombes tilbage på ulandstadiet rager dem tilsyneladende aldrig en disse.
Tirsdag d. 4. november 2008
Det er bare ikke godt nok!
Skrevet af: Leif Hornshøj, Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
Der er alt muligt grund til at rose Chr.H.Hansen m. fl. fra Dansk Folkeparti, for mødet de havde arrangeret i Idom den 13 okt.

Ingen af de øvrige partier, hverken folketings,regions eller byrådsmedlemmer, har åbenbart rygrad til at møde borgerne, eller også håber man, at regionsrådets beslutning om placeringen af storsygehuset i Gødstrup kan ties ihjel.

Mødet med Chr.H.Hansen og de øvrige DF politikere var bare ikke godt nok til at vi kan tage det roligt.

På et direkte spørgsmål til Chr.H.Hansen: vil DF stemme imod bevillingen til storsygehuset i Gødstrup? - blev jeg belært om, at sådan foregår politik ikke.

Der bliver bagt rævekager og lavet lokumsaftaler, for at bruge nogle af Chr.H. Hansens egne ord og så giver man noget og får noget og på den måde laver man forlig.

Det er bare ikke godt nok!

Vi vil ikke have 10 fugle på taget, vi vil hellere have 1 i hånden.

Hvad betyder det? Vi skal klare os selv i udkantsområderne og det kræver opbakning til fælleslisten som har stiftende generalforsamling den
6.november.
Mandag d. 3. november 2008
Sygehus
Skrevet af: Svend Erik Skytte, Ejsingholmvej 33, 7830 Vinderup
Jeg syntes sygehuset skal ligge i midten af dæknings området, for dem som bor længst mod vest skal også have mulighed for at nå ind på et hospital, og ikke kun nøjes med det præhospital, som de vil spise os af med her i den vestlige del af regionen.

Hvis de bygger ude på nybo bakke, så går det nok sådan når motorvejen kommer til Holstebro, at dem fra østsiden kommer betydelig hurtigere, end dem fra vest.

Gødstrup er fuldstændig vanvittig, det er jo fordi der er overvægt af politikker i midt og østjylland, og så spiller Hernings borgmester en meget stor rolle, for han tænker: vækst til Herning.

Så defor er vi nødt til at gå regionspolitikkerne bag ryggen, og derfor gå til folketinget, hvor det er vigtig at få fat i de rigtige.

Om et år er der valg til regionen, og der skal der være nogle som laver en nytænkning, og der er jeg en af dem som er ved at få en liste op at stå, som vi kalder fælleslisten. Vi vil varetage yderkants området, og en region i balance.
Mandag d. 3. november 2008
Bent Hansen's arrogance
Skrevet af: Ole Buus Knudsen, P.O.Pedersensvej 10, 7500 Holstebro
I fri et tillæg til midtjyske medier er der en artikel med Bent Hansen i anledningen af at han bliver 60 år, så tillykke med det.

Artiklen handler om de ting han har bedrevet siden sin tidlige ungdom, her kan man læse om alle de gode ting han har lavet.

Til slut i interviewet kan jeg så læse at med hensyn til det nye sygehus får Bent Hansen en anden attityde.

Han udtaler at vi skal have et nyt stort sygehus i vestjylland Gødstrup.

Jeg kan i følge kraks oplyse at Gødstrup ligger i midtjylland, så ved du det Bent Hansen!

Dernæst udtaler Bent Hansen at borgerne ønsker mest mulig behandling og den kan de kun få på store sygehuse, det kan man vel også når det ligger i holstebro...

Hvad var det nu at cowirapporten sagde: punkt 1: Gødstrup dårligst
punkt 2: Holstebro bedst
- hvorfor betaler man en rapport når i går direkte i mod dens anbefaling.

Med megen arrogance udtaler Bent Hansen at han ikke orker at læse dagbladet holstebro fordi bladet og læserbrevene kører en hetz mod ham, det er ikke en hetz men en argumenttation mod en forkert beslutning du har taget med en stemmes flertal!

Hører det ikke med til at være politiker at følge med i debatterne og ikke være så sart? Det er en del af demokratiet at folk har ret til at udtale sig.

Bent Hansen udtaler også at han ser tv øst - der har han jo også sine venner, hvor i mod tv midt-vest er blevet en lokal tv station og ikke regional.

Bent Hansen er det ikke dig der er blevet lokal fredet Viborg i stedet for regional - du er vel formand for hele regionen. Modstanden mod dig er du vel selv skyld i da du har brugt usande argumenter for placeringen i Gødstrup.

Sygehuset skal ligge i Holstebro og det er regionens opgave at lave arbejdspladserne så attraktive så skal personalet nok søge dertil...
Torsdag d. 30. oktober 2008
Superkommune Nordvest
Skrevet af: Peder Bodeval Carlsen, Krunderupparken 17, 7500 Holstebro
Som borger i Nordvestjylland har jeg en forventning om, at byrådene i Lemvig, Struer og Holstebro kommune går forrest i kampen for at udvikle og bevare vores offentlige sygehusvæsen med et akutsygehus i Holstebro og et sygehus i Lemvig med medicinsk afsnit og neurohabiliteringsfunktioner.

Vi har nu set konsekvenserne af dannelsen af regionerne i Danmark.

Vi har mistet indflydelse på Vestjyllands fremtidige udvikling.

Vi er et stort mindretal på 100.000 borgere, som ikke bliver hørt og som må stå model til en afvikling af det offentlige sygehusvæsen i vores egn.

Akutsygehuset i Holstebro kunne, hvis der havde været den rette vilje til det, være bevaret med et naturligt optageområde på 150.000 borgere.

Som alle, der har interesseret sig for sygehusplanlægningen i Region Midt, har kunnet gennemskue, har der været en slet skjult dagsorden om at tilgodese specielt Viborg Sygehus på bekostning af Silkeborg og Holstebro Sygehus.

Regionsrådsformand Bent Hansen er lykkedes med en ”del og hersk politik” ved at spille Herning og Holstebro ud mod hinanden, til stor skade for Nordvestjylland.

Det gamle Ringkøbing Amt har gjort en stor fejl ved at danne en hospitalsenhed Vest med fælles ledelse i Herning.

Sygehusledelsen i hospitalsenhed Vest fjerner på eget og andres initiativer flere og flere funktioner fra Holstebro Sygehus.

Region Midtjylland er gået alt for langt i forhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, der burde være to fælles akutmodtagelser i det gamle Ringkøbing Amt, nemlig både i Holstebro og Herning.

Det gamle Ringkøbing Amt dækker 1/3 af region Midtjylland og på grund af de store afstande og dårlige veje, kan vi ikke stille os tilfreds med kun et akutsygehus i Herning eller Gødstrup.

Den foreliggende ”akutsygehusplan” må forkastes og region Midtjylland må nedlægges, inden den har ødelagt alt for meget for os i Nordvestjylland. Et demokratisk land som Danmark har ikke brug for et politisk misfoster som regionerne, der ikke kan udskrive skat og ikke selv kan fastlægge serviceniveauet og dermed stå til regnskab overfor borgerne.

VK -regeringen har lovet os et ”sundhedsvæsen i verdensklasse”, men det har lange udsigter på grund af mia. – besparelser på de offentlige sygehuse, og fordi region Midtjylland hellere vil stable mursten end skaffe læger og sygeplejersker til de gode offentlige sygehuse, som vi har i forvejen.

Hvis landet skal bringes demokratisk på fode igen, må der endnu en strukturreform til. En kommunalreform med mere vægt på en decentrale struktur og ikke den ”betoncentralisme” som regionerne er udsprunget af. Den kommunale frihed skal tilbage, det må da være en sand liberal mærkesag for et parti som Venstre. At give de danske kommuner styrke, handlefrihed og økonomisk råderum, der sætter dem i stand til at yde den nødvendige service på alle borgerrelevante områder.

Der er brug for en ny politisk beslutning; der bør kun være to administrative niveauer i Danmark, kommunerne og staten. Kommunerne må have en størrelse, der giver dem mulighed for at matche de
nye opgaver, som de overtager fra regionerne.

Derfor er tiden moden til, at der udarbejdes et fælles udspil fra de tre kommuner i Nordvestjylland.

Der må tales med større vægt, der må vises handlekraft og nye ideer må på banen. Ganske vist har vi lige overstået en kommunalreform, som endnu ikke har givet den forventede bedre økonomi i kommunerne og ny fremgang, som vi var stillet i udsigt. Ikke desto mindre er det nødvendigt, at byrådene arbejder seriøst med en plan for en ny superkommune bestående af Lemvig, Struer og Holstebro kommune.

Det vil give en kommune med over 100.000indbyggere, som kan anmode om at udtræde af Region Midtjylland.

Den nye superkommune skal gradvis opbygge nye standarder for kommunal service og den nye ”Nordvest kommune” skal have råderet over skatteindtægterne fra en sundhedsskat på 10 %.

Superkommunen skal have en selvstændig sygehusledelse kaldet hospitalsenhed Nordvest. Lige adgang til offentlige sundhedsydelser og et Danmark i balance kan ”Nordvest kommune” sørge for.

Vi må have foden under eget bord og råderet over vores sundhedsvæsen.

Kommunerne må have deres frihed igen, således at de kan udskrive de nødvendige skatter og stå til regnskab overfor kommunens borgere, når der er valg.

Det danske samfund og staten må vise solidaritet med udkantskommuner, som har forholdsvis store udgifter til vejnet og kollektiv transport.

Der må laves en kommunal udligningsreform, hvor staten tilgodeser de hårdest belastede kommuner udfra objektive kriterier, så som sociale udgifter, vejlængder og ringere beskatningsgrundlag.

De konstante nedskæringer på offentlig service må bringes til ophør, der må opstilles ”minimumsservicemål” på alle kommunale opgaver.

Den nye fælleskommune Nordvest ansøger indenrigsministeriet om at måtte starte som en forsøgskommune i en fem års periode med henblik på hurtig nedlæggelse af regionerne i Danmark. En mere decentral sygehusstruktur behøver ikke at stå i vejen for 4- 5 højtspecialiserede sygehus i universitetsbyerne, som behøver tilførsel af ekstra statsmidler til driften.

En ny politik for hele Danmark med et solidarisk sundhedsvæsen, der giver alle lige adgang for alle til et godt offentligt sygehustilbud, det må være målet.
Torsdag d. 30. oktober 2008
Ja, jeg kan se mig selv i øjnene Fru Touborg.
Skrevet af: Leif Hornshøj, Knud Aggersvej 15, 7500 Holstebro
Tusind tak for,at du reagerede på mit læserbrev. Jeg er ikke forvendt med svar på min kritik, det er nærmest undtagelsen.

Men du tager fuldstændig fejl af vores bevæggrunde for en fællesliste, vi er ikke en flok unge mennesker der har en drøm om at blive politikere, jeg er selv 63 år, alle i arbejdsgruppen er 50 plus, der er kun en årsag, vi vil ganske enkelt ikke finde os i, at der foretages beslutninger der koster menneskeliv.

Jeg er selv bekendt med to dødsfald i en ambulance mellem Holstebro og Herning, men der er helt sikkert flere, hvor mange, burde du som regionsmedlem undersøge og få frem i lyset.

Jeg ville ønske at de familier der har været udsat for hændelser der bekræfter min påstand om at det allerede har kostet menneskeliv, at fjerne akutfunktionen fra Holstebro sygehus havde kræfter til at stå frem.

Man kan jo altid påstå at disse dødsfald ville være sket alligevel,som nu Bent Hansen og de (u)ansvarlige sygehuslederes påstand om den tyske familie, der i halvanden time bankede på en sygehus dør, uden at komme ind, på grund af stive regler, med døden til følge ,,er en naturlig død’’.

Man kan jo altid bryste sig af at have forhindret besparelser ved at foreslå helt absurde besparelsesforslag, så man får det til at se ud som om man har givet noget.

Hvis der ikke er nogen fællesliste og andre der råber op og gør modstand vil Ringkøbing ,Tarm ,Grenå ,Lemvig ,Skive og Holstebro sygehuse være væk inden 10 år.

Når A.M.T. påstår at hun og de andre tolv fra udkantsområderne kæmper,kan spørgsmålet kun være: ,,hvad har I opnået og har i nogensinde stemt imod noget som helst"?

A.M.T. siger at Aulum ville være et godt kompromis, godt er ikke godt nok når der findes noget der er bedre og Aulum ville også koste menneskeliv.

Derfor må landspolitikerne på banen og sørge for at akutfunktionen kommer tilbage til Holstebro og i det hele taget skaffe sundhedsvæsnet i Nordvest Jylland, ja i hele Danmark et løft, så de også kan se sig selv i øjnene.
Torsdag d. 30. oktober 2008
En sundhedspolitisk farce
Skrevet af: Jesper Egerup, Postbox 12, Ulfborg 6990
Vestjylland har gennem årene haft et meget fint sundhedsnetværk, som bestod af 5 sygehuse med praktiserende læger i de omliggende byer.

Politikerne sørgede for gennem et nært samarbejde med lægerne, at områdets undersøgelses og behandlings apparatur var up to date. Der var klare aftaler med Viborg, Skejby og kommunehospitalet i Århus samt Rigshospitalet mm. Som uddannelsessted for yngre læger var Vestjylland ideel, hvor ægte mesterlære kunne opnås.

Det at være læge føltes etisk forpligtende uden økonomisk skelen. Der udviklede sig en interkollegial kvalitetssikring, som var på et meget højt niveau og indbefattede for egen regning hyppige kurser og møder i oplands og tolvmandsforeninger.

Sygeplejersker og læger slog sig ned blandt befolkningen i de områder hvor de havde deres virke og havde nær kontakt med denne. Flere blev endda valgt til politikere.

Så kom Bent Hansen, en politiker der tromlede alle ned med en retorik man ikke har set magen til i efterkrigstiden. Han var blevet formand for en region strækkende sig fra Kattegat til Vesterhavet med meget forskellige kulturer. En regionsplanlægning som bevirkede at borgernes indflydelse var blevet stærkt svækket og magten koncentreret centralt.

Han gik straks i gang med at nedbryde hospitalsstrukturen og dets netværk i Vestjylland. Alle tanker om at bevare de 5 sygehuse i landsdelen skrottede han med det samme til fordel for et kæmpe sygehus, udvidet ambulancekørsel samt et helikopterberedskab.

Ved hjælp af embedsmænd i sundhedsstyrelsen fik Bent Hansen erklæret de eksisterende sygehuse for insufficiente og utidssvarende. Man afholdt sig ikke fra at angribe en af områdets mest respektere og dygtige kirurger for sjusk. Men handlingerne mødte en folkelige modstand, som siden støt er vokset med fakkeloptog, lokale møder og underskrifteindsamlinger.

Uroen breder sig mere og mere. Bent Hansen er kommet med trusler om at folk kommer til at fortryde det, hvis de går imod ham. Såvel hospitalslæger som praktiserende læger flygter nu fra Vestjylland. Der jo ingen fremtid mere i området og det er nu blevet umuligt at tiltrække yngre læger.

Sygeplejersker søger væk fra sygehusene og ind som vikarer. Hvor man får en højere løn og mindre ansvar som kompensation for utrygheden. Kun få føler sig kaldet til uddannelsen med sådanne fremtidsperspektiver.

Befolkningen har al grund til at føle sig utrygge ved områdets tilstand, der bliver mere og mere tomt for nærværende kvalificeret sundhedspersonale.

Tidligere kunne patienter, læger og sygeplejersker anvende bus, tog, cykel eller egen bil til hospitalet på grund af rimelige afstande. Fremover vil der blive behov for akutbiler, sygetransporter, ambulancer nye vejanlæg og store parkeringsanlæg. Trafik og energifrås så det batter.

Samtidig med at socialdemokratiets formand prædiker om velfærd og atter velfærd får en partifælle lov til at ødelægge denne i Vestjylland.

Som følge af de ovennævnte forhold og en sygeplejestrejke, som Bent Hansen ikke forstod nødvendigheden af at afslutte hurtigst muligt, er ventelisterne vokset eksplosivt.

Ventelister er noget af det værste og dyreste man kan have. At stå på en venteliste betyder angst, magtesløshed og smerte for patienterne og deres nærmeste omgivelser. Den nedsatte arbejdsevne koster samfundet enorme udgifter i form af ekstra udgifter til medicin, lægebesøg, sygemelding og social hjælpeindsats. Jo længere ventetid jo sværere og dyrere bliver behandlingen. Det er derfor indlysende at det må dreje sig om at gøre en patient så rask og selvhjulpen så hurtigt som muligt.. At Bent Hansen har forsøgt at få ventelistegarantien afskaffet er således umenneskelig og tåbelig.

Det virker utroligt hvis folketinget bevilliger milliarder til bygning af et nyt sygehus, når en velholdt bygningskapacitet er til stede i Vestjylland og let kan udvides ved behov.

Mon ikke det var rimeligere at anvende beløbet til undersøgelses, behandlingsredskaber, læger og sygeplejersker i stedet for til mursten, som ikke helbreder nogen som helst. Sygehusbyggeriet skal til europæisk offentlig licitation og det ender vel med at pengene havner i tyske eller polske lommer og end ikke fremmer den danske beskæftigelse. Endelig må det dyre DR-byggeri skræmme ved dets budgetoverskridelser og følgende beskårne driftsudgifter og produktforringelse.

Lægemanglen skyldes dog ikke Bent Hansen alene men må tilskrives Folketingets sundhedsfaglige rådgivere, der uforståeligt ikke har advaret om denne i tide.

Sverige og Norge har beslaglagt det danske uddannelsessystem i mange år, hvad man først for nylig har opdaget og rettet. Man bliver nødt til at nedsætte adgangskravene til lægestudiet og gerne erstatte disse med en stopprøve til 2.del.

I de næste 10 år er der ingen anden udvej end at købe læger i udlandet. Disse Læger har lige så gode uddannelser som læger her i landet og taler primært engelsk, men det kan jo alle danske kolleger og sygeplejersker forstå. Det er her Bent Hansens milliarder burde bruges samtidig med at man forsyner de vestjyske hospitaler med akutfunktioner scannere og andet relevant undersøgelses og behandlingsudstyr.

Der går rygter om at et parti i folketinget vil forlange at patienter ikke må have mere end 30 minutters kørsel til nærmeste sygehus. Hvis dette er sandt vil det få støtte og anerkendelse fra hele Vestjylland uanset partifarve. Bent Hansen udtaler i disse dage at han vil gennemføre sine planer uanset om han får støtte fra Staten eller ej. Nu rabler det vist for ham, så det må snart være et spørgsmål om han ikke bør sættes under administration evt. sammen med resten af regionen.Onsdag d. 29. oktober 2008
Magtens arrogance
Skrevet af: Michael Reinhardt Poulsen, Brotorvet 2A, 7500 Holstebro
I forlængelse af Bent Hansens seneste udmeldinger, som nok må siges at være præget af en noget anstrengt retorik, er det glædeligt at kunne konstatere, at modstanden fra Christiansborg omkring nedlæggelsen af Holstebro Sygehus er overvældende. På Christiansborg kan man godt se problemet i, at en fødende kvinde, der har behov for akut kejsersnit, ikke er i trygge hænder, hvis hun skal køres op imod 100 kilometer til en operationsstue.

Regionen har ikke været i stand til at levere et acceptabelt løsningsforslag, og vi har i debatten fået udstillet regionen som den uanvendelige politiske konstruktion, den er. Når man ikke kan få sin vilje, griber man til absurde løsningsforslag. Hvordan vil man forvente at blive taget alvorligt, når man påstår at kunne realisere 4 mia. kroner i forlængelse af et massivt sparekatalog? Og det i en region, der ikke har noget skatteindtægtsgrundlag.

Det bliver interessant at følge den næste tid. Hvor langt er regionsformanden villig til at gå for at få sin vilje, uanset hvor forkert den er? Jeg er på ingen måde modstander af en udbygget præhospitalsenhed i Vestjylland. Men regionen vil erstatte den med en akutfunktion i Holstebro.
Der er ingen dokumentation for, at dette er forsvarligt. Omvendt er det vist, at øgede afstande kræver dødsfald.

Man skal være varsom med at træffe store politiske beslutninger, når man ikke vil forholde sig til virkeligheden, som den opleves udenfor eksperternes og professorernes kontorer.

Vi bør kæmpe videre for at bevare et sundhedsvæsen i Vestjylland, i Holstebro med en gendannet kirurgisk afdeling og en selvstændig, loyal sygehusledelse. Der må for min skyld gerne være sygehuse i Gødstrup og det øvrige Midtjylland, men det skal bare ikke være vestjydernes.

Michael Reinhardt Poulsen
Praktiserende Læge
Onsdag d. 29. oktober 2008
”Vore Regionspolitikere er Uansvarlige”.
Skrevet af: Villy Mølgaard Jensen, Sarpsborgparken 34, 7600 Struer
Hr. Poul Dahl (PD), Regionspolitikker Valgt for Venstre og boesiddende i Kjellerup, har et indlæg i Dagbladet den 17. Oktober med Overskriften, ”Planen er et godt stykke arbejde”, et indlæg hvor PD omtaler både den nye akutplan og syghusplanen for Region Midt, og hvor han roser Regionsrådets arbejde herfor.

Du taler om, ”det store arbejde som I ansvarlige politikere har udført til gavn for Regionens 1,2 milioner medborgere”. Samtidig med du undrer dig over at f.eks. DF’s Christian H. Hansen nu blander sig i Jeres afgørelser om ny Sygehusplan?.

Hr. Poul Dahl, dit indlæg er uforståeligt, idet vi er mere end 100.000 medborgere der bor i ca. 1/3 af Region Midt’s område, nemlig hele det Vest-Nordvestjydske område, et område I ser fuldstændig bort fra og vi vil ikke få de samme muligheder for ”lige adgang til akut hjælp”, som mange borgere heldigvis får der er bosiddende i det centrale Region Midtjylland.
Derfor er vi fuldstændig uenige i dine betragtninger i dit indlæg..

For det første, har I regionspolitikkere med stort flertal i Regionsrådet vedtaget en Akutplan i 2007, hvori der bl.a. står skrevet, at akutfunktionerne på Holstebro- og Herning Hospitaler begge skal være fuld funktions -dygtige frem til en ny sygehusplan er gennemført, dog længst til år 2016.
I har på det skamligste ikke levet op til denne nye vedtagne akutplan, idet sygehusledelsen Midt-Vest straks i 2008, begyndte at flytte velfungerende akutte funktioner på Holstebro- og til Herning Hospital, og dette uden at beredskabet i vores landsdel er blevet forbedret i det vestjydske område. Akutfunktionen er pist borte fra Holstebro Hospital i Februar 2008, med efterfølgende alvorlige konsekvenser for Hospiatlets fremtid, idet vi nu efterfølgende har måtte se på at hospital ledelsen Midt-Vest fortsætter med ”salamimetoden” og ødelægger et velfungerende Hospital i Holstebro, bl.a. er nu skadestuen blevet delvis lukket.
Altsammen sker dette uden I politikkere har grebet ind og sørget for, at Hospital ledelsen Midt-Vest lever op til aftalerne i den vedtagne Akutplan.

Dernæst kører Region Midt, en såkaldt politisk proces, for at gennemføre en ny sygehus plan, og den vedtages medio Juni 2008 med et meget snævert flertal. Igen en plan som efter manges opfattelse er ”en politisk skue proces med en skjult dagsorden” gennemført af den socialdemokratiske gruppe med Regionrådsformand Bent Hansen og Næstformand J. Flensted Jensen i spidsen.
En beslutning om en placering af det nye stor sygehus tæt på Herning, en placering langt væk fra borgerne i det nordvestjydske. En placering imod al fornuft og uden bæredygtige argumenter.

Hvordan kan I Region’s politikkere kalde det ”ansvarligt”, når I helt ser bort fra yderområderne, ved at placere fremtidens akutfunktioner samlet i det midt- og østjydske område, (Randers-Århus-Horsens-Viborg og Herning), hvorved mere end 100.000 nordvestjydske borgere, eller 1/3 af hele det midtjydske område, i fremtiden vil være helt uden hospital med akutfunktion.
Det vil få fatale og alvorlige konsekvenser for os borgere ved ulykker, alvorlige sygdomme, m.m., noget vi allerede ser i dagligdagen nu hvor akutfunktionen er flyttet væk fra Holstebro og mod øst til Herning.
Det betyder bl.a lange transporttider, dårligere beredskab i vores landsdel samt en gradvis nedlukning af skadestuefunktionen i Holstebro, m.m..
Vi borgere i den nordvestlige del af Region Midt føler os MEGET UTRYGGE og syntes det I Regionspolitikkere nu har gang i er meget grusomt.

Vi borgere i denne nordveslige landsdel har herefter INGEN tillid til Regionspolitikkerne og sygehusledelsen Midt-Vest efter jeres beslutninger og Jeres uansvarlige opførsel her igennem 2008, og vi tror ikke på, at I er i stand til eller vil kunne, tage vare på vores sikkerhed og sundhed i vores landsdel.
Derfor må vi selvfølgelig bede vore landspolitikkerne om hjælp, og vi ser da også flere der nu viser interesse herfor, senest har flere Venstre folketings politikere stået frem og givet os støtte, idet De kan se, at der her er et alvorligt svigt fra Regionspolitikerne.

Ifgl. Den vedtagne lovgivning for Regionsrådets arbejde, står der ellers klart og tydeligt skrevet, at I er Valgt for HELE region Midt og skal varetage ALLE borgere’s sikkerhed og sundhed, samt arbejde for en Region i Balance, (fra øst til vest).

Vi i det Nordvestjydske er også skatteyder og vi forlanger også ”lige adgang til akut hjælp” hvis og når ulykken er ude. Vi vil bevare et fortsat velfungerende Holstebro Hospital med egen ledelse og Akutfunktion, (incl. døgnbemandet skadestue), til at betjene denne landsdel vest for den jyske højderyg, det er vores krav og løsning.

Dette indlæg er på vegne af flere frustreret og utrygge Borgere i det nordvestjydske.
Onsdag d. 29. oktober 2008
Er planen tilfredsstillende
Skrevet af: Hans Holmsgaard, Ærøvej 1A, 7680 Thyborøn
Kære Poul Dahl.

Tak for dit indlæg i Lemvig Folkeblad fredag den 17. oktober om den nye hospitalsplan.

Du skriver bl.a. ”Og lad mig her slå fast med syvtommersøm. Der skal under ingen omstændigheder gå hele 30 minutter før en akut syg eller tilskadekommen medborger kommer under behandling. Vores fremtidige præ-hospitale beredskab vil nemlig blive organiseret, så der højst vil gå 15 minutter før hjælpen er fremme”.

Det glæder vi os til i Thyborøn!

Fakta er, at vores nærmeste Falck-station ligger i Lemvig 23 km fra Thyborøn. I Lemvig er der et ambulanceberedskab. Hvis dette er i brug, må der i stedet sendes en ambulance fra Struer (45 km væk) eller fra Holstebro (56 km væk) eller i visse tilfælde et andet sted fra.

At dette ikke er tom snak kan illustreres af et enkelt eksempel:

Tirsdag, den 8. juli 2008 kører min nabo galt lige syd for byskiltet til Thyborøn og bliver bevidstløs. Ifølge mine oplysninger indløber alarmen til Falck kl. 15.28. Efter 38 minutter er ambulancen fremme ved ulykkestedet, og kl. 17.15 er patienten fremme ved traumecentret i Herning. Er det tilfredsstillende og i overensstemmelse med jeres plan?

Nu kunne man så påstå, at det er et helt enestående eksempel, hvor ventetiden på ambulancen var meget længere end normalt. For at finde ud af det, har jeg tidligere foreslået en undersøgelse af, hvor lang tid der i dag går, fra ambulancen bliver alarmeret, til den er fremme i Thyborøn, og efterfølgende hvor lang tid der går, inden patienten er afleveret på sygehuset i Herning. Så kunne man tage stilling ud fra virkeligheden i stedet for ud fra situationen, som man tror den er.

Hidtil har jeg ikke kunnet få nogen politiker til at være med til en sådan undersøgelse. Hvorfor tror du ikke det, Poul Dahl? Kunne det tænkes, at politikerne ikke ønsker, at befolkningen skal vide, hvordan (eller hvor dårlig) servicen i virkeligheden er? Eller er man bange for at genere Falck? Måske får man blot det, man betaler for?

Med din klare udmelding her i avisen ser jeg frem til, at du stiller forslag om en sådan undersøgelse i regionsrådet!

Svar udbedes.
Tirsdag d. 28. oktober 2008
Sygehus
Skrevet af: Henry V. Poulsen, Højgårdsparken 24, 7560 Hjerm
Med henvisning til 2 tidligere af mine læsebreve angående grunden til det store underskud på sygehusområdet, har jeg bedt om en forklaring på dette underskud.

Jeg har intet svar fået på dette, men igår i fjernsynet gav Bent Hansen selv dette svar, idet han sagde at han selv ville bygge det nye store Sygehus i Gødstrup, hvis ikke staten ville være med, da han havde 25 milliarder kroner.

Hvis ikke disse penge er taget ud af driftbudgeterne til de nuværende sygehuse, hvor er de så kommet fra?

Det er en uhyggelig tanke at man skruppelløs har taget disse penge og samtidig råbe op om store besparelser, nedlægger sengeafdelinger uden hensyn til patienter, hvis interesse Bent Hansen er valgt til varetage.

Jeg håber virkeligt at vore politikere på Christiansborg vil tage fat om dette og sætte Bent Hansen og Lars Krarup i Herning på plads for Lars Krarup tænker udelukkende i skattekroner, hvilket han gav udtryk for, da man talte om Aulum som en mulig pladsering af det nye store sygehus, da Aulum jo ligger i Herning kommune.

Jeg håber virkeligt at vore politikkere vil tage hånde om dette vanvid der foregår og få sygehus debatten på plads een gang for alle.

Uanset hvad, tror jeg at personale manglen vil rette sig, hvis sygehus strukturen bliver sat i faste ramme og ikke bliver kørt efter enkelt personers højtravende ambitioner.

skriv nyt indlæg
Holstebro Kommune Lemvig Kommune Struer Kommune